මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
chin processed Files: 14, Size: 242 MB
gamini orig Files: 29, Size: 1 GB
2017-10-27 Deshana 1.mp3 1,684 18 MB
2017-10-27 Deshana 2 Afternoon.mp3 1,089 25 MB
2017-10-28 1 Bhaavana Upades.mp3 993 2 MB
2017-10-28 2 Kappa Sutta Samyutta Nikaya.mp3 899 17 MB
2017-10-29 Deshana.mp3 low quality 680 15 MB
2017-10-30 1 Prathipada and Magga.mp3 745 15 MB
2017-10-30 2 Seelaya and Maga Wadima.mp3 799 18 MB
2017-10-31 Anupurwa Prathipada.mp3 866 20 MB
2017-11-01 Deshana Afternoon.mp3 661 18 MB
2017-11-02 Nama Rupa Pirisinda Margayata.mp3 1,018 27 MB
2017-11-04 Nirwanagami Prathipadawa.mp3 date not sure 764 29 MB
2017-11-07 Deshana.mp3 701 28 MB
2017-11-09 Deshana.mp3 750 39 MB
2017-11-10 Deshana.mp3 low quality 574 18 MB
2017-11-13 Prathipada Niridaya.mp3 618 24 MB
2017-11-15 Magga Deshana.mp3 677 18 MB
2017-11-20 Deshana Afternoon.mp3 618 16 MB
2017-11-22 Deshana Afternoon.mp3 774 9 MB
2017-11-23 Discussion.mp3 669 17 MB
2017-11-24 1 Deshana.mp3 594 21 MB
2017-11-24 2 Deshana.mp3 573 12 MB
2017-11-27 Deshana.mp3 596 13 MB
2017-11-28 1 Aayathana Samudaya and Nirodaya.mp3 763 21 MB
2017-11-28 2 Rupaskandayen Mideema.mp3 775 16 MB
2017-11-29 1 Deshana.mp3 605 5 MB
2017-11-29 2 Deshana.mp3 582 9 MB
2017-12-05 Deshana.mp3 663 34 MB
2017-12-06 Discussion.mp3 726 13 MB
2017-12-07 Dasuththara Sutta.mp3 763 16 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴