මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2014-04-28 Deshana Dandenong Temple.mp3 578 13 MB
2014-04-29 Bhavana 1.mp3 540 3 MB
2014-04-29 Bhavana 2.mp3 571 13 MB
2014-04-29 Bhavana 3.mp3 521 2 MB
2014-04-30 Bhavana 1.mp3 497 321 KB
2014-04-30 Bhavana 2.mp3 622 16 MB
2014-04-30 Bhavana 3.mp3 510 245 KB
2014-05-01 Bhavana 1.mp3 519 1 MB
2014-05-01 Bhavana 3.mp3 550 4 MB
2014-05-02 Maha Salayathanika Sutta Deshana.mp3 571 15 MB
2014-05-03 Patichcha Samuppada Deshana Chisholm.mp3 582 9 MB
2014-05-04 Apramadiva Dukin Midemu Keysborough AUS.mp3 606 13 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴