මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2014-06-06 Sydney Friday night Deshana.mp3 1,224 14 MB
2014-06-07 Sydney Session 1.mp3 869 10 MB
2014-06-07 Sydney Session 2.mp3 787 9 MB
2014-06-07 Sydney Session 3.mp3 720 3 MB
2014-06-08 Sydney Session 1.mp3 831 8 MB
2014-06-08 Sydney Session 2.mp3 708 5 MB
2014-06-09 Sydney Session 1.mp3 703 8 MB
2014-06-09 Sydney Session 2.mp3 802 13 MB
2014-06-09 Sydney Session 3.mp3 686 4 MB
2014-06-10 Sydney Session 1.mp3 710 9 MB
2014-06-10 Sydney Session 2 Discussion.mp3 715 11 MB
2014-06-10 Sydney Session 3.mp3 678 3 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴