මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ ලියන්න.
නම බාගත ගණන ප්‍රමාණය
2019-01-06 Basawakkulama 1.mp3 6,243 16 MB
2019-01-06 Basawakkulama 2.mp3 3,077 14 MB
2019-01-06 Basawakkulama 3.mp3 2,748 16 MB
2019-01-09 Dandenong Australia.mp3 2,381 25 MB
2019-01-10 Dandenong Australia.mp3 1,732 19 MB
2019-01-11 Berwick Australia.mp3 1,677 16 MB
2019-01-12 Werribee Australia.mp3 1,590 18 MB
2019-01-15 Vidarshana Meditation.mp3 2,048 12 MB
2019-01-16 Craigieburn Australia.mp3 1,489 21 MB
2019-01-17 Berwick Australia.mp3 1,422 20 MB
2019-01-17 Skype to Perth Australia.mp3 1,383 14 MB
2019-01-19 Duruthu Poya 1 Adelaide.mp3 1,266 21 MB
2019-01-19 Duruthu Poya 2 Adelaide.mp3 1,266 21 MB
2019-01-20 Adelaide 1 Australia.mp3 1,375 25 MB
2019-01-20 Adelaide 2 Australia.mp3 1,174 23 MB
2019-01-23 Kids Deshana Adelaide.mp3 1,087 8 MB
2019-01-25 Cranbourne Australia.mp3 1,162 25 MB
2019-01-25 Keysbourgh Australia.mp3 1,074 18 MB
2019-01-26 Cranbourne 1 Australia.mp3 1,093 22 MB
2019-01-26 Cranbourne 2 Australia.mp3 1,137 27 MB
2019-01-27 Dandenong Australia.mp3 1,262 23 MB
2019-02-01 Sydney Retreat 1.mp3 2,015 30 MB
2019-02-01 Sydney Retreat 2.mp3 1,407 24 MB
2019-02-02 Sydney Retreat 1.mp3 1,453 29 MB
2019-02-02 Sydney Retreat 2.mp3 1,212 15 MB
2019-02-02 Sydney Retreat 3.mp3 1,458 7 MB
2019-02-03 Nilindu Residence Australia.mp3 1,260 21 MB
2019-02-03 Rockbank Temple Australia.mp3 1,354 15 MB
2019-02-19 Nawam Poya - Naula.mp3 2,513 17 MB
2019-03-02 Maha Sae Wandana Ruwanweliseya.mp3 1,472 20 MB
2019-03-04 Basawakkulama Special.mp3 2,205 25 MB
2019-03-08 Matale.mp3 1,695 18 MB
2019-03-16 Mahiyangana Wibhajjawada.mp3 1,608 15 MB
2019-03-21 Battaramulla Tripitakabhivandana.mp3 1,986 16 MB
2019-04-19 Malukyaputta Sutta - Bak Poya.mp3 2,292 27 MB
2019-05-18 Vesak Poya Labunoruwa.mp3 2,187 22 MB
2019-06-16 Poson Poya Labunoruwa.mp3 9,760 18 MB
2019-07-09 Labunoruwa Bhikku Deshana.mp3 1,144 14 MB
2019-07-13 Iluppukulama Kuti Puja 1.mp3 1,078 8 MB
2019-07-14 Iluppukulama Kuti Puja 2.mp3 1,722 21 MB
2019-07-16 Esala Poya - Labunoruwa.mp3 2,579 22 MB
2019-08-04 Basawakkulama.mp3 2,088 29 MB
2019-09-01 Basawakkulama.mp3 1,814 30 MB
2019-09-22 Iluppukulama Dharmasana Puja.mp3 1,687 10 MB
2019-10-13 Wap Poya - Labunoruwa.mp3 3,356 19 MB
2019-10-18 Iluppukulama Katina.mp3 1,223 17 MB
2019-10-19 Labunoruwa Katina.mp3 1,090 16 MB
2019-10-26 Naula Katina.mp3 1,255 22 MB
2019-11-03 Katukeliyava Katina.mp3 1,393 20 MB
2019-11-08 Balangoda Katina.mp3 1,827 16 MB
2019-12-11 Ill Poya - Labunoruwakanda.mp3 2,327 15 MB
2019-12-15 Illuppukulama Damma Discussion.mp3 2,287 22 MB
2019-12-19 Kelaniya Special.mp3 2,373 27 MB
2019-12-29 Moratuwa.mp3 919 10 MB
2019-12-30 Polgasoovita.mp3 1,247 20 MB
මෙහි නැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴