මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
Bhikku Deshana Files: 31, Size: 534 MB
2017-01-07 Himbutana Deshana.mp3 5,379 29 MB
2017-01-07 Pannipitiya.mp3 3,129 42 MB
2017-01-08 Alanmathiniyarama.mp3 3,260 17 MB
2017-01-08 Gangodawila.mp3 3,468 22 MB
2017-01-12 Part1 - Duruthu Poya Labunoruwa.mp3 6,673 13 MB
2017-01-12 Part2 - Duruthu Poya Labunoruwa.mp3 5,248 24 MB
2017-01-12 Part3 - Duruthu Poya Labunoruwa.mp3 4,772 22 MB
2017-01-12 Part4 - Duruthu Poya Labunoruwa.mp3 3,753 11 MB
2017-02-17 Sabbasawa Sutta Bhikku Deshana.mp3 7,085 18 MB
2017-02-24 Kohuwala.mp3 4,214 21 MB
2017-03-08 Upadanaskandaye Udaya Waya.mp3 3,961 15 MB
2017-03-15 Balangoda Discussion.mp3 3,812 23 MB
2017-03-18 Balangoda 1 Morning Deshana.mp3 3,521 26 MB
2017-03-18 Balangoda 2 Bhavana Upades.mp3 3,128 26 MB
2017-04-08 Bhikku Deshana.mp3 3,411 32 MB
2017-04-10 Bak Poya 1 Morning.mp3 148 11 MB
2017-04-10 Bak Poya 1 Morning v2.mp3 3,811 27 MB
2017-04-10 Bak Poya 2 Evening.mp3 161 9 MB
2017-04-10 Bak Poya 2 Evening v2.mp3 2,972 23 MB
2017-05-05 Mathara 1 Deshana.mp3 2,541 16 MB
2017-05-05 Mathara 2 Discussion.mp3 1,872 6 MB
2017-05-05 Sakkaya Ditti - Colombo v2.mp3 3,610 25 MB
2017-05-10 Vesak Poya 1 Theravada Buddhism.mp3 2,583 32 MB
2017-05-10 Vesak Poya 2 Kayanupassana.mp3 2,821 23 MB
2017-05-10 Vesak Poya 3 Conclusion.mp3 2,094 12 MB
2017-06-08 Poson Poya 1 Morning.mp3 148 22 MB
2017-06-08 Poson Poya 1 Morning v2.mp3 3,424 25 MB
2017-06-08 Poson Poya 2 Afternoon.mp3 141 16 MB
2017-06-08 Poson Poya 2 Afternoon v2.mp3 2,432 17 MB
2017-06-24 Maha Saropama Sutta - Basawakkulama.mp3 168 25 MB
2017-06-24 Maha Saropama Sutta - Basawakkulama v2.mp3 3,793 25 MB
2017-06-XX Pin - Muhudu Maha Viharaya.mp3 875 14 MB
2017-07-30 Jathiya Labunoruwa.mp3 2,578 21 MB
2017-07-30 Migasala Sutta - Labunoruwa.mp3 2,762 23 MB
2017-07-31 Bhavana Upades 1 Labunoruwa.mp3 2,332 13 MB
2017-07-31 Bhavana Upades 2 Labunoruwa.mp3 2,164 22 MB
2017-08-07 Nikini Poya - Balangoda.mp3 4,030 26 MB
2017-08-11 Kahawaththa Hospital.mp3 2,841 26 MB
2017-08-13 Kohuwala.mp3 3,722 21 MB
2017-08-15 Phone Recording.mp3 1,932 2 MB
2017-08-21 Mula Pariyaya Sutta - Basawakkulama.mp3 186 27 MB
2017-09-01 Meditation Discussion - Labunoruwa.mp3 3,194 27 MB
2017-09-02 Deshana.mp3 2,353 27 MB
2017-09-12 Samma Ditti Sutta - Sarana Road.mp3 3,314 24 MB
2017-10-05 Labunoruwa Katina.mp3 2,634 32 MB
2017-10-06 Balangoda Katina.mp3 2,196 32 MB
2017-10-07 Naula Katina.mp3 2,211 28 MB
2017-11-03 Ill Poya Deshana - 1 Morning.mp3 2,330 18 MB
2017-11-03 Ill Poya Deshana - 2 Afternoon.mp3 1,922 18 MB
2017-11-18 Labunoruwa 1 Morning.mp3 2,793 24 MB
2017-11-18 Labunoruwa 2 Afternoon.mp3 2,410 22 MB
2017-12-03 Unduvap Poya 1 Morning.mp3 1,866 17 MB
2017-12-03 Unduvap Poya 2 Afternoon.mp3 1,452 16 MB
2017-12-16 Rajagiriya.mp3 2,735 30 MB
2017-12-22 Kelaniya - Nigrodha Kappa Sutta.mp3 2,336 14 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴