මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2015-05-30 Arambaka Deshana - Samahitha Thero.mp3 1,471 8 MB
2015-05-31 Session 01 - Morning Budda Wandana - Rahula Thero.mp3 1,248 1 MB
2015-05-31 Session 02 - Dharma Deshana - Sudassana Thero.mp3 1,540 10 MB
2015-05-31 Session 03 - Bawana - Bulnawe Thissa Thero.mp3 1,269 4 MB
2015-05-31 Session 04 - Dharma Deshana - Sudassana Thero (important).mp3 1,460 12 MB
2015-05-31 Session 05 - Question and Answer - Kassapa Thero.mp3 1,274 10 MB
2015-06-01 Session 01 - Morning Budda Wandana - Rahula Thero.mp3 1,148 2 MB
2015-06-01 Session 02 - Dharma Deshana - Rahula Thero.mp3 1,228 6 MB
2015-06-01 Session 03 - Dharma Deshana - Sudassana Thero.mp3 1,372 15 MB
2015-06-01 Session 04 - Dharma Deshana - Samahitha Thero.mp3 1,223 11 MB
2015-06-02 Session 01 - Morning Budda Wandana - Rahula Thero.mp3 1,115 3 MB
2015-06-02 Session 02 - Dharma Deshana - Sudassana Thero.mp3 1,345 12 MB
2015-06-02 Session 03 - Dharma Deshana - Rahula Thero.mp3 1,241 13 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴