මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2019-01-06 Basawakkulama 1.mp3 5,315 16 MB
2019-01-06 Basawakkulama 2.mp3 2,354 14 MB
2019-01-06 Basawakkulama 3.mp3 2,110 16 MB
2019-01-09 Dandenong Australia.mp3 1,657 25 MB
2019-01-10 Dandenong Australia.mp3 1,068 19 MB
2019-01-11 Berwick Australia.mp3 1,126 16 MB
2019-01-12 Werribee Australia.mp3 952 18 MB
2019-01-15 Vidarshana Meditation.mp3 1,279 12 MB
2019-01-16 Craigieburn Australia.mp3 850 21 MB
2019-01-17 Berwick Australia.mp3 826 20 MB
2019-01-17 Skype to Perth Australia.mp3 766 14 MB
2019-01-19 Duruthu Poya 1 Adelaide.mp3 745 21 MB
2019-01-19 Duruthu Poya 2 Adelaide.mp3 683 21 MB
2019-01-20 Adelaide 1 Australia.mp3 768 25 MB
2019-01-20 Adelaide 2 Australia.mp3 660 23 MB
2019-01-23 Kids Deshana Adelaide.mp3 578 8 MB
2019-01-25 Cranbourne Australia.mp3 602 25 MB
2019-01-25 Keysbourgh Australia.mp3 554 18 MB
2019-01-26 Cranbourne 1 Australia.mp3 594 22 MB
2019-01-26 Cranbourne 2 Australia.mp3 583 27 MB
2019-01-27 Dandenong Australia.mp3 652 23 MB
2019-02-01 Sydney Retreat 1.mp3 1,336 30 MB
2019-02-01 Sydney Retreat 2.mp3 823 24 MB
2019-02-02 Sydney Retreat 1.mp3 828 29 MB
2019-02-02 Sydney Retreat 2.mp3 696 15 MB
2019-02-02 Sydney Retreat 3.mp3 722 7 MB
2019-02-03 Nilindu Residence Australia.mp3 730 21 MB
2019-02-03 Rockbank Temple Australia.mp3 820 15 MB
2019-02-19 Nawam Poya - Naula.mp3 1,915 17 MB
2019-03-02 Maha Sae Wandana Ruwanweliseya.mp3 779 20 MB
2019-03-04 Basawakkulama Special.mp3 1,601 25 MB
2019-03-08 Matale.mp3 1,137 18 MB
2019-03-16 Mahiyangana Wibhajjawada.mp3 1,083 15 MB
2019-03-21 Battaramulla Tripitakabhivandana.mp3 1,315 16 MB
2019-04-19 Malukyaputta Sutta - Bak Poya.mp3 1,536 27 MB
2019-05-18 Vesak Poya Labunoruwa.mp3 1,559 22 MB
2019-06-16 Poson Poya Labunoruwa.mp3 9,186 18 MB
2019-07-09 Labunoruwa Bhikku Deshana.mp3 548 14 MB
2019-07-13 Iluppukulama Kuti Puja 1.mp3 562 8 MB
2019-07-14 Iluppukulama Kuti Puja 2.mp3 1,209 21 MB
2019-07-16 Esala Poya - Labunoruwa.mp3 2,011 22 MB
2019-08-04 Basawakkulama.mp3 1,258 29 MB
2019-09-01 Basawakkulama.mp3 1,152 30 MB
2019-09-22 Iluppukulama Dharmasana Puja.mp3 907 10 MB
2019-10-13 Wap Poya - Labunoruwa.mp3 2,299 19 MB
2019-10-18 Iluppukulama Katina.mp3 695 17 MB
2019-10-19 Labunoruwa Katina.mp3 519 16 MB
2019-10-26 Naula Katina.mp3 661 22 MB
2019-11-03 Katukeliyava Katina.mp3 854 20 MB
2019-11-08 Balangoda Katina.mp3 1,261 16 MB
2019-12-11 Ill Poya - Labunoruwakanda.mp3 1,377 15 MB
2019-12-15 Illuppukulama Damma Discussion.mp3 1,391 22 MB
2019-12-19 Kelaniya Special.mp3 1,525 27 MB
2019-12-29 Moratuwa.mp3 381 10 MB
2019-12-30 Polgasoovita.mp3 653 20 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴