මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
chin processed Files: 14, Size: 242 MB
gamini orig Files: 29, Size: 1 GB
2017-10-27 Deshana 1.mp3 1,350 18 MB
2017-10-27 Deshana 2 Afternoon.mp3 821 25 MB
2017-10-28 1 Bhaavana Upades.mp3 766 2 MB
2017-10-28 2 Kappa Sutta Samyutta Nikaya.mp3 636 17 MB
2017-10-29 Deshana.mp3 low quality 417 15 MB
2017-10-30 1 Prathipada and Magga.mp3 525 15 MB
2017-10-30 2 Seelaya and Maga Wadima.mp3 577 18 MB
2017-10-31 Anupurwa Prathipada.mp3 613 20 MB
2017-11-01 Deshana Afternoon.mp3 438 18 MB
2017-11-02 Nama Rupa Pirisinda Margayata.mp3 799 27 MB
2017-11-04 Nirwanagami Prathipadawa.mp3 date not sure 551 29 MB
2017-11-07 Deshana.mp3 429 28 MB
2017-11-09 Deshana.mp3 496 39 MB
2017-11-10 Deshana.mp3 low quality 362 18 MB
2017-11-13 Prathipada Niridaya.mp3 402 24 MB
2017-11-15 Magga Deshana.mp3 468 18 MB
2017-11-20 Deshana Afternoon.mp3 398 16 MB
2017-11-22 Deshana Afternoon.mp3 574 9 MB
2017-11-23 Discussion.mp3 443 17 MB
2017-11-24 1 Deshana.mp3 381 21 MB
2017-11-24 2 Deshana.mp3 348 12 MB
2017-11-27 Deshana.mp3 380 13 MB
2017-11-28 1 Aayathana Samudaya and Nirodaya.mp3 539 21 MB
2017-11-28 2 Rupaskandayen Mideema.mp3 522 16 MB
2017-11-29 1 Deshana.mp3 393 5 MB
2017-11-29 2 Deshana.mp3 365 9 MB
2017-12-05 Deshana.mp3 414 34 MB
2017-12-06 Discussion.mp3 476 13 MB
2017-12-07 Dasuththara Sutta.mp3 530 16 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴