මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2014-06-06 Sydney Friday night Deshana.mp3 1,474 14 MB
2014-06-07 Sydney Session 1.mp3 1,062 10 MB
2014-06-07 Sydney Session 2.mp3 1,055 9 MB
2014-06-07 Sydney Session 3.mp3 936 3 MB
2014-06-08 Sydney Session 1.mp3 1,054 8 MB
2014-06-08 Sydney Session 2.mp3 913 5 MB
2014-06-09 Sydney Session 1.mp3 919 8 MB
2014-06-09 Sydney Session 2.mp3 1,021 13 MB
2014-06-09 Sydney Session 3.mp3 894 4 MB
2014-06-10 Sydney Session 1.mp3 939 9 MB
2014-06-10 Sydney Session 2 Discussion.mp3 944 11 MB
2014-06-10 Sydney Session 3.mp3 885 3 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴