මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2019-01-06 Basawakkulama 1.mp3 5,881 16 MB
2019-01-06 Basawakkulama 2.mp3 2,751 14 MB
2019-01-06 Basawakkulama 3.mp3 2,434 16 MB
2019-01-09 Dandenong Australia.mp3 2,080 25 MB
2019-01-10 Dandenong Australia.mp3 1,391 19 MB
2019-01-11 Berwick Australia.mp3 1,408 16 MB
2019-01-12 Werribee Australia.mp3 1,304 18 MB
2019-01-15 Vidarshana Meditation.mp3 1,724 12 MB
2019-01-16 Craigieburn Australia.mp3 1,164 21 MB
2019-01-17 Berwick Australia.mp3 1,076 20 MB
2019-01-17 Skype to Perth Australia.mp3 1,039 14 MB
2019-01-19 Duruthu Poya 1 Adelaide.mp3 964 21 MB
2019-01-19 Duruthu Poya 2 Adelaide.mp3 966 21 MB
2019-01-20 Adelaide 1 Australia.mp3 1,077 25 MB
2019-01-20 Adelaide 2 Australia.mp3 884 23 MB
2019-01-23 Kids Deshana Adelaide.mp3 814 8 MB
2019-01-25 Cranbourne Australia.mp3 899 25 MB
2019-01-25 Keysbourgh Australia.mp3 798 18 MB
2019-01-26 Cranbourne 1 Australia.mp3 826 22 MB
2019-01-26 Cranbourne 2 Australia.mp3 843 27 MB
2019-01-27 Dandenong Australia.mp3 969 23 MB
2019-02-01 Sydney Retreat 1.mp3 1,662 30 MB
2019-02-01 Sydney Retreat 2.mp3 1,062 24 MB
2019-02-02 Sydney Retreat 1.mp3 1,136 29 MB
2019-02-02 Sydney Retreat 2.mp3 919 15 MB
2019-02-02 Sydney Retreat 3.mp3 1,143 7 MB
2019-02-03 Nilindu Residence Australia.mp3 983 21 MB
2019-02-03 Rockbank Temple Australia.mp3 1,071 15 MB
2019-02-19 Nawam Poya - Naula.mp3 2,172 17 MB
2019-03-02 Maha Sae Wandana Ruwanweliseya.mp3 1,166 20 MB
2019-03-04 Basawakkulama Special.mp3 1,885 25 MB
2019-03-08 Matale.mp3 1,386 18 MB
2019-03-16 Mahiyangana Wibhajjawada.mp3 1,322 15 MB
2019-03-21 Battaramulla Tripitakabhivandana.mp3 1,672 16 MB
2019-04-19 Malukyaputta Sutta - Bak Poya.mp3 1,931 27 MB
2019-05-18 Vesak Poya Labunoruwa.mp3 1,845 22 MB
2019-06-16 Poson Poya Labunoruwa.mp3 9,414 18 MB
2019-07-09 Labunoruwa Bhikku Deshana.mp3 868 14 MB
2019-07-13 Iluppukulama Kuti Puja 1.mp3 785 8 MB
2019-07-14 Iluppukulama Kuti Puja 2.mp3 1,448 21 MB
2019-07-16 Esala Poya - Labunoruwa.mp3 2,292 22 MB
2019-08-04 Basawakkulama.mp3 1,593 29 MB
2019-09-01 Basawakkulama.mp3 1,482 30 MB
2019-09-22 Iluppukulama Dharmasana Puja.mp3 1,195 10 MB
2019-10-13 Wap Poya - Labunoruwa.mp3 2,914 19 MB
2019-10-18 Iluppukulama Katina.mp3 964 17 MB
2019-10-19 Labunoruwa Katina.mp3 808 16 MB
2019-10-26 Naula Katina.mp3 975 22 MB
2019-11-03 Katukeliyava Katina.mp3 1,079 20 MB
2019-11-08 Balangoda Katina.mp3 1,546 16 MB
2019-12-11 Ill Poya - Labunoruwakanda.mp3 1,837 15 MB
2019-12-15 Illuppukulama Damma Discussion.mp3 1,782 22 MB
2019-12-19 Kelaniya Special.mp3 1,960 27 MB
2019-12-29 Moratuwa.mp3 630 10 MB
2019-12-30 Polgasoovita.mp3 961 20 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴