මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2014-06-06 Sydney Friday night Deshana.mp3 1,292 14 MB
2014-06-07 Sydney Session 1.mp3 913 10 MB
2014-06-07 Sydney Session 2.mp3 846 9 MB
2014-06-07 Sydney Session 3.mp3 765 3 MB
2014-06-08 Sydney Session 1.mp3 880 8 MB
2014-06-08 Sydney Session 2.mp3 748 5 MB
2014-06-09 Sydney Session 1.mp3 751 8 MB
2014-06-09 Sydney Session 2.mp3 845 13 MB
2014-06-09 Sydney Session 3.mp3 721 4 MB
2014-06-10 Sydney Session 1.mp3 750 9 MB
2014-06-10 Sydney Session 2 Discussion.mp3 770 11 MB
2014-06-10 Sydney Session 3.mp3 727 3 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴