මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2019-01-06 Basawakkulama 1.mp3 5,712 16 MB
2019-01-06 Basawakkulama 2.mp3 2,612 14 MB
2019-01-06 Basawakkulama 3.mp3 2,323 16 MB
2019-01-09 Dandenong Australia.mp3 1,937 25 MB
2019-01-10 Dandenong Australia.mp3 1,271 19 MB
2019-01-11 Berwick Australia.mp3 1,299 16 MB
2019-01-12 Werribee Australia.mp3 1,164 18 MB
2019-01-15 Vidarshana Meditation.mp3 1,566 12 MB
2019-01-16 Craigieburn Australia.mp3 1,054 21 MB
2019-01-17 Berwick Australia.mp3 967 20 MB
2019-01-17 Skype to Perth Australia.mp3 919 14 MB
2019-01-19 Duruthu Poya 1 Adelaide.mp3 873 21 MB
2019-01-19 Duruthu Poya 2 Adelaide.mp3 849 21 MB
2019-01-20 Adelaide 1 Australia.mp3 923 25 MB
2019-01-20 Adelaide 2 Australia.mp3 787 23 MB
2019-01-23 Kids Deshana Adelaide.mp3 726 8 MB
2019-01-25 Cranbourne Australia.mp3 764 25 MB
2019-01-25 Keysbourgh Australia.mp3 685 18 MB
2019-01-26 Cranbourne 1 Australia.mp3 718 22 MB
2019-01-26 Cranbourne 2 Australia.mp3 728 27 MB
2019-01-27 Dandenong Australia.mp3 840 23 MB
2019-02-01 Sydney Retreat 1.mp3 1,539 30 MB
2019-02-01 Sydney Retreat 2.mp3 950 24 MB
2019-02-02 Sydney Retreat 1.mp3 1,024 29 MB
2019-02-02 Sydney Retreat 2.mp3 823 15 MB
2019-02-02 Sydney Retreat 3.mp3 940 7 MB
2019-02-03 Nilindu Residence Australia.mp3 875 21 MB
2019-02-03 Rockbank Temple Australia.mp3 972 15 MB
2019-02-19 Nawam Poya - Naula.mp3 2,078 17 MB
2019-03-02 Maha Sae Wandana Ruwanweliseya.mp3 965 20 MB
2019-03-04 Basawakkulama Special.mp3 1,750 25 MB
2019-03-08 Matale.mp3 1,266 18 MB
2019-03-16 Mahiyangana Wibhajjawada.mp3 1,199 15 MB
2019-03-21 Battaramulla Tripitakabhivandana.mp3 1,558 16 MB
2019-04-19 Malukyaputta Sutta - Bak Poya.mp3 1,798 27 MB
2019-05-18 Vesak Poya Labunoruwa.mp3 1,714 22 MB
2019-06-16 Poson Poya Labunoruwa.mp3 9,312 18 MB
2019-07-09 Labunoruwa Bhikku Deshana.mp3 720 14 MB
2019-07-13 Iluppukulama Kuti Puja 1.mp3 673 8 MB
2019-07-14 Iluppukulama Kuti Puja 2.mp3 1,325 21 MB
2019-07-16 Esala Poya - Labunoruwa.mp3 2,154 22 MB
2019-08-04 Basawakkulama.mp3 1,463 29 MB
2019-09-01 Basawakkulama.mp3 1,351 30 MB
2019-09-22 Iluppukulama Dharmasana Puja.mp3 1,060 10 MB
2019-10-13 Wap Poya - Labunoruwa.mp3 2,735 19 MB
2019-10-18 Iluppukulama Katina.mp3 838 17 MB
2019-10-19 Labunoruwa Katina.mp3 686 16 MB
2019-10-26 Naula Katina.mp3 856 22 MB
2019-11-03 Katukeliyava Katina.mp3 970 20 MB
2019-11-08 Balangoda Katina.mp3 1,429 16 MB
2019-12-11 Ill Poya - Labunoruwakanda.mp3 1,681 15 MB
2019-12-15 Illuppukulama Damma Discussion.mp3 1,619 22 MB
2019-12-19 Kelaniya Special.mp3 1,794 27 MB
2019-12-29 Moratuwa.mp3 502 10 MB
2019-12-30 Polgasoovita.mp3 828 20 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴