මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2015-05-30 Arambaka Deshana - Samahitha Thero.mp3 1,616 8 MB
2015-05-31 Session 01 - Morning Budda Wandana - Rahula Thero.mp3 1,338 1 MB
2015-05-31 Session 02 - Dharma Deshana - Sudassana Thero.mp3 1,659 10 MB
2015-05-31 Session 03 - Bawana - Bulnawe Thissa Thero.mp3 1,372 4 MB
2015-05-31 Session 04 - Dharma Deshana - Sudassana Thero (important).mp3 1,583 12 MB
2015-05-31 Session 05 - Question and Answer - Kassapa Thero.mp3 1,377 10 MB
2015-06-01 Session 01 - Morning Budda Wandana - Rahula Thero.mp3 1,227 2 MB
2015-06-01 Session 02 - Dharma Deshana - Rahula Thero.mp3 1,330 6 MB
2015-06-01 Session 03 - Dharma Deshana - Sudassana Thero.mp3 1,474 15 MB
2015-06-01 Session 04 - Dharma Deshana - Samahitha Thero.mp3 1,333 11 MB
2015-06-02 Session 01 - Morning Budda Wandana - Rahula Thero.mp3 1,197 3 MB
2015-06-02 Session 02 - Dharma Deshana - Sudassana Thero.mp3 1,477 12 MB
2015-06-02 Session 03 - Dharma Deshana - Rahula Thero.mp3 1,336 13 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴