මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2019-01-06 Basawakkulama 1.mp3 5,621 16 MB
2019-01-06 Basawakkulama 2.mp3 2,546 14 MB
2019-01-06 Basawakkulama 3.mp3 2,239 16 MB
2019-01-09 Dandenong Australia.mp3 1,846 25 MB
2019-01-10 Dandenong Australia.mp3 1,181 19 MB
2019-01-11 Berwick Australia.mp3 1,237 16 MB
2019-01-12 Werribee Australia.mp3 1,110 18 MB
2019-01-15 Vidarshana Meditation.mp3 1,457 12 MB
2019-01-16 Craigieburn Australia.mp3 987 21 MB
2019-01-17 Berwick Australia.mp3 928 20 MB
2019-01-17 Skype to Perth Australia.mp3 852 14 MB
2019-01-19 Duruthu Poya 1 Adelaide.mp3 833 21 MB
2019-01-19 Duruthu Poya 2 Adelaide.mp3 809 21 MB
2019-01-20 Adelaide 1 Australia.mp3 879 25 MB
2019-01-20 Adelaide 2 Australia.mp3 740 23 MB
2019-01-23 Kids Deshana Adelaide.mp3 683 8 MB
2019-01-25 Cranbourne Australia.mp3 690 25 MB
2019-01-25 Keysbourgh Australia.mp3 638 18 MB
2019-01-26 Cranbourne 1 Australia.mp3 682 22 MB
2019-01-26 Cranbourne 2 Australia.mp3 669 27 MB
2019-01-27 Dandenong Australia.mp3 766 23 MB
2019-02-01 Sydney Retreat 1.mp3 1,442 30 MB
2019-02-01 Sydney Retreat 2.mp3 906 24 MB
2019-02-02 Sydney Retreat 1.mp3 942 29 MB
2019-02-02 Sydney Retreat 2.mp3 769 15 MB
2019-02-02 Sydney Retreat 3.mp3 871 7 MB
2019-02-03 Nilindu Residence Australia.mp3 824 21 MB
2019-02-03 Rockbank Temple Australia.mp3 921 15 MB
2019-02-19 Nawam Poya - Naula.mp3 2,006 17 MB
2019-03-02 Maha Sae Wandana Ruwanweliseya.mp3 899 20 MB
2019-03-04 Basawakkulama Special.mp3 1,724 25 MB
2019-03-08 Matale.mp3 1,220 18 MB
2019-03-16 Mahiyangana Wibhajjawada.mp3 1,164 15 MB
2019-03-21 Battaramulla Tripitakabhivandana.mp3 1,427 16 MB
2019-04-19 Malukyaputta Sutta - Bak Poya.mp3 1,719 27 MB
2019-05-18 Vesak Poya Labunoruwa.mp3 1,670 22 MB
2019-06-16 Poson Poya Labunoruwa.mp3 9,272 18 MB
2019-07-09 Labunoruwa Bhikku Deshana.mp3 650 14 MB
2019-07-13 Iluppukulama Kuti Puja 1.mp3 639 8 MB
2019-07-14 Iluppukulama Kuti Puja 2.mp3 1,300 21 MB
2019-07-16 Esala Poya - Labunoruwa.mp3 2,088 22 MB
2019-08-04 Basawakkulama.mp3 1,415 29 MB
2019-09-01 Basawakkulama.mp3 1,295 30 MB
2019-09-22 Iluppukulama Dharmasana Puja.mp3 1,000 10 MB
2019-10-13 Wap Poya - Labunoruwa.mp3 2,561 19 MB
2019-10-18 Iluppukulama Katina.mp3 796 17 MB
2019-10-19 Labunoruwa Katina.mp3 639 16 MB
2019-10-26 Naula Katina.mp3 796 22 MB
2019-11-03 Katukeliyava Katina.mp3 945 20 MB
2019-11-08 Balangoda Katina.mp3 1,386 16 MB
2019-12-11 Ill Poya - Labunoruwakanda.mp3 1,633 15 MB
2019-12-15 Illuppukulama Damma Discussion.mp3 1,553 22 MB
2019-12-19 Kelaniya Special.mp3 1,693 27 MB
2019-12-29 Moratuwa.mp3 473 10 MB
2019-12-30 Polgasoovita.mp3 755 20 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴