මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2019-01-06 Basawakkulama 1.mp3 5,491 16 MB
2019-01-06 Basawakkulama 2.mp3 2,481 14 MB
2019-01-06 Basawakkulama 3.mp3 2,202 16 MB
2019-01-09 Dandenong Australia.mp3 1,780 25 MB
2019-01-10 Dandenong Australia.mp3 1,140 19 MB
2019-01-11 Berwick Australia.mp3 1,203 16 MB
2019-01-12 Werribee Australia.mp3 1,054 18 MB
2019-01-15 Vidarshana Meditation.mp3 1,383 12 MB
2019-01-16 Craigieburn Australia.mp3 925 21 MB
2019-01-17 Berwick Australia.mp3 902 20 MB
2019-01-17 Skype to Perth Australia.mp3 823 14 MB
2019-01-19 Duruthu Poya 1 Adelaide.mp3 807 21 MB
2019-01-19 Duruthu Poya 2 Adelaide.mp3 748 21 MB
2019-01-20 Adelaide 1 Australia.mp3 834 25 MB
2019-01-20 Adelaide 2 Australia.mp3 715 23 MB
2019-01-23 Kids Deshana Adelaide.mp3 631 8 MB
2019-01-25 Cranbourne Australia.mp3 652 25 MB
2019-01-25 Keysbourgh Australia.mp3 605 18 MB
2019-01-26 Cranbourne 1 Australia.mp3 647 22 MB
2019-01-26 Cranbourne 2 Australia.mp3 635 27 MB
2019-01-27 Dandenong Australia.mp3 710 23 MB
2019-02-01 Sydney Retreat 1.mp3 1,408 30 MB
2019-02-01 Sydney Retreat 2.mp3 878 24 MB
2019-02-02 Sydney Retreat 1.mp3 882 29 MB
2019-02-02 Sydney Retreat 2.mp3 743 15 MB
2019-02-02 Sydney Retreat 3.mp3 773 7 MB
2019-02-03 Nilindu Residence Australia.mp3 787 21 MB
2019-02-03 Rockbank Temple Australia.mp3 887 15 MB
2019-02-19 Nawam Poya - Naula.mp3 1,971 17 MB
2019-03-02 Maha Sae Wandana Ruwanweliseya.mp3 844 20 MB
2019-03-04 Basawakkulama Special.mp3 1,665 25 MB
2019-03-08 Matale.mp3 1,183 18 MB
2019-03-16 Mahiyangana Wibhajjawada.mp3 1,139 15 MB
2019-03-21 Battaramulla Tripitakabhivandana.mp3 1,361 16 MB
2019-04-19 Malukyaputta Sutta - Bak Poya.mp3 1,620 27 MB
2019-05-18 Vesak Poya Labunoruwa.mp3 1,613 22 MB
2019-06-16 Poson Poya Labunoruwa.mp3 9,247 18 MB
2019-07-09 Labunoruwa Bhikku Deshana.mp3 609 14 MB
2019-07-13 Iluppukulama Kuti Puja 1.mp3 614 8 MB
2019-07-14 Iluppukulama Kuti Puja 2.mp3 1,270 21 MB
2019-07-16 Esala Poya - Labunoruwa.mp3 2,055 22 MB
2019-08-04 Basawakkulama.mp3 1,366 29 MB
2019-09-01 Basawakkulama.mp3 1,223 30 MB
2019-09-22 Iluppukulama Dharmasana Puja.mp3 957 10 MB
2019-10-13 Wap Poya - Labunoruwa.mp3 2,381 19 MB
2019-10-18 Iluppukulama Katina.mp3 751 17 MB
2019-10-19 Labunoruwa Katina.mp3 576 16 MB
2019-10-26 Naula Katina.mp3 739 22 MB
2019-11-03 Katukeliyava Katina.mp3 896 20 MB
2019-11-08 Balangoda Katina.mp3 1,328 16 MB
2019-12-11 Ill Poya - Labunoruwakanda.mp3 1,553 15 MB
2019-12-15 Illuppukulama Damma Discussion.mp3 1,480 22 MB
2019-12-19 Kelaniya Special.mp3 1,598 27 MB
2019-12-29 Moratuwa.mp3 434 10 MB
2019-12-30 Polgasoovita.mp3 722 20 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴