මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2014-05-06 Melbourne Paramitha Vihara Deshana.mp3 893 7 MB
2014-05-08 Melbourne Paramitha Vihara Deshana.mp3 861 19 MB
2014-05-09 Melbourne Paramitha Vihara Deshana.mp3 766 13 MB
2014-05-10 Melbourne Paramitha Vihara Session 1.mp3 727 9 MB
2014-05-10 Melbourne Paramitha Vihara Session 2.mp3 756 8 MB
2014-05-10 Melbourne Paramitha Vihara Session 3 Discussion.mp3 699 5 MB
2014-05-15 Melbourne Paramitha Vihara Deshana.mp3 694 9 MB
2014-05-17 Melbourne Paramitha Vihara Session 1.mp3 683 8 MB
2014-05-17 Melbourne Paramitha Vihara Session 2 Discussion.mp3 677 11 MB
2014-05-17 Melbourne Paramitha Vihara Session 3 Discussion.mp3 675 5 MB
2014-05-18 Melbourne Paramitha Vihara Vesak Sil Session 1.mp3 680 7 MB
2014-05-18 Melbourne Paramitha Vihara Vesak Sil Session 2 Discussion.mp3 699 12 MB
2014-05-18 Melbourne Paramitha Vihara Vesak Sil Session 3.mp3 669 10 MB
2014-06-12 Melbourne Paramitha Vihara.mp3 891 11 MB
2014-06-13 Rock Bank.mp3 1,081 11 MB
2014-06-14 Melbourne Paramitha Vihara Poson Sil Part 1.mp3 794 12 MB
2014-06-14 Melbourne Paramitha Vihara Poson Sil Part 2.mp3 762 10 MB
2014-06-14 Melbourne Paramitha Vihara Poson Sil Part 3.mp3 689 7 MB
2014-06-19 Melbourne Paramitha Vihara.mp3 759 11 MB
2014-06-20 Melbourne Paramitha Vihara Bhavana Part 1.mp3 709 6 MB
2014-06-20 Melbourne Paramitha Vihara Bhavana Part 2.mp3 712 11 MB
2014-06-20 Melbourne Paramitha Vihara Bhavana Part 3.mp3 715 6 MB
2014-06-21 Melbourne Paramitha Vihara Part 1.mp3 760 10 MB
2014-06-21 Melbourne Paramitha Vihara Part 2.mp3 701 14 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴