මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
01) 2017.10.27-Bikku Deshana-1.mp3 254 78 MB
02) dahawal deshanawa.mp3 182 25 MB
03) 2017.10.28-Bikku Deshana-3.mp3 194 5 MB
04) 2017.10.28-Bikku Deshana-4.mp3 220 31 MB
05) 2017.10.29-Bikku Deshana-5.mp3 181 28 MB
06) Prathipadawa and margaya .10.30.mp3 195 60 MB
07) Seelaya and margaya wadana ayuru 10.30.mp3 159 75 MB
08) Anupurwa Prathipadawa 10.31.mp3 157 20 MB
09) 2017.11.01 01pm.mp3 158 18 MB
10) nama rupa pirisinda Margayata.11.02.mp3 209 107 MB
11) Nirwanagami Prathipadawa.mp3 191 118 MB
12) 2017.11.07-Bikku Deshana-12.mp3 193 61 MB
13) 2017.11.09-Bikku Deshana-13.mp3 161 79 MB
14) 2017.11.10-Bikku Deshana-14.mp3 189 30 MB
15) 2017.11.13 Prathipada Niridaya.mp3 210 96 MB
16) 2017.11.15 Margaya.mp3 200 75 MB
17) 2017.11.20-Bikku Deshana-17 01pm.mp3 171 16 MB
18) 2017.11.22-Bikku Deshana-18 01pm.mp3 189 18 MB
19) prashnoththara deshanawa 23.11.2017.mp3 169 69 MB
20) 2017.11.24 I-Bikku Deshana-20.mp3 164 47 MB
21) 2017.11.24- II Bikku Deshana-21.mp3 196 28 MB
22) 2017.11.27-Bikku Deshana-22.mp3 158 27 MB
23) Aayathana Samudaya and Nirodaya11.28 - I.mp3 216 84 MB
24) Rupaskandayen Mideema11.28 - II.mp3 196 101 MB
25A) 2017.11.29 -Bikku Deshana- I.mp3 165 10 MB
25B) 2017.11.29 -Bikku Deshana- II.mp3 170 18 MB
26) 2017.12.05-Bikku Deshana-26.mp3 153 74 MB
27) 2017.12.06-Bikku Deshana-27.mp3 197 25 MB
28) 2017.12.07-Bikku Deshana-28.mp3 157 32 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴