දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2019-01-06 Basawakkulama 1.mp3 4,472 16 MB
2019-01-06 Basawakkulama 2.mp3 1,976 14 MB
2019-01-06 Basawakkulama 3.mp3 1,809 16 MB
2019-01-09 Dandenong Australia.mp3 1,192 25 MB
2019-01-10 Dandenong Australia.mp3 814 19 MB
2019-01-11 Berwick Australia.mp3 817 16 MB
2019-01-12 Werribee Australia.mp3 758 18 MB
2019-01-15 Vidarshana Meditation.mp3 990 12 MB
2019-01-16 Craigieburn Australia.mp3 644 21 MB
2019-01-17 Berwick Australia.mp3 603 20 MB
2019-01-17 Skype to Perth Australia.mp3 564 14 MB
2019-01-19 Duruthu Poya 1 Adelaide.mp3 552 21 MB
2019-01-19 Duruthu Poya 2 Adelaide.mp3 493 21 MB
2019-01-20 Adelaide 1 Australia.mp3 520 25 MB
2019-01-20 Adelaide 2 Australia.mp3 509 23 MB
2019-01-23 Kids Deshana Adelaide.mp3 426 8 MB
2019-01-25 Cranbourne Australia.mp3 439 25 MB
2019-01-25 Keysbourgh Australia.mp3 397 18 MB
2019-01-26 Cranbourne 1 Australia.mp3 439 22 MB
2019-01-26 Cranbourne 2 Australia.mp3 403 27 MB
2019-01-27 Dandenong Australia.mp3 467 23 MB
2019-02-01 Sydney Retreat 1.mp3 883 30 MB
2019-02-01 Sydney Retreat 2.mp3 650 24 MB
2019-02-02 Sydney Retreat 1.mp3 627 29 MB
2019-02-02 Sydney Retreat 2.mp3 526 15 MB
2019-02-02 Sydney Retreat 3.mp3 557 7 MB
2019-02-03 Nilindu Residence Australia.mp3 573 21 MB
2019-02-03 Rockbank Temple Australia.mp3 615 15 MB
2019-02-19 Nawam Poya - Naula.mp3 1,706 17 MB
2019-03-02 Maha Sae Wandana Ruwanweliseya.mp3 584 20 MB
2019-03-04 Basawakkulama Special.mp3 1,360 25 MB
2019-03-08 Matale.mp3 982 18 MB
2019-03-16 Mahiyangana Wibhajjawada.mp3 901 15 MB
2019-03-21 Battaramulla Tripitakabhivandana.mp3 1,165 16 MB
2019-04-19 Malukyaputta Sutta - Bak Poya.mp3 937 27 MB
2019-05-18 Vesak Poya Labunoruwa.mp3 1,262 22 MB
2019-06-16 Poson Poya Labunoruwa.mp3 8,901 18 MB
2019-07-09 Labunoruwa Bhikku Deshana.mp3 227 14 MB
2019-07-13 Iluppukulama Kuti Puja 1.mp3 368 8 MB
2019-07-14 Iluppukulama Kuti Puja 2.mp3 1,026 21 MB
2019-07-16 Esala Poya - Labunoruwa.mp3 1,765 22 MB
2019-08-04 Basawakkulama.mp3 792 29 MB
2019-09-01 Basawakkulama.mp3 575 30 MB
2019-09-22 Iluppukulama Dharmasana Puja.mp3 459 10 MB
2019-10-13 Wap Poya - Labunoruwa.mp3 1,034 19 MB
2019-10-18 Iluppukulama Katina.mp3 188 17 MB
2019-10-19 Labunoruwa Katina.mp3 130 16 MB
2019-10-26 Naula Katina.mp3 136 22 MB
2019-11-03 Katukeliyava Katina.mp3 223 20 MB
2019-11-08 Balangoda Katina.mp3 122 16 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴