මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2019-01-06 Basawakkulama 1.mp3 5,945 16 MB
2019-01-06 Basawakkulama 2.mp3 2,807 14 MB
2019-01-06 Basawakkulama 3.mp3 2,495 16 MB
2019-01-09 Dandenong Australia.mp3 2,131 25 MB
2019-01-10 Dandenong Australia.mp3 1,449 19 MB
2019-01-11 Berwick Australia.mp3 1,452 16 MB
2019-01-12 Werribee Australia.mp3 1,359 18 MB
2019-01-15 Vidarshana Meditation.mp3 1,793 12 MB
2019-01-16 Craigieburn Australia.mp3 1,209 21 MB
2019-01-17 Berwick Australia.mp3 1,138 20 MB
2019-01-17 Skype to Perth Australia.mp3 1,086 14 MB
2019-01-19 Duruthu Poya 1 Adelaide.mp3 1,013 21 MB
2019-01-19 Duruthu Poya 2 Adelaide.mp3 1,003 21 MB
2019-01-20 Adelaide 1 Australia.mp3 1,133 25 MB
2019-01-20 Adelaide 2 Australia.mp3 931 23 MB
2019-01-23 Kids Deshana Adelaide.mp3 860 8 MB
2019-01-25 Cranbourne Australia.mp3 945 25 MB
2019-01-25 Keysbourgh Australia.mp3 848 18 MB
2019-01-26 Cranbourne 1 Australia.mp3 871 22 MB
2019-01-26 Cranbourne 2 Australia.mp3 901 27 MB
2019-01-27 Dandenong Australia.mp3 1,034 23 MB
2019-02-01 Sydney Retreat 1.mp3 1,721 30 MB
2019-02-01 Sydney Retreat 2.mp3 1,108 24 MB
2019-02-02 Sydney Retreat 1.mp3 1,181 29 MB
2019-02-02 Sydney Retreat 2.mp3 963 15 MB
2019-02-02 Sydney Retreat 3.mp3 1,187 7 MB
2019-02-03 Nilindu Residence Australia.mp3 1,032 21 MB
2019-02-03 Rockbank Temple Australia.mp3 1,124 15 MB
2019-02-19 Nawam Poya - Naula.mp3 2,204 17 MB
2019-03-02 Maha Sae Wandana Ruwanweliseya.mp3 1,228 20 MB
2019-03-04 Basawakkulama Special.mp3 1,939 25 MB
2019-03-08 Matale.mp3 1,456 18 MB
2019-03-16 Mahiyangana Wibhajjawada.mp3 1,370 15 MB
2019-03-21 Battaramulla Tripitakabhivandana.mp3 1,720 16 MB
2019-04-19 Malukyaputta Sutta - Bak Poya.mp3 1,993 27 MB
2019-05-18 Vesak Poya Labunoruwa.mp3 1,888 22 MB
2019-06-16 Poson Poya Labunoruwa.mp3 9,460 18 MB
2019-07-09 Labunoruwa Bhikku Deshana.mp3 914 14 MB
2019-07-13 Iluppukulama Kuti Puja 1.mp3 849 8 MB
2019-07-14 Iluppukulama Kuti Puja 2.mp3 1,495 21 MB
2019-07-16 Esala Poya - Labunoruwa.mp3 2,339 22 MB
2019-08-04 Basawakkulama.mp3 1,683 29 MB
2019-09-01 Basawakkulama.mp3 1,546 30 MB
2019-09-22 Iluppukulama Dharmasana Puja.mp3 1,253 10 MB
2019-10-13 Wap Poya - Labunoruwa.mp3 2,984 19 MB
2019-10-18 Iluppukulama Katina.mp3 1,009 17 MB
2019-10-19 Labunoruwa Katina.mp3 859 16 MB
2019-10-26 Naula Katina.mp3 1,022 22 MB
2019-11-03 Katukeliyava Katina.mp3 1,138 20 MB
2019-11-08 Balangoda Katina.mp3 1,599 16 MB
2019-12-11 Ill Poya - Labunoruwakanda.mp3 1,979 15 MB
2019-12-15 Illuppukulama Damma Discussion.mp3 1,853 22 MB
2019-12-19 Kelaniya Special.mp3 2,037 27 MB
2019-12-29 Moratuwa.mp3 673 10 MB
2019-12-30 Polgasoovita.mp3 1,025 20 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴