දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
chin processed Files: 14, Size: 242 MB
gamini orig Files: 29, Size: 1 GB
2017-10-27 Deshana 1.mp3 1,040 18 MB
2017-10-27 Deshana 2 Afternoon.mp3 616 25 MB
2017-10-28 1 Bhaavana Upades.mp3 401 2 MB
2017-10-28 2 Kappa Sutta Samyutta Nikaya.mp3 431 17 MB
2017-10-29 Deshana.mp3 low quality 280 15 MB
2017-10-30 1 Prathipada and Magga.mp3 354 15 MB
2017-10-30 2 Seelaya and Maga Wadima.mp3 373 18 MB
2017-10-31 Anupurwa Prathipada.mp3 409 20 MB
2017-11-01 Deshana Afternoon.mp3 291 18 MB
2017-11-02 Nama Rupa Pirisinda Margayata.mp3 529 27 MB
2017-11-04 Nirwanagami Prathipadawa.mp3 date not sure 376 29 MB
2017-11-07 Deshana.mp3 254 28 MB
2017-11-09 Deshana.mp3 326 39 MB
2017-11-10 Deshana.mp3 low quality 210 18 MB
2017-11-13 Prathipada Niridaya.mp3 261 24 MB
2017-11-15 Magga Deshana.mp3 308 18 MB
2017-11-20 Deshana Afternoon.mp3 265 16 MB
2017-11-22 Deshana Afternoon.mp3 407 9 MB
2017-11-23 Discussion.mp3 267 17 MB
2017-11-24 1 Deshana.mp3 215 21 MB
2017-11-24 2 Deshana.mp3 196 12 MB
2017-11-27 Deshana.mp3 215 13 MB
2017-11-28 1 Aayathana Samudaya and Nirodaya.mp3 333 21 MB
2017-11-28 2 Rupaskandayen Mideema.mp3 311 16 MB
2017-11-29 1 Deshana.mp3 212 5 MB
2017-11-29 2 Deshana.mp3 230 9 MB
2017-12-05 Deshana.mp3 238 34 MB
2017-12-06 Discussion.mp3 320 13 MB
2017-12-07 Dasuththara Sutta.mp3 337 16 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴