මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2011-08-03 sathipattana sutta - kayanupassanava 1.mp3 484 5 MB
2011-08-04 sathipattana sutta - kayanupassanava 2.mp3 284 9 MB
2011-08-24 sathipattana sutta - kayanupassanava 3 (bhavana).mp3 344 12 MB
2011-09-03 sathipattana sutta - kayanupassanava 4.mp3 258 13 MB
2011-09-05 sathipattana sutta - kayanupassanava 5.mp3 483 9 MB
2011-09-06 sathipattana sutta - vedana ha chittanupassanava.mp3 390 9 MB
2011-09-07 sathipattana sutta - dhammanupassanava 1.mp3 242 10 MB
2011-09-08 sathipattana sutta - dhammanupassanava 2.mp3 254 8 MB
2011-09-10 sathipattana sutta - dhammanupassanava 3 Bojjanga.mp3 273 6 MB
2011-09-19 sathipattana sutta - dhammanupassanava 4 ChathuSathya.mp3 238 6 MB
S01 6hr Maha Satipatthana part 1 of 6.mp3 477 13 MB
S02 6hr maha satipatthana part 2 of 6.mp3 338 13 MB
S03 6hr maha satipatthana part 3 of 6.mp3 362 13 MB
S04 6hr maha satipatthana part 4 of 6.mp3 255 13 MB
S05 6hr maha satipatthana part 5 of 6.mp3 254 12 MB
S06 6hr maha satipatthana part 6 of 6.mp3 327 13 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴