මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2015 Australia Files: 5, Size:
Bhikku Program Labunoruwa December Files: 5, Size: 97 MB
Colombo Maradana Meditation Program 06-14 Files: 5, Size: 47 MB
Labunoruwa Meditation Retreat 05-31 to 06-02 Files: 13, Size: 107 MB
Matale Meditation Retreat 06-06 to 06-07 Files: 8, Size: 68 MB
2015-02-03 Navam Poya - Ganaka Moggallana Sutta.mp3 3,079 14 MB
2015-02-03 Navam Poya - Naula.mp3 2,127 14 MB
2015-02-14 Kohuwala Deshana.mp3 2,332 7 MB
2015-02-14 Pannipitiya Duwe Temple.mp3 438 38 MB
2015-02-14 Pannipitiya Duwe Temple v2.mp3 3,638 17 MB
2015-02-24 Sabbe Sankara Anichcha at Sarana Road.mp3 3,380 13 MB
2015-03-05 Medin Poya Discussion.mp3 2,156 15 MB
2015-06-27 Matara Kotikagoda Deshana.mp3 2,692 21 MB
2015-07-01 Esala Poya Evening Deshana.mp3 395 17 MB
2015-07-01 Esala Poya Evening Deshana v2.mp3 2,246 17 MB
2015-11-14 Basawakkulama Deshana.mp3 6,455 14 MB
2015-11-18 Anuradhapura Deshana 1.mp3 11,395 24 MB
2015-11-19 Anuradhapura Deshana 2.mp3 5,535 16 MB
2015-11-20 Anuradhapura Deshana 3.mp3 5,244 16 MB
2015-11-20 Sathi Nimitta Question.mp3 3,229 408 KB
2015-11-25 Deshana 1 - CECB.mp3 393 17 MB
2015-11-25 Deshana 2 - Sarana Road.mp3 440 7 MB
2015-11-25 Deshana 3 - Kohuwala.mp3 5,159 19 MB
2015-12-01 Basawakkulama Discussion.mp3 3,550 11 MB
2015-12-19 Basawakkulama Deshana.mp3 3,504 7 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴