දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2019-01-06 Basawakkulama 1.mp3 5,172 16 MB
2019-01-06 Basawakkulama 2.mp3 2,254 14 MB
2019-01-06 Basawakkulama 3.mp3 2,030 16 MB
2019-01-09 Dandenong Australia.mp3 1,481 25 MB
2019-01-10 Dandenong Australia.mp3 1,003 19 MB
2019-01-11 Berwick Australia.mp3 961 16 MB
2019-01-12 Werribee Australia.mp3 898 18 MB
2019-01-15 Vidarshana Meditation.mp3 1,173 12 MB
2019-01-16 Craigieburn Australia.mp3 781 21 MB
2019-01-17 Berwick Australia.mp3 773 20 MB
2019-01-17 Skype to Perth Australia.mp3 708 14 MB
2019-01-19 Duruthu Poya 1 Adelaide.mp3 698 21 MB
2019-01-19 Duruthu Poya 2 Adelaide.mp3 645 21 MB
2019-01-20 Adelaide 1 Australia.mp3 712 25 MB
2019-01-20 Adelaide 2 Australia.mp3 629 23 MB
2019-01-23 Kids Deshana Adelaide.mp3 542 8 MB
2019-01-25 Cranbourne Australia.mp3 571 25 MB
2019-01-25 Keysbourgh Australia.mp3 517 18 MB
2019-01-26 Cranbourne 1 Australia.mp3 556 22 MB
2019-01-26 Cranbourne 2 Australia.mp3 544 27 MB
2019-01-27 Dandenong Australia.mp3 619 23 MB
2019-02-01 Sydney Retreat 1.mp3 1,270 30 MB
2019-02-01 Sydney Retreat 2.mp3 788 24 MB
2019-02-02 Sydney Retreat 1.mp3 781 29 MB
2019-02-02 Sydney Retreat 2.mp3 659 15 MB
2019-02-02 Sydney Retreat 3.mp3 688 7 MB
2019-02-03 Nilindu Residence Australia.mp3 700 21 MB
2019-02-03 Rockbank Temple Australia.mp3 776 15 MB
2019-02-19 Nawam Poya - Naula.mp3 1,870 17 MB
2019-03-02 Maha Sae Wandana Ruwanweliseya.mp3 721 20 MB
2019-03-04 Basawakkulama Special.mp3 1,543 25 MB
2019-03-08 Matale.mp3 1,110 18 MB
2019-03-16 Mahiyangana Wibhajjawada.mp3 1,040 15 MB
2019-03-21 Battaramulla Tripitakabhivandana.mp3 1,286 16 MB
2019-04-19 Malukyaputta Sutta - Bak Poya.mp3 1,487 27 MB
2019-05-18 Vesak Poya Labunoruwa.mp3 1,461 22 MB
2019-06-16 Poson Poya Labunoruwa.mp3 9,111 18 MB
2019-07-09 Labunoruwa Bhikku Deshana.mp3 516 14 MB
2019-07-13 Iluppukulama Kuti Puja 1.mp3 525 8 MB
2019-07-14 Iluppukulama Kuti Puja 2.mp3 1,157 21 MB
2019-07-16 Esala Poya - Labunoruwa.mp3 1,977 22 MB
2019-08-04 Basawakkulama.mp3 1,204 29 MB
2019-09-01 Basawakkulama.mp3 1,090 30 MB
2019-09-22 Iluppukulama Dharmasana Puja.mp3 855 10 MB
2019-10-13 Wap Poya - Labunoruwa.mp3 2,206 19 MB
2019-10-18 Iluppukulama Katina.mp3 663 17 MB
2019-10-19 Labunoruwa Katina.mp3 487 16 MB
2019-10-26 Naula Katina.mp3 608 22 MB
2019-11-03 Katukeliyava Katina.mp3 815 20 MB
2019-11-08 Balangoda Katina.mp3 1,215 16 MB
2019-12-11 Ill Poya - Labunoruwakanda.mp3 1,269 15 MB
2019-12-15 Illuppukulama Damma Discussion.mp3 1,309 22 MB
2019-12-19 Kelaniya Special.mp3 1,249 27 MB
2019-12-29 Moratuwa.mp3 334 10 MB
2019-12-30 Polgasoovita.mp3 587 20 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴