දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2019-01-06 Basawakkulama 1.mp3 4,977 16 MB
2019-01-06 Basawakkulama 2.mp3 2,135 14 MB
2019-01-06 Basawakkulama 3.mp3 1,930 16 MB
2019-01-09 Dandenong Australia.mp3 1,378 25 MB
2019-01-10 Dandenong Australia.mp3 912 19 MB
2019-01-11 Berwick Australia.mp3 894 16 MB
2019-01-12 Werribee Australia.mp3 843 18 MB
2019-01-15 Vidarshana Meditation.mp3 1,086 12 MB
2019-01-16 Craigieburn Australia.mp3 720 21 MB
2019-01-17 Berwick Australia.mp3 698 20 MB
2019-01-17 Skype to Perth Australia.mp3 632 14 MB
2019-01-19 Duruthu Poya 1 Adelaide.mp3 622 21 MB
2019-01-19 Duruthu Poya 2 Adelaide.mp3 565 21 MB
2019-01-20 Adelaide 1 Australia.mp3 589 25 MB
2019-01-20 Adelaide 2 Australia.mp3 572 23 MB
2019-01-23 Kids Deshana Adelaide.mp3 490 8 MB
2019-01-25 Cranbourne Australia.mp3 488 25 MB
2019-01-25 Keysbourgh Australia.mp3 453 18 MB
2019-01-26 Cranbourne 1 Australia.mp3 498 22 MB
2019-01-26 Cranbourne 2 Australia.mp3 482 27 MB
2019-01-27 Dandenong Australia.mp3 558 23 MB
2019-02-01 Sydney Retreat 1.mp3 1,141 30 MB
2019-02-01 Sydney Retreat 2.mp3 724 24 MB
2019-02-02 Sydney Retreat 1.mp3 696 29 MB
2019-02-02 Sydney Retreat 2.mp3 587 15 MB
2019-02-02 Sydney Retreat 3.mp3 626 7 MB
2019-02-03 Nilindu Residence Australia.mp3 638 21 MB
2019-02-03 Rockbank Temple Australia.mp3 678 15 MB
2019-02-19 Nawam Poya - Naula.mp3 1,790 17 MB
2019-03-02 Maha Sae Wandana Ruwanweliseya.mp3 648 20 MB
2019-03-04 Basawakkulama Special.mp3 1,416 25 MB
2019-03-08 Matale.mp3 1,043 18 MB
2019-03-16 Mahiyangana Wibhajjawada.mp3 974 15 MB
2019-03-21 Battaramulla Tripitakabhivandana.mp3 1,216 16 MB
2019-04-19 Malukyaputta Sutta - Bak Poya.mp3 1,307 27 MB
2019-05-18 Vesak Poya Labunoruwa.mp3 1,375 22 MB
2019-06-16 Poson Poya Labunoruwa.mp3 9,017 18 MB
2019-07-09 Labunoruwa Bhikku Deshana.mp3 419 14 MB
2019-07-13 Iluppukulama Kuti Puja 1.mp3 470 8 MB
2019-07-14 Iluppukulama Kuti Puja 2.mp3 1,109 21 MB
2019-07-16 Esala Poya - Labunoruwa.mp3 1,892 22 MB
2019-08-04 Basawakkulama.mp3 1,060 29 MB
2019-09-01 Basawakkulama.mp3 950 30 MB
2019-09-22 Iluppukulama Dharmasana Puja.mp3 721 10 MB
2019-10-13 Wap Poya - Labunoruwa.mp3 1,993 19 MB
2019-10-18 Iluppukulama Katina.mp3 551 17 MB
2019-10-19 Labunoruwa Katina.mp3 388 16 MB
2019-10-26 Naula Katina.mp3 488 22 MB
2019-11-03 Katukeliyava Katina.mp3 717 20 MB
2019-11-08 Balangoda Katina.mp3 1,120 16 MB
2019-12-11 Ill Poya - Labunoruwakanda.mp3 919 15 MB
2019-12-15 Illuppukulama Damma Discussion.mp3 994 22 MB
2019-12-19 Kelaniya Special.mp3 802 27 MB
2019-12-29 Moratuwa.mp3 186 10 MB
2019-12-30 Polgasoovita.mp3 350 20 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴