මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2019-01-06 Basawakkulama 1.mp3 6,207 16 MB
2019-01-06 Basawakkulama 2.mp3 3,042 14 MB
2019-01-06 Basawakkulama 3.mp3 2,715 16 MB
2019-01-09 Dandenong Australia.mp3 2,350 25 MB
2019-01-10 Dandenong Australia.mp3 1,695 19 MB
2019-01-11 Berwick Australia.mp3 1,651 16 MB
2019-01-12 Werribee Australia.mp3 1,568 18 MB
2019-01-15 Vidarshana Meditation.mp3 2,032 12 MB
2019-01-16 Craigieburn Australia.mp3 1,444 21 MB
2019-01-17 Berwick Australia.mp3 1,390 20 MB
2019-01-17 Skype to Perth Australia.mp3 1,347 14 MB
2019-01-19 Duruthu Poya 1 Adelaide.mp3 1,242 21 MB
2019-01-19 Duruthu Poya 2 Adelaide.mp3 1,246 21 MB
2019-01-20 Adelaide 1 Australia.mp3 1,340 25 MB
2019-01-20 Adelaide 2 Australia.mp3 1,152 23 MB
2019-01-23 Kids Deshana Adelaide.mp3 1,054 8 MB
2019-01-25 Cranbourne Australia.mp3 1,136 25 MB
2019-01-25 Keysbourgh Australia.mp3 1,043 18 MB
2019-01-26 Cranbourne 1 Australia.mp3 1,058 22 MB
2019-01-26 Cranbourne 2 Australia.mp3 1,112 27 MB
2019-01-27 Dandenong Australia.mp3 1,234 23 MB
2019-02-01 Sydney Retreat 1.mp3 1,985 30 MB
2019-02-01 Sydney Retreat 2.mp3 1,379 24 MB
2019-02-02 Sydney Retreat 1.mp3 1,424 29 MB
2019-02-02 Sydney Retreat 2.mp3 1,195 15 MB
2019-02-02 Sydney Retreat 3.mp3 1,421 7 MB
2019-02-03 Nilindu Residence Australia.mp3 1,230 21 MB
2019-02-03 Rockbank Temple Australia.mp3 1,332 15 MB
2019-02-19 Nawam Poya - Naula.mp3 2,478 17 MB
2019-03-02 Maha Sae Wandana Ruwanweliseya.mp3 1,439 20 MB
2019-03-04 Basawakkulama Special.mp3 2,167 25 MB
2019-03-08 Matale.mp3 1,666 18 MB
2019-03-16 Mahiyangana Wibhajjawada.mp3 1,578 15 MB
2019-03-21 Battaramulla Tripitakabhivandana.mp3 1,961 16 MB
2019-04-19 Malukyaputta Sutta - Bak Poya.mp3 2,257 27 MB
2019-05-18 Vesak Poya Labunoruwa.mp3 2,153 22 MB
2019-06-16 Poson Poya Labunoruwa.mp3 9,725 18 MB
2019-07-09 Labunoruwa Bhikku Deshana.mp3 1,116 14 MB
2019-07-13 Iluppukulama Kuti Puja 1.mp3 1,050 8 MB
2019-07-14 Iluppukulama Kuti Puja 2.mp3 1,692 21 MB
2019-07-16 Esala Poya - Labunoruwa.mp3 2,521 22 MB
2019-08-04 Basawakkulama.mp3 2,046 29 MB
2019-09-01 Basawakkulama.mp3 1,779 30 MB
2019-09-22 Iluppukulama Dharmasana Puja.mp3 1,647 10 MB
2019-10-13 Wap Poya - Labunoruwa.mp3 3,326 19 MB
2019-10-18 Iluppukulama Katina.mp3 1,191 17 MB
2019-10-19 Labunoruwa Katina.mp3 1,066 16 MB
2019-10-26 Naula Katina.mp3 1,217 22 MB
2019-11-03 Katukeliyava Katina.mp3 1,363 20 MB
2019-11-08 Balangoda Katina.mp3 1,804 16 MB
2019-12-11 Ill Poya - Labunoruwakanda.mp3 2,298 15 MB
2019-12-15 Illuppukulama Damma Discussion.mp3 2,254 22 MB
2019-12-19 Kelaniya Special.mp3 2,327 27 MB
2019-12-29 Moratuwa.mp3 891 10 MB
2019-12-30 Polgasoovita.mp3 1,215 20 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴