මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2019-01-06 Basawakkulama 1.mp3 6,135 16 MB
2019-01-06 Basawakkulama 2.mp3 2,965 14 MB
2019-01-06 Basawakkulama 3.mp3 2,649 16 MB
2019-01-09 Dandenong Australia.mp3 2,277 25 MB
2019-01-10 Dandenong Australia.mp3 1,621 19 MB
2019-01-11 Berwick Australia.mp3 1,584 16 MB
2019-01-12 Werribee Australia.mp3 1,510 18 MB
2019-01-15 Vidarshana Meditation.mp3 1,952 12 MB
2019-01-16 Craigieburn Australia.mp3 1,368 21 MB
2019-01-17 Berwick Australia.mp3 1,315 20 MB
2019-01-17 Skype to Perth Australia.mp3 1,270 14 MB
2019-01-19 Duruthu Poya 1 Adelaide.mp3 1,183 21 MB
2019-01-19 Duruthu Poya 2 Adelaide.mp3 1,184 21 MB
2019-01-20 Adelaide 1 Australia.mp3 1,279 25 MB
2019-01-20 Adelaide 2 Australia.mp3 1,070 23 MB
2019-01-23 Kids Deshana Adelaide.mp3 1,003 8 MB
2019-01-25 Cranbourne Australia.mp3 1,072 25 MB
2019-01-25 Keysbourgh Australia.mp3 975 18 MB
2019-01-26 Cranbourne 1 Australia.mp3 1,004 22 MB
2019-01-26 Cranbourne 2 Australia.mp3 1,038 27 MB
2019-01-27 Dandenong Australia.mp3 1,171 23 MB
2019-02-01 Sydney Retreat 1.mp3 1,908 30 MB
2019-02-01 Sydney Retreat 2.mp3 1,287 24 MB
2019-02-02 Sydney Retreat 1.mp3 1,331 29 MB
2019-02-02 Sydney Retreat 2.mp3 1,123 15 MB
2019-02-02 Sydney Retreat 3.mp3 1,356 7 MB
2019-02-03 Nilindu Residence Australia.mp3 1,178 21 MB
2019-02-03 Rockbank Temple Australia.mp3 1,269 15 MB
2019-02-19 Nawam Poya - Naula.mp3 2,408 17 MB
2019-03-02 Maha Sae Wandana Ruwanweliseya.mp3 1,379 20 MB
2019-03-04 Basawakkulama Special.mp3 2,094 25 MB
2019-03-08 Matale.mp3 1,597 18 MB
2019-03-16 Mahiyangana Wibhajjawada.mp3 1,512 15 MB
2019-03-21 Battaramulla Tripitakabhivandana.mp3 1,889 16 MB
2019-04-19 Malukyaputta Sutta - Bak Poya.mp3 2,163 27 MB
2019-05-18 Vesak Poya Labunoruwa.mp3 2,081 22 MB
2019-06-16 Poson Poya Labunoruwa.mp3 9,670 18 MB
2019-07-09 Labunoruwa Bhikku Deshana.mp3 1,053 14 MB
2019-07-13 Iluppukulama Kuti Puja 1.mp3 984 8 MB
2019-07-14 Iluppukulama Kuti Puja 2.mp3 1,636 21 MB
2019-07-16 Esala Poya - Labunoruwa.mp3 2,471 22 MB
2019-08-04 Basawakkulama.mp3 1,982 29 MB
2019-09-01 Basawakkulama.mp3 1,709 30 MB
2019-09-22 Iluppukulama Dharmasana Puja.mp3 1,539 10 MB
2019-10-13 Wap Poya - Labunoruwa.mp3 3,251 19 MB
2019-10-18 Iluppukulama Katina.mp3 1,136 17 MB
2019-10-19 Labunoruwa Katina.mp3 992 16 MB
2019-10-26 Naula Katina.mp3 1,159 22 MB
2019-11-03 Katukeliyava Katina.mp3 1,300 20 MB
2019-11-08 Balangoda Katina.mp3 1,760 16 MB
2019-12-11 Ill Poya - Labunoruwakanda.mp3 2,243 15 MB
2019-12-15 Illuppukulama Damma Discussion.mp3 2,178 22 MB
2019-12-19 Kelaniya Special.mp3 2,264 27 MB
2019-12-29 Moratuwa.mp3 831 10 MB
2019-12-30 Polgasoovita.mp3 1,164 20 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴