දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
Bhikku Deshana Files: 31, Size: 534 MB
2017-01-07 Himbutana Deshana.mp3 5,181 29 MB
2017-01-07 Pannipitiya.mp3 3,011 42 MB
2017-01-08 Alanmathiniyarama.mp3 3,125 17 MB
2017-01-08 Gangodawila.mp3 3,363 22 MB
2017-01-12 Part1 - Duruthu Poya Labunoruwa.mp3 6,523 13 MB
2017-01-12 Part2 - Duruthu Poya Labunoruwa.mp3 5,069 24 MB
2017-01-12 Part3 - Duruthu Poya Labunoruwa.mp3 4,497 22 MB
2017-01-12 Part4 - Duruthu Poya Labunoruwa.mp3 3,641 11 MB
2017-02-17 Sabbasawa Sutta Bhikku Deshana.mp3 6,897 18 MB
2017-02-24 Kohuwala.mp3 4,067 21 MB
2017-03-08 Upadanaskandaye Udaya Waya.mp3 3,798 15 MB
2017-03-15 Balangoda Discussion.mp3 3,689 23 MB
2017-03-18 Balangoda 1 Morning Deshana.mp3 3,418 26 MB
2017-03-18 Balangoda 2 Bhavana Upades.mp3 2,977 26 MB
2017-04-08 Bhikku Deshana.mp3 3,272 32 MB
2017-04-10 Bak Poya 1 Morning.mp3 27 11 MB
2017-04-10 Bak Poya 1 Morning v2.mp3 3,607 27 MB
2017-04-10 Bak Poya 2 Evening.mp3 28 9 MB
2017-04-10 Bak Poya 2 Evening v2.mp3 2,833 23 MB
2017-05-05 Mathara 1 Deshana.mp3 2,389 16 MB
2017-05-05 Mathara 2 Discussion.mp3 1,761 6 MB
2017-05-05 Sakkaya Ditti - Colombo v2.mp3 3,386 25 MB
2017-05-10 Vesak Poya 1 Theravada Buddhism.mp3 2,442 32 MB
2017-05-10 Vesak Poya 2 Kayanupassana.mp3 2,672 23 MB
2017-05-10 Vesak Poya 3 Conclusion.mp3 2,003 12 MB
2017-06-08 Poson Poya 1 Morning.mp3 27 22 MB
2017-06-08 Poson Poya 1 Morning v2.mp3 3,311 25 MB
2017-06-08 Poson Poya 2 Afternoon.mp3 25 16 MB
2017-06-08 Poson Poya 2 Afternoon v2.mp3 2,210 17 MB
2017-06-24 Maha Saropama Sutta - Basawakkulama.mp3 24 25 MB
2017-06-24 Maha Saropama Sutta - Basawakkulama v2.mp3 3,590 25 MB
2017-06-XX Pin - Muhudu Maha Viharaya.mp3 768 14 MB
2017-07-30 Jathiya Labunoruwa.mp3 2,446 21 MB
2017-07-30 Migasala Sutta - Labunoruwa.mp3 2,631 23 MB
2017-07-31 Bhavana Upades 1 Labunoruwa.mp3 2,188 13 MB
2017-07-31 Bhavana Upades 2 Labunoruwa.mp3 1,973 22 MB
2017-08-07 Nikini Poya - Balangoda.mp3 3,759 26 MB
2017-08-11 Kahawaththa Hospital.mp3 2,624 26 MB
2017-08-13 Kohuwala.mp3 3,577 21 MB
2017-08-15 Phone Recording.mp3 1,835 2 MB
2017-08-21 Mula Pariyaya Sutta - Basawakkulama.mp3 32 27 MB
2017-09-01 Meditation Discussion - Labunoruwa.mp3 3,044 27 MB
2017-09-02 Deshana.mp3 2,224 27 MB
2017-09-12 Samma Ditti Sutta - Sarana Road.mp3 3,153 24 MB
2017-10-05 Labunoruwa Katina.mp3 2,497 32 MB
2017-10-06 Balangoda Katina.mp3 2,088 32 MB
2017-10-07 Naula Katina.mp3 2,109 28 MB
2017-11-03 Ill Poya Deshana - 1 Morning.mp3 2,231 18 MB
2017-11-03 Ill Poya Deshana - 2 Afternoon.mp3 1,785 18 MB
2017-11-18 Labunoruwa 1 Morning.mp3 2,692 24 MB
2017-11-18 Labunoruwa 2 Afternoon.mp3 2,279 22 MB
2017-12-03 Unduvap Poya 1 Morning.mp3 1,780 17 MB
2017-12-03 Unduvap Poya 2 Afternoon.mp3 1,356 16 MB
2017-12-16 Rajagiriya.mp3 2,448 30 MB
2017-12-22 Kelaniya - Nigrodha Kappa Sutta.mp3 2,210 14 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴