මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2015-06-06 Patichcha Samuppadaya White board.jpg 1,947 488 KB
2015-06-06 Session 1 - Sudassana Thero.mp3 1,470 9 MB
2015-06-06 Session 2 - Samahitha Thero.mp3 1,346 2 MB
2015-06-06 Session 3 - Sudassana Thero.mp3 1,306 13 MB
2015-06-06 Session 4 - Samahitha Thero.mp3 1,292 10 MB
2015-06-07 Session 1 - Sudassana Thero.mp3 1,334 11 MB
2015-06-07 Session 2 - Samahitha Thero.mp3 1,248 9 MB
2015-06-07 Session 3 - Sudassana Thero.mp3 1,332 13 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴