මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2019-01-06 Basawakkulama 1.mp3 5,996 16 MB
2019-01-06 Basawakkulama 2.mp3 2,842 14 MB
2019-01-06 Basawakkulama 3.mp3 2,552 16 MB
2019-01-09 Dandenong Australia.mp3 2,167 25 MB
2019-01-10 Dandenong Australia.mp3 1,492 19 MB
2019-01-11 Berwick Australia.mp3 1,491 16 MB
2019-01-12 Werribee Australia.mp3 1,396 18 MB
2019-01-15 Vidarshana Meditation.mp3 1,849 12 MB
2019-01-16 Craigieburn Australia.mp3 1,245 21 MB
2019-01-17 Berwick Australia.mp3 1,181 20 MB
2019-01-17 Skype to Perth Australia.mp3 1,132 14 MB
2019-01-19 Duruthu Poya 1 Adelaide.mp3 1,047 21 MB
2019-01-19 Duruthu Poya 2 Adelaide.mp3 1,038 21 MB
2019-01-20 Adelaide 1 Australia.mp3 1,162 25 MB
2019-01-20 Adelaide 2 Australia.mp3 962 23 MB
2019-01-23 Kids Deshana Adelaide.mp3 892 8 MB
2019-01-25 Cranbourne Australia.mp3 973 25 MB
2019-01-25 Keysbourgh Australia.mp3 877 18 MB
2019-01-26 Cranbourne 1 Australia.mp3 910 22 MB
2019-01-26 Cranbourne 2 Australia.mp3 938 27 MB
2019-01-27 Dandenong Australia.mp3 1,066 23 MB
2019-02-01 Sydney Retreat 1.mp3 1,789 30 MB
2019-02-01 Sydney Retreat 2.mp3 1,156 24 MB
2019-02-02 Sydney Retreat 1.mp3 1,215 29 MB
2019-02-02 Sydney Retreat 2.mp3 1,013 15 MB
2019-02-02 Sydney Retreat 3.mp3 1,246 7 MB
2019-02-03 Nilindu Residence Australia.mp3 1,073 21 MB
2019-02-03 Rockbank Temple Australia.mp3 1,161 15 MB
2019-02-19 Nawam Poya - Naula.mp3 2,249 17 MB
2019-03-02 Maha Sae Wandana Ruwanweliseya.mp3 1,269 20 MB
2019-03-04 Basawakkulama Special.mp3 1,984 25 MB
2019-03-08 Matale.mp3 1,493 18 MB
2019-03-16 Mahiyangana Wibhajjawada.mp3 1,405 15 MB
2019-03-21 Battaramulla Tripitakabhivandana.mp3 1,767 16 MB
2019-04-19 Malukyaputta Sutta - Bak Poya.mp3 2,029 27 MB
2019-05-18 Vesak Poya Labunoruwa.mp3 1,928 22 MB
2019-06-16 Poson Poya Labunoruwa.mp3 9,504 18 MB
2019-07-09 Labunoruwa Bhikku Deshana.mp3 953 14 MB
2019-07-13 Iluppukulama Kuti Puja 1.mp3 884 8 MB
2019-07-14 Iluppukulama Kuti Puja 2.mp3 1,527 21 MB
2019-07-16 Esala Poya - Labunoruwa.mp3 2,375 22 MB
2019-08-04 Basawakkulama.mp3 1,757 29 MB
2019-09-01 Basawakkulama.mp3 1,584 30 MB
2019-09-22 Iluppukulama Dharmasana Puja.mp3 1,324 10 MB
2019-10-13 Wap Poya - Labunoruwa.mp3 3,044 19 MB
2019-10-18 Iluppukulama Katina.mp3 1,039 17 MB
2019-10-19 Labunoruwa Katina.mp3 898 16 MB
2019-10-26 Naula Katina.mp3 1,057 22 MB
2019-11-03 Katukeliyava Katina.mp3 1,177 20 MB
2019-11-08 Balangoda Katina.mp3 1,654 16 MB
2019-12-11 Ill Poya - Labunoruwakanda.mp3 2,068 15 MB
2019-12-15 Illuppukulama Damma Discussion.mp3 1,922 22 MB
2019-12-19 Kelaniya Special.mp3 2,108 27 MB
2019-12-29 Moratuwa.mp3 726 10 MB
2019-12-30 Polgasoovita.mp3 1,069 20 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴