මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2011-08-03 sathipattana sutta - kayanupassanava 1.mp3 595 5 MB
2011-08-04 sathipattana sutta - kayanupassanava 2.mp3 343 9 MB
2011-08-24 sathipattana sutta - kayanupassanava 3 (bhavana).mp3 409 12 MB
2011-09-03 sathipattana sutta - kayanupassanava 4.mp3 306 13 MB
2011-09-05 sathipattana sutta - kayanupassanava 5.mp3 560 9 MB
2011-09-06 sathipattana sutta - vedana ha chittanupassanava.mp3 470 9 MB
2011-09-07 sathipattana sutta - dhammanupassanava 1.mp3 302 10 MB
2011-09-08 sathipattana sutta - dhammanupassanava 2.mp3 302 8 MB
2011-09-10 sathipattana sutta - dhammanupassanava 3 Bojjanga.mp3 346 6 MB
2011-09-19 sathipattana sutta - dhammanupassanava 4 ChathuSathya.mp3 310 6 MB
S01 6hr Maha Satipatthana part 1 of 6.mp3 578 13 MB
S02 6hr maha satipatthana part 2 of 6.mp3 415 13 MB
S03 6hr maha satipatthana part 3 of 6.mp3 412 13 MB
S04 6hr maha satipatthana part 4 of 6.mp3 329 13 MB
S05 6hr maha satipatthana part 5 of 6.mp3 321 12 MB
S06 6hr maha satipatthana part 6 of 6.mp3 393 13 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴