මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2014-12-01 Deshana 01.mp3 5,651 10 MB
2014-12-02 Deshana 02.mp3 1,275 8 MB
2014-12-06 Deshana 03.mp3 1,205 5 MB
2014-12-10 Deshana 04.mp3 1,183 10 MB
2014-12-17 Deshana 05.mp3 1,143 10 MB
2014-12-22 Deshana 06.mp3 1,112 14 MB
2014-12-29 Deshana 07.mp3 1,080 12 MB
2014-12-29 Deshana 08.mp3 1,105 9 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴