මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2017-10-27.mp3 196 20 MB
2017-10-28 Deshana 1.mp3 172 15 MB
2017-10-28 Deshana 2.mp3 135 2 MB
2017-10-28 Deshana 3.mp3 178 13 MB
2017-11-01.mp3 163 9 MB
2017-11-03 ill poya deshana morning duplicate.mp3 155 19 MB
2017-11-07 Deshana 1.mp3 150 7 MB
2017-11-07 Deshana 2.mp3 160 14 MB
2017-11-07 Deshana 3.mp3 188 32 MB
2017-11-08 1 Patichch Samuppadaya.mp3 219 40 MB
2017-11-08 2 Prathipadawa and Margaya 1030.mp3 141 14 MB
2017-11-08 3 Bhavana and Deshana.mp3 151 22 MB
2017-11-08 4 Silaya and Magga.mp3 170 20 MB
2017-11-29.mp3 151 14 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴