මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2019-01-06 Basawakkulama 1.mp3 5,793 16 MB
2019-01-06 Basawakkulama 2.mp3 2,686 14 MB
2019-01-06 Basawakkulama 3.mp3 2,375 16 MB
2019-01-09 Dandenong Australia.mp3 2,024 25 MB
2019-01-10 Dandenong Australia.mp3 1,334 19 MB
2019-01-11 Berwick Australia.mp3 1,350 16 MB
2019-01-12 Werribee Australia.mp3 1,238 18 MB
2019-01-15 Vidarshana Meditation.mp3 1,641 12 MB
2019-01-16 Craigieburn Australia.mp3 1,115 21 MB
2019-01-17 Berwick Australia.mp3 1,021 20 MB
2019-01-17 Skype to Perth Australia.mp3 991 14 MB
2019-01-19 Duruthu Poya 1 Adelaide.mp3 915 21 MB
2019-01-19 Duruthu Poya 2 Adelaide.mp3 919 21 MB
2019-01-20 Adelaide 1 Australia.mp3 1,024 25 MB
2019-01-20 Adelaide 2 Australia.mp3 840 23 MB
2019-01-23 Kids Deshana Adelaide.mp3 777 8 MB
2019-01-25 Cranbourne Australia.mp3 847 25 MB
2019-01-25 Keysbourgh Australia.mp3 747 18 MB
2019-01-26 Cranbourne 1 Australia.mp3 776 22 MB
2019-01-26 Cranbourne 2 Australia.mp3 787 27 MB
2019-01-27 Dandenong Australia.mp3 915 23 MB
2019-02-01 Sydney Retreat 1.mp3 1,594 30 MB
2019-02-01 Sydney Retreat 2.mp3 1,017 24 MB
2019-02-02 Sydney Retreat 1.mp3 1,079 29 MB
2019-02-02 Sydney Retreat 2.mp3 872 15 MB
2019-02-02 Sydney Retreat 3.mp3 1,054 7 MB
2019-02-03 Nilindu Residence Australia.mp3 925 21 MB
2019-02-03 Rockbank Temple Australia.mp3 1,026 15 MB
2019-02-19 Nawam Poya - Naula.mp3 2,131 17 MB
2019-03-02 Maha Sae Wandana Ruwanweliseya.mp3 1,101 20 MB
2019-03-04 Basawakkulama Special.mp3 1,827 25 MB
2019-03-08 Matale.mp3 1,329 18 MB
2019-03-16 Mahiyangana Wibhajjawada.mp3 1,272 15 MB
2019-03-21 Battaramulla Tripitakabhivandana.mp3 1,612 16 MB
2019-04-19 Malukyaputta Sutta - Bak Poya.mp3 1,868 27 MB
2019-05-18 Vesak Poya Labunoruwa.mp3 1,782 22 MB
2019-06-16 Poson Poya Labunoruwa.mp3 9,369 18 MB
2019-07-09 Labunoruwa Bhikku Deshana.mp3 783 14 MB
2019-07-13 Iluppukulama Kuti Puja 1.mp3 728 8 MB
2019-07-14 Iluppukulama Kuti Puja 2.mp3 1,388 21 MB
2019-07-16 Esala Poya - Labunoruwa.mp3 2,217 22 MB
2019-08-04 Basawakkulama.mp3 1,539 29 MB
2019-09-01 Basawakkulama.mp3 1,426 30 MB
2019-09-22 Iluppukulama Dharmasana Puja.mp3 1,131 10 MB
2019-10-13 Wap Poya - Labunoruwa.mp3 2,834 19 MB
2019-10-18 Iluppukulama Katina.mp3 900 17 MB
2019-10-19 Labunoruwa Katina.mp3 752 16 MB
2019-10-26 Naula Katina.mp3 919 22 MB
2019-11-03 Katukeliyava Katina.mp3 1,022 20 MB
2019-11-08 Balangoda Katina.mp3 1,490 16 MB
2019-12-11 Ill Poya - Labunoruwakanda.mp3 1,746 15 MB
2019-12-15 Illuppukulama Damma Discussion.mp3 1,715 22 MB
2019-12-19 Kelaniya Special.mp3 1,859 27 MB
2019-12-29 Moratuwa.mp3 566 10 MB
2019-12-30 Polgasoovita.mp3 888 20 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴