මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2019-01-06 Basawakkulama 1.mp3 6,101 16 MB
2019-01-06 Basawakkulama 2.mp3 2,933 14 MB
2019-01-06 Basawakkulama 3.mp3 2,620 16 MB
2019-01-09 Dandenong Australia.mp3 2,246 25 MB
2019-01-10 Dandenong Australia.mp3 1,587 19 MB
2019-01-11 Berwick Australia.mp3 1,550 16 MB
2019-01-12 Werribee Australia.mp3 1,478 18 MB
2019-01-15 Vidarshana Meditation.mp3 1,923 12 MB
2019-01-16 Craigieburn Australia.mp3 1,338 21 MB
2019-01-17 Berwick Australia.mp3 1,277 20 MB
2019-01-17 Skype to Perth Australia.mp3 1,234 14 MB
2019-01-19 Duruthu Poya 1 Adelaide.mp3 1,152 21 MB
2019-01-19 Duruthu Poya 2 Adelaide.mp3 1,119 21 MB
2019-01-20 Adelaide 1 Australia.mp3 1,250 25 MB
2019-01-20 Adelaide 2 Australia.mp3 1,041 23 MB
2019-01-23 Kids Deshana Adelaide.mp3 980 8 MB
2019-01-25 Cranbourne Australia.mp3 1,038 25 MB
2019-01-25 Keysbourgh Australia.mp3 942 18 MB
2019-01-26 Cranbourne 1 Australia.mp3 975 22 MB
2019-01-26 Cranbourne 2 Australia.mp3 1,006 27 MB
2019-01-27 Dandenong Australia.mp3 1,140 23 MB
2019-02-01 Sydney Retreat 1.mp3 1,883 30 MB
2019-02-01 Sydney Retreat 2.mp3 1,265 24 MB
2019-02-02 Sydney Retreat 1.mp3 1,302 29 MB
2019-02-02 Sydney Retreat 2.mp3 1,090 15 MB
2019-02-02 Sydney Retreat 3.mp3 1,330 7 MB
2019-02-03 Nilindu Residence Australia.mp3 1,152 21 MB
2019-02-03 Rockbank Temple Australia.mp3 1,235 15 MB
2019-02-19 Nawam Poya - Naula.mp3 2,309 17 MB
2019-03-02 Maha Sae Wandana Ruwanweliseya.mp3 1,348 20 MB
2019-03-04 Basawakkulama Special.mp3 2,058 25 MB
2019-03-08 Matale.mp3 1,569 18 MB
2019-03-16 Mahiyangana Wibhajjawada.mp3 1,485 15 MB
2019-03-21 Battaramulla Tripitakabhivandana.mp3 1,859 16 MB
2019-04-19 Malukyaputta Sutta - Bak Poya.mp3 2,126 27 MB
2019-05-18 Vesak Poya Labunoruwa.mp3 2,010 22 MB
2019-06-16 Poson Poya Labunoruwa.mp3 9,637 18 MB
2019-07-09 Labunoruwa Bhikku Deshana.mp3 1,024 14 MB
2019-07-13 Iluppukulama Kuti Puja 1.mp3 954 8 MB
2019-07-14 Iluppukulama Kuti Puja 2.mp3 1,606 21 MB
2019-07-16 Esala Poya - Labunoruwa.mp3 2,439 22 MB
2019-08-04 Basawakkulama.mp3 1,918 29 MB
2019-09-01 Basawakkulama.mp3 1,677 30 MB
2019-09-22 Iluppukulama Dharmasana Puja.mp3 1,474 10 MB
2019-10-13 Wap Poya - Labunoruwa.mp3 3,194 19 MB
2019-10-18 Iluppukulama Katina.mp3 1,106 17 MB
2019-10-19 Labunoruwa Katina.mp3 968 16 MB
2019-10-26 Naula Katina.mp3 1,138 22 MB
2019-11-03 Katukeliyava Katina.mp3 1,268 20 MB
2019-11-08 Balangoda Katina.mp3 1,734 16 MB
2019-12-11 Ill Poya - Labunoruwakanda.mp3 2,214 15 MB
2019-12-15 Illuppukulama Damma Discussion.mp3 2,142 22 MB
2019-12-19 Kelaniya Special.mp3 2,193 27 MB
2019-12-29 Moratuwa.mp3 809 10 MB
2019-12-30 Polgasoovita.mp3 1,137 20 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴