මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
Bhikku Deshana Files: 31, Size: 534 MB
2017-01-07 Himbutana Deshana.mp3 5,354 29 MB
2017-01-07 Pannipitiya.mp3 3,104 42 MB
2017-01-08 Alanmathiniyarama.mp3 3,230 17 MB
2017-01-08 Gangodawila.mp3 3,447 22 MB
2017-01-12 Part1 - Duruthu Poya Labunoruwa.mp3 6,641 13 MB
2017-01-12 Part2 - Duruthu Poya Labunoruwa.mp3 5,204 24 MB
2017-01-12 Part3 - Duruthu Poya Labunoruwa.mp3 4,703 22 MB
2017-01-12 Part4 - Duruthu Poya Labunoruwa.mp3 3,728 11 MB
2017-02-17 Sabbasawa Sutta Bhikku Deshana.mp3 7,053 18 MB
2017-02-24 Kohuwala.mp3 4,190 21 MB
2017-03-08 Upadanaskandaye Udaya Waya.mp3 3,921 15 MB
2017-03-15 Balangoda Discussion.mp3 3,785 23 MB
2017-03-18 Balangoda 1 Morning Deshana.mp3 3,506 26 MB
2017-03-18 Balangoda 2 Bhavana Upades.mp3 3,092 26 MB
2017-04-08 Bhikku Deshana.mp3 3,378 32 MB
2017-04-10 Bak Poya 1 Morning.mp3 121 11 MB
2017-04-10 Bak Poya 1 Morning v2.mp3 3,778 27 MB
2017-04-10 Bak Poya 2 Evening.mp3 130 9 MB
2017-04-10 Bak Poya 2 Evening v2.mp3 2,945 23 MB
2017-05-05 Mathara 1 Deshana.mp3 2,493 16 MB
2017-05-05 Mathara 2 Discussion.mp3 1,844 6 MB
2017-05-05 Sakkaya Ditti - Colombo v2.mp3 3,519 25 MB
2017-05-10 Vesak Poya 1 Theravada Buddhism.mp3 2,560 32 MB
2017-05-10 Vesak Poya 2 Kayanupassana.mp3 2,777 23 MB
2017-05-10 Vesak Poya 3 Conclusion.mp3 2,067 12 MB
2017-06-08 Poson Poya 1 Morning.mp3 110 22 MB
2017-06-08 Poson Poya 1 Morning v2.mp3 3,390 25 MB
2017-06-08 Poson Poya 2 Afternoon.mp3 86 16 MB
2017-06-08 Poson Poya 2 Afternoon v2.mp3 2,348 17 MB
2017-06-24 Maha Saropama Sutta - Basawakkulama.mp3 126 25 MB
2017-06-24 Maha Saropama Sutta - Basawakkulama v2.mp3 3,684 25 MB
2017-06-XX Pin - Muhudu Maha Viharaya.mp3 852 14 MB
2017-07-30 Jathiya Labunoruwa.mp3 2,541 21 MB
2017-07-30 Migasala Sutta - Labunoruwa.mp3 2,741 23 MB
2017-07-31 Bhavana Upades 1 Labunoruwa.mp3 2,299 13 MB
2017-07-31 Bhavana Upades 2 Labunoruwa.mp3 2,133 22 MB
2017-08-07 Nikini Poya - Balangoda.mp3 4,010 26 MB
2017-08-11 Kahawaththa Hospital.mp3 2,797 26 MB
2017-08-13 Kohuwala.mp3 3,694 21 MB
2017-08-15 Phone Recording.mp3 1,916 2 MB
2017-08-21 Mula Pariyaya Sutta - Basawakkulama.mp3 140 27 MB
2017-09-01 Meditation Discussion - Labunoruwa.mp3 3,160 27 MB
2017-09-02 Deshana.mp3 2,328 27 MB
2017-09-12 Samma Ditti Sutta - Sarana Road.mp3 3,284 24 MB
2017-10-05 Labunoruwa Katina.mp3 2,610 32 MB
2017-10-06 Balangoda Katina.mp3 2,177 32 MB
2017-10-07 Naula Katina.mp3 2,194 28 MB
2017-11-03 Ill Poya Deshana - 1 Morning.mp3 2,318 18 MB
2017-11-03 Ill Poya Deshana - 2 Afternoon.mp3 1,855 18 MB
2017-11-18 Labunoruwa 1 Morning.mp3 2,765 24 MB
2017-11-18 Labunoruwa 2 Afternoon.mp3 2,393 22 MB
2017-12-03 Unduvap Poya 1 Morning.mp3 1,849 17 MB
2017-12-03 Unduvap Poya 2 Afternoon.mp3 1,428 16 MB
2017-12-16 Rajagiriya.mp3 2,699 30 MB
2017-12-22 Kelaniya - Nigrodha Kappa Sutta.mp3 2,296 14 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴