මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2014-05-06 Melbourne Paramitha Vihara Deshana.mp3 1,154 7 MB
2014-05-08 Melbourne Paramitha Vihara Deshana.mp3 1,144 19 MB
2014-05-09 Melbourne Paramitha Vihara Deshana.mp3 932 13 MB
2014-05-10 Melbourne Paramitha Vihara Session 1.mp3 906 9 MB
2014-05-10 Melbourne Paramitha Vihara Session 2.mp3 927 8 MB
2014-05-10 Melbourne Paramitha Vihara Session 3 Discussion.mp3 868 5 MB
2014-05-15 Melbourne Paramitha Vihara Deshana.mp3 874 9 MB
2014-05-17 Melbourne Paramitha Vihara Session 1.mp3 873 8 MB
2014-05-17 Melbourne Paramitha Vihara Session 2 Discussion.mp3 859 11 MB
2014-05-17 Melbourne Paramitha Vihara Session 3 Discussion.mp3 843 5 MB
2014-05-18 Melbourne Paramitha Vihara Vesak Sil Session 1.mp3 856 7 MB
2014-05-18 Melbourne Paramitha Vihara Vesak Sil Session 2 Discussion.mp3 883 12 MB
2014-05-18 Melbourne Paramitha Vihara Vesak Sil Session 3.mp3 849 10 MB
2014-06-12 Melbourne Paramitha Vihara.mp3 1,089 11 MB
2014-06-13 Rock Bank.mp3 1,240 11 MB
2014-06-14 Melbourne Paramitha Vihara Poson Sil Part 1.mp3 1,020 12 MB
2014-06-14 Melbourne Paramitha Vihara Poson Sil Part 2.mp3 930 10 MB
2014-06-14 Melbourne Paramitha Vihara Poson Sil Part 3.mp3 860 7 MB
2014-06-19 Melbourne Paramitha Vihara.mp3 953 11 MB
2014-06-20 Melbourne Paramitha Vihara Bhavana Part 1.mp3 917 6 MB
2014-06-20 Melbourne Paramitha Vihara Bhavana Part 2.mp3 879 11 MB
2014-06-20 Melbourne Paramitha Vihara Bhavana Part 3.mp3 899 6 MB
2014-06-21 Melbourne Paramitha Vihara Part 1.mp3 935 10 MB
2014-06-21 Melbourne Paramitha Vihara Part 2.mp3 876 14 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴