මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
Bhikku Deshana Files: 31, Size: 534 MB
2017-01-07 Himbutana Deshana.mp3 5,486 29 MB
2017-01-07 Pannipitiya.mp3 3,233 42 MB
2017-01-08 Alanmathiniyarama.mp3 3,381 17 MB
2017-01-08 Gangodawila.mp3 3,574 22 MB
2017-01-12 Part1 - Duruthu Poya Labunoruwa.mp3 6,760 13 MB
2017-01-12 Part2 - Duruthu Poya Labunoruwa.mp3 5,397 24 MB
2017-01-12 Part3 - Duruthu Poya Labunoruwa.mp3 4,918 22 MB
2017-01-12 Part4 - Duruthu Poya Labunoruwa.mp3 3,851 11 MB
2017-02-17 Sabbasawa Sutta Bhikku Deshana.mp3 7,182 18 MB
2017-02-24 Kohuwala.mp3 4,302 21 MB
2017-03-08 Upadanaskandaye Udaya Waya.mp3 4,056 15 MB
2017-03-15 Balangoda Discussion.mp3 3,911 23 MB
2017-03-18 Balangoda 1 Morning Deshana.mp3 3,618 26 MB
2017-03-18 Balangoda 2 Bhavana Upades.mp3 3,251 26 MB
2017-04-08 Bhikku Deshana.mp3 3,510 32 MB
2017-04-10 Bak Poya 1 Morning.mp3 267 11 MB
2017-04-10 Bak Poya 1 Morning v2.mp3 3,900 27 MB
2017-04-10 Bak Poya 2 Evening.mp3 275 9 MB
2017-04-10 Bak Poya 2 Evening v2.mp3 3,058 23 MB
2017-05-05 Mathara 1 Deshana.mp3 2,645 16 MB
2017-05-05 Mathara 2 Discussion.mp3 1,966 6 MB
2017-05-05 Sakkaya Ditti - Colombo v2.mp3 3,746 25 MB
2017-05-10 Vesak Poya 1 Theravada Buddhism.mp3 2,684 32 MB
2017-05-10 Vesak Poya 2 Kayanupassana.mp3 2,920 23 MB
2017-05-10 Vesak Poya 3 Conclusion.mp3 2,198 12 MB
2017-06-08 Poson Poya 1 Morning.mp3 235 22 MB
2017-06-08 Poson Poya 1 Morning v2.mp3 3,509 25 MB
2017-06-08 Poson Poya 2 Afternoon.mp3 228 16 MB
2017-06-08 Poson Poya 2 Afternoon v2.mp3 2,549 17 MB
2017-06-24 Maha Saropama Sutta - Basawakkulama.mp3 271 25 MB
2017-06-24 Maha Saropama Sutta - Basawakkulama v2.mp3 3,887 25 MB
2017-06-XX Pin - Muhudu Maha Viharaya.mp3 957 14 MB
2017-07-30 Jathiya Labunoruwa.mp3 2,723 21 MB
2017-07-30 Migasala Sutta - Labunoruwa.mp3 2,863 23 MB
2017-07-31 Bhavana Upades 1 Labunoruwa.mp3 2,448 13 MB
2017-07-31 Bhavana Upades 2 Labunoruwa.mp3 2,254 22 MB
2017-08-07 Nikini Poya - Balangoda.mp3 4,114 26 MB
2017-08-11 Kahawaththa Hospital.mp3 2,934 26 MB
2017-08-13 Kohuwala.mp3 3,811 21 MB
2017-08-15 Phone Recording.mp3 2,005 2 MB
2017-08-21 Mula Pariyaya Sutta - Basawakkulama.mp3 275 27 MB
2017-09-01 Meditation Discussion - Labunoruwa.mp3 3,278 27 MB
2017-09-02 Deshana.mp3 2,435 27 MB
2017-09-12 Samma Ditti Sutta - Sarana Road.mp3 3,410 24 MB
2017-10-05 Labunoruwa Katina.mp3 2,724 32 MB
2017-10-06 Balangoda Katina.mp3 2,267 32 MB
2017-10-07 Naula Katina.mp3 2,332 28 MB
2017-11-03 Ill Poya Deshana - 1 Morning.mp3 2,417 18 MB
2017-11-03 Ill Poya Deshana - 2 Afternoon.mp3 2,013 18 MB
2017-11-18 Labunoruwa 1 Morning.mp3 2,866 24 MB
2017-11-18 Labunoruwa 2 Afternoon.mp3 2,507 22 MB
2017-12-03 Unduvap Poya 1 Morning.mp3 1,940 17 MB
2017-12-03 Unduvap Poya 2 Afternoon.mp3 1,530 16 MB
2017-12-16 Rajagiriya.mp3 2,817 30 MB
2017-12-22 Kelaniya - Nigrodha Kappa Sutta.mp3 2,451 14 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴