මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
Bhikku Deshana Files: 31, Size: 534 MB
2017-01-07 Himbutana Deshana.mp3 5,260 29 MB
2017-01-07 Pannipitiya.mp3 3,060 42 MB
2017-01-08 Alanmathiniyarama.mp3 3,170 17 MB
2017-01-08 Gangodawila.mp3 3,403 22 MB
2017-01-12 Part1 - Duruthu Poya Labunoruwa.mp3 6,572 13 MB
2017-01-12 Part2 - Duruthu Poya Labunoruwa.mp3 5,132 24 MB
2017-01-12 Part3 - Duruthu Poya Labunoruwa.mp3 4,554 22 MB
2017-01-12 Part4 - Duruthu Poya Labunoruwa.mp3 3,679 11 MB
2017-02-17 Sabbasawa Sutta Bhikku Deshana.mp3 6,971 18 MB
2017-02-24 Kohuwala.mp3 4,130 21 MB
2017-03-08 Upadanaskandaye Udaya Waya.mp3 3,849 15 MB
2017-03-15 Balangoda Discussion.mp3 3,742 23 MB
2017-03-18 Balangoda 1 Morning Deshana.mp3 3,451 26 MB
2017-03-18 Balangoda 2 Bhavana Upades.mp3 3,036 26 MB
2017-04-08 Bhikku Deshana.mp3 3,325 32 MB
2017-04-10 Bak Poya 1 Morning.mp3 75 11 MB
2017-04-10 Bak Poya 1 Morning v2.mp3 3,725 27 MB
2017-04-10 Bak Poya 2 Evening.mp3 88 9 MB
2017-04-10 Bak Poya 2 Evening v2.mp3 2,892 23 MB
2017-05-05 Mathara 1 Deshana.mp3 2,428 16 MB
2017-05-05 Mathara 2 Discussion.mp3 1,798 6 MB
2017-05-05 Sakkaya Ditti - Colombo v2.mp3 3,439 25 MB
2017-05-10 Vesak Poya 1 Theravada Buddhism.mp3 2,483 32 MB
2017-05-10 Vesak Poya 2 Kayanupassana.mp3 2,715 23 MB
2017-05-10 Vesak Poya 3 Conclusion.mp3 2,041 12 MB
2017-06-08 Poson Poya 1 Morning.mp3 70 22 MB
2017-06-08 Poson Poya 1 Morning v2.mp3 3,353 25 MB
2017-06-08 Poson Poya 2 Afternoon.mp3 58 16 MB
2017-06-08 Poson Poya 2 Afternoon v2.mp3 2,254 17 MB
2017-06-24 Maha Saropama Sutta - Basawakkulama.mp3 70 25 MB
2017-06-24 Maha Saropama Sutta - Basawakkulama v2.mp3 3,634 25 MB
2017-06-XX Pin - Muhudu Maha Viharaya.mp3 801 14 MB
2017-07-30 Jathiya Labunoruwa.mp3 2,495 21 MB
2017-07-30 Migasala Sutta - Labunoruwa.mp3 2,687 23 MB
2017-07-31 Bhavana Upades 1 Labunoruwa.mp3 2,242 13 MB
2017-07-31 Bhavana Upades 2 Labunoruwa.mp3 2,046 22 MB
2017-08-07 Nikini Poya - Balangoda.mp3 3,945 26 MB
2017-08-11 Kahawaththa Hospital.mp3 2,696 26 MB
2017-08-13 Kohuwala.mp3 3,634 21 MB
2017-08-15 Phone Recording.mp3 1,874 2 MB
2017-08-21 Mula Pariyaya Sutta - Basawakkulama.mp3 86 27 MB
2017-09-01 Meditation Discussion - Labunoruwa.mp3 3,103 27 MB
2017-09-02 Deshana.mp3 2,270 27 MB
2017-09-12 Samma Ditti Sutta - Sarana Road.mp3 3,205 24 MB
2017-10-05 Labunoruwa Katina.mp3 2,579 32 MB
2017-10-06 Balangoda Katina.mp3 2,144 32 MB
2017-10-07 Naula Katina.mp3 2,155 28 MB
2017-11-03 Ill Poya Deshana - 1 Morning.mp3 2,286 18 MB
2017-11-03 Ill Poya Deshana - 2 Afternoon.mp3 1,829 18 MB
2017-11-18 Labunoruwa 1 Morning.mp3 2,739 24 MB
2017-11-18 Labunoruwa 2 Afternoon.mp3 2,330 22 MB
2017-12-03 Unduvap Poya 1 Morning.mp3 1,831 17 MB
2017-12-03 Unduvap Poya 2 Afternoon.mp3 1,399 16 MB
2017-12-16 Rajagiriya.mp3 2,640 30 MB
2017-12-22 Kelaniya - Nigrodha Kappa Sutta.mp3 2,258 14 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴