මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2015-05-30 Arambaka Deshana - Samahitha Thero.mp3 1,740 8 MB
2015-05-31 Session 01 - Morning Budda Wandana - Rahula Thero.mp3 1,448 1 MB
2015-05-31 Session 02 - Dharma Deshana - Sudassana Thero.mp3 1,823 10 MB
2015-05-31 Session 03 - Bawana - Bulnawe Thissa Thero.mp3 1,501 4 MB
2015-05-31 Session 04 - Dharma Deshana - Sudassana Thero (important).mp3 1,715 12 MB
2015-05-31 Session 05 - Question and Answer - Kassapa Thero.mp3 1,509 10 MB
2015-06-01 Session 01 - Morning Budda Wandana - Rahula Thero.mp3 1,342 2 MB
2015-06-01 Session 02 - Dharma Deshana - Rahula Thero.mp3 1,452 6 MB
2015-06-01 Session 03 - Dharma Deshana - Sudassana Thero.mp3 1,628 15 MB
2015-06-01 Session 04 - Dharma Deshana - Samahitha Thero.mp3 1,459 11 MB
2015-06-02 Session 01 - Morning Budda Wandana - Rahula Thero.mp3 1,331 3 MB
2015-06-02 Session 02 - Dharma Deshana - Sudassana Thero.mp3 1,623 12 MB
2015-06-02 Session 03 - Dharma Deshana - Rahula Thero.mp3 1,453 13 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴