මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
Bhikku Deshana Files: 31, Size: 534 MB
2017-01-07 Himbutana Deshana.mp3 5,574 29 MB
2017-01-07 Pannipitiya.mp3 3,328 42 MB
2017-01-08 Alanmathiniyarama.mp3 3,469 17 MB
2017-01-08 Gangodawila.mp3 3,652 22 MB
2017-01-12 Part1 - Duruthu Poya Labunoruwa.mp3 6,830 13 MB
2017-01-12 Part2 - Duruthu Poya Labunoruwa.mp3 5,505 24 MB
2017-01-12 Part3 - Duruthu Poya Labunoruwa.mp3 4,979 22 MB
2017-01-12 Part4 - Duruthu Poya Labunoruwa.mp3 3,924 11 MB
2017-02-17 Sabbasawa Sutta Bhikku Deshana.mp3 7,262 18 MB
2017-02-24 Kohuwala.mp3 4,372 21 MB
2017-03-08 Upadanaskandaye Udaya Waya.mp3 4,161 15 MB
2017-03-15 Balangoda Discussion.mp3 3,990 23 MB
2017-03-18 Balangoda 1 Morning Deshana.mp3 3,683 26 MB
2017-03-18 Balangoda 2 Bhavana Upades.mp3 3,335 26 MB
2017-04-08 Bhikku Deshana.mp3 3,588 32 MB
2017-04-10 Bak Poya 1 Morning.mp3 352 11 MB
2017-04-10 Bak Poya 1 Morning v2.mp3 3,980 27 MB
2017-04-10 Bak Poya 2 Evening.mp3 359 9 MB
2017-04-10 Bak Poya 2 Evening v2.mp3 3,119 23 MB
2017-05-05 Mathara 1 Deshana.mp3 2,722 16 MB
2017-05-05 Mathara 2 Discussion.mp3 2,035 6 MB
2017-05-05 Sakkaya Ditti - Colombo v2.mp3 3,846 25 MB
2017-05-10 Vesak Poya 1 Theravada Buddhism.mp3 2,765 32 MB
2017-05-10 Vesak Poya 2 Kayanupassana.mp3 2,991 23 MB
2017-05-10 Vesak Poya 3 Conclusion.mp3 2,264 12 MB
2017-06-08 Poson Poya 1 Morning.mp3 311 22 MB
2017-06-08 Poson Poya 1 Morning v2.mp3 3,601 25 MB
2017-06-08 Poson Poya 2 Afternoon.mp3 304 16 MB
2017-06-08 Poson Poya 2 Afternoon v2.mp3 2,627 17 MB
2017-06-24 Maha Saropama Sutta - Basawakkulama.mp3 367 25 MB
2017-06-24 Maha Saropama Sutta - Basawakkulama v2.mp3 3,970 25 MB
2017-06-XX Pin - Muhudu Maha Viharaya.mp3 1,017 14 MB
2017-07-30 Jathiya Labunoruwa.mp3 2,819 21 MB
2017-07-30 Migasala Sutta - Labunoruwa.mp3 2,953 23 MB
2017-07-31 Bhavana Upades 1 Labunoruwa.mp3 2,522 13 MB
2017-07-31 Bhavana Upades 2 Labunoruwa.mp3 2,309 22 MB
2017-08-07 Nikini Poya - Balangoda.mp3 4,179 26 MB
2017-08-11 Kahawaththa Hospital.mp3 3,000 26 MB
2017-08-13 Kohuwala.mp3 3,882 21 MB
2017-08-15 Phone Recording.mp3 2,066 2 MB
2017-08-21 Mula Pariyaya Sutta - Basawakkulama.mp3 357 27 MB
2017-09-01 Meditation Discussion - Labunoruwa.mp3 3,350 27 MB
2017-09-02 Deshana.mp3 2,530 27 MB
2017-09-12 Samma Ditti Sutta - Sarana Road.mp3 3,495 24 MB
2017-10-05 Labunoruwa Katina.mp3 2,819 32 MB
2017-10-06 Balangoda Katina.mp3 2,351 32 MB
2017-10-07 Naula Katina.mp3 2,418 28 MB
2017-11-03 Ill Poya Deshana - 1 Morning.mp3 2,472 18 MB
2017-11-03 Ill Poya Deshana - 2 Afternoon.mp3 2,075 18 MB
2017-11-18 Labunoruwa 1 Morning.mp3 2,937 24 MB
2017-11-18 Labunoruwa 2 Afternoon.mp3 2,615 22 MB
2017-12-03 Unduvap Poya 1 Morning.mp3 2,009 17 MB
2017-12-03 Unduvap Poya 2 Afternoon.mp3 1,592 16 MB
2017-12-16 Rajagiriya.mp3 2,883 30 MB
2017-12-22 Kelaniya - Nigrodha Kappa Sutta.mp3 2,536 14 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴