මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2014-05-06 Melbourne Paramitha Vihara Deshana.mp3 839 7 MB
2014-05-08 Melbourne Paramitha Vihara Deshana.mp3 814 19 MB
2014-05-09 Melbourne Paramitha Vihara Deshana.mp3 706 13 MB
2014-05-10 Melbourne Paramitha Vihara Session 1.mp3 695 9 MB
2014-05-10 Melbourne Paramitha Vihara Session 2.mp3 705 8 MB
2014-05-10 Melbourne Paramitha Vihara Session 3 Discussion.mp3 660 5 MB
2014-05-15 Melbourne Paramitha Vihara Deshana.mp3 649 9 MB
2014-05-17 Melbourne Paramitha Vihara Session 1.mp3 644 8 MB
2014-05-17 Melbourne Paramitha Vihara Session 2 Discussion.mp3 636 11 MB
2014-05-17 Melbourne Paramitha Vihara Session 3 Discussion.mp3 634 5 MB
2014-05-18 Melbourne Paramitha Vihara Vesak Sil Session 1.mp3 646 7 MB
2014-05-18 Melbourne Paramitha Vihara Vesak Sil Session 2 Discussion.mp3 667 12 MB
2014-05-18 Melbourne Paramitha Vihara Vesak Sil Session 3.mp3 628 10 MB
2014-06-12 Melbourne Paramitha Vihara.mp3 849 11 MB
2014-06-13 Rock Bank.mp3 1,049 11 MB
2014-06-14 Melbourne Paramitha Vihara Poson Sil Part 1.mp3 742 12 MB
2014-06-14 Melbourne Paramitha Vihara Poson Sil Part 2.mp3 715 10 MB
2014-06-14 Melbourne Paramitha Vihara Poson Sil Part 3.mp3 633 7 MB
2014-06-19 Melbourne Paramitha Vihara.mp3 722 11 MB
2014-06-20 Melbourne Paramitha Vihara Bhavana Part 1.mp3 669 6 MB
2014-06-20 Melbourne Paramitha Vihara Bhavana Part 2.mp3 682 11 MB
2014-06-20 Melbourne Paramitha Vihara Bhavana Part 3.mp3 676 6 MB
2014-06-21 Melbourne Paramitha Vihara Part 1.mp3 721 10 MB
2014-06-21 Melbourne Paramitha Vihara Part 2.mp3 653 14 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴