ගොනුවේ නම
ප්‍රමාණය
2019-01-06 Basawakkulama 116MB
2019-01-06 Basawakkulama 214MB
2019-01-06 Basawakkulama 316MB
2019-01-09 Dandenong Australia25MB
2019-01-10 Dandenong Australia19MB
2019-01-11 Berwick Australia16MB
2019-01-12 Werribee Australia18MB
2019-01-15 Vidarshana Meditation12MB
2019-01-16 Craigieburn Australia21MB
2019-01-17 Berwick Australia20MB
2019-01-17 Skype to Perth Australia14MB
2019-01-19 Duruthu Poya 1 Adelaide21MB
2019-01-19 Duruthu Poya 2 Adelaide21MB
2019-01-20 Adelaide 1 Australia25MB
2019-01-20 Adelaide 2 Australia23MB
2019-01-23 Kids Deshana Adelaide7.7MB
2019-01-25 Cranbourne Australia25MB
2019-01-25 Keysbourgh Australia18MB
2019-01-26 Cranbourne 1 Australia22MB
2019-01-26 Cranbourne 2 Australia27MB
2019-01-27 Dandenong Australia23MB
2019-02-01 Sydney Retreat 130MB
2019-02-01 Sydney Retreat 224MB
2019-02-02 Sydney Retreat 129MB
2019-02-02 Sydney Retreat 215MB
2019-02-02 Sydney Retreat 36.7MB
2019-02-03 Nilindu Residence Australia21MB
2019-02-03 Rockbank Temple Australia15MB
2019-02-19 Nawam Poya - Naula17MB
2019-03-02 Maha Sae Wandana Ruwanweliseya20MB
2019-03-04 Basawakkulama Special25MB
2019-03-08 Matale18MB
2019-03-16 Mahiyangana Wibhajjawada15MB
2019-03-21 Battaramulla Tripitakabhivandana16MB
2019-04-19 Malukyaputta Sutta - Bak Poya27MB
2019-05-18 Vesak Poya Labunoruwa22MB
2019-06-16 Poson Poya Labunoruwa18MB
2019-07-09 Labunoruwa Bhikku Deshana14MB
2019-07-13 Iluppukulama Kuti Puja 18.0MB
2019-07-14 Iluppukulama Kuti Puja 221MB
2019-07-16 Esala Poya - Labunoruwa22MB
2019-08-04 Basawakkulama29MB
2019-09-01 Basawakkulama30MB
2019-09-22 Iluppukulama Dharmasana Puja9.6MB
2019-10-13 Wap Poya - Labunoruwa19MB
2019-10-18 Iluppukulama Katina17MB
2019-10-19 Labunoruwa Katina16MB
2019-10-26 Naula Katina22MB
2019-11-03 Katukeliyava Katina20MB
2019-11-08 Balangoda Katina16MB
2019-12-11 Ill Poya - Labunoruwakanda15MB
2019-12-15 Illuppukulama Damma Discussion22MB
2019-12-19 Kelaniya Special27MB
2019-12-30 Polgasoovita20MB
2019-12-29 Moratuwa10MB