ගොනුවේ නම
ප්‍රමාණය
Bhikku Deshanaගොනු 72 කි.2.2GB
2017-01-07 Himbutana Deshana29MB
2017-01-07 Pannipitiya42MB
2017-01-08 Alanmathiniyarama17MB
2017-01-08 Gangodawila22MB
2017-01-12 Part1 - Duruthu Poya Labunoruwa13MB
2017-01-12 Part2 - Duruthu Poya Labunoruwa24MB
2017-01-12 Part3 - Duruthu Poya Labunoruwa22MB
2017-01-12 Part4 - Duruthu Poya Labunoruwa11MB
2017-02-17 Sabbasawa Sutta Bhikku Deshana18MB
2017-02-24 Kohuwala21MB
2017-03-08 Upadanaskandaye Udaya Waya15MB
2017-03-15 Balangoda Discussion23MB
2017-03-18 Balangoda 1 Morning Deshana26MB
2017-03-18 Balangoda 2 Bhavana Upades26MB
2017-04-08 Bhikku Deshana32MB
2017-04-10 Bak Poya 1 Morning v227MB
2017-04-10 Bak Poya 1 Morning11MB
2017-04-10 Bak Poya 2 Evening v223MB
2017-04-10 Bak Poya 2 Evening9.1MB
2017-05-05 Mathara 1 Deshana16MB
2017-05-05 Mathara 2 Discussion5.6MB
2017-05-05 Sakkaya Ditti - Colombo v225MB
2017-05-10 Vesak Poya 1 Theravada Buddhism32MB
2017-05-10 Vesak Poya 2 Kayanupassana23MB
2017-05-10 Vesak Poya 3 Conclusion12MB
2017-06-08 Poson Poya 1 Morning v225MB
2017-06-08 Poson Poya 1 Morning22MB
2017-06-08 Poson Poya 2 Afternoon v217MB
2017-06-08 Poson Poya 2 Afternoon16MB
2017-06-24 Maha Saropama Sutta - Basawakkulama v225MB
2017-06-24 Maha Saropama Sutta - Basawakkulama25MB
2017-06-XX Pin - Muhudu Maha Viharaya14MB
2017-07-30 Jathiya Labunoruwa21MB
2017-07-30 Migasala Sutta - Labunoruwa23MB
2017-07-31 Bhavana Upades 1 Labunoruwa13MB
2017-07-31 Bhavana Upades 2 Labunoruwa22MB
2017-08-07 Nikini Poya - Balangoda26MB
2017-08-11 Kahawaththa Hospital26MB
2017-08-13 Kohuwala21MB
2017-08-15 Phone Recording1.7MB
2017-08-21 Mula Pariyaya Sutta - Basawakkulama27MB
2017-09-01 Meditation Discussion - Labunoruwa27MB
2017-09-02 Deshana27MB
2017-09-12 Samma Ditti Sutta - Sarana Road24MB
2017-10-05 Labunoruwa Katina32MB
2017-10-06 Balangoda Katina32MB
2017-10-07 Naula Katina28MB
2017-11-03 Ill Poya Deshana - 1 Morning18MB
2017-11-03 Ill Poya Deshana - 2 Afternoon18MB
2017-11-18 Labunoruwa 1 Morning24MB
2017-11-18 Labunoruwa 2 Afternoon22MB
2017-12-03 Unduvap Poya 1 Morning17MB
2017-12-03 Unduvap Poya 2 Afternoon16MB
2017-12-16 Rajagiriya30MB
2017-12-22 Kelaniya - Nigrodha Kappa Sutta14MB