මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
01) 2017.10.27-Bikku Deshana-1.mp3 316 78 MB
02) dahawal deshanawa.mp3 248 25 MB
03) 2017.10.28-Bikku Deshana-3.mp3 249 5 MB
04) 2017.10.28-Bikku Deshana-4.mp3 287 31 MB
05) 2017.10.29-Bikku Deshana-5.mp3 236 28 MB
06) Prathipadawa and margaya .10.30.mp3 258 60 MB
07) Seelaya and margaya wadana ayuru 10.30.mp3 209 75 MB
08) Anupurwa Prathipadawa 10.31.mp3 197 20 MB
09) 2017.11.01 01pm.mp3 216 18 MB
10) nama rupa pirisinda Margayata.11.02.mp3 274 107 MB
11) Nirwanagami Prathipadawa.mp3 258 118 MB
12) 2017.11.07-Bikku Deshana-12.mp3 259 61 MB
13) 2017.11.09-Bikku Deshana-13.mp3 218 79 MB
14) 2017.11.10-Bikku Deshana-14.mp3 249 30 MB
15) 2017.11.13 Prathipada Niridaya.mp3 259 96 MB
16) 2017.11.15 Margaya.mp3 252 75 MB
17) 2017.11.20-Bikku Deshana-17 01pm.mp3 217 16 MB
18) 2017.11.22-Bikku Deshana-18 01pm.mp3 232 18 MB
19) prashnoththara deshanawa 23.11.2017.mp3 232 69 MB
20) 2017.11.24 I-Bikku Deshana-20.mp3 206 47 MB
21) 2017.11.24- II Bikku Deshana-21.mp3 233 28 MB
22) 2017.11.27-Bikku Deshana-22.mp3 195 27 MB
23) Aayathana Samudaya and Nirodaya11.28 - I.mp3 271 84 MB
24) Rupaskandayen Mideema11.28 - II.mp3 236 101 MB
25A) 2017.11.29 -Bikku Deshana- I.mp3 216 10 MB
25B) 2017.11.29 -Bikku Deshana- II.mp3 215 18 MB
26) 2017.12.05-Bikku Deshana-26.mp3 188 74 MB
27) 2017.12.06-Bikku Deshana-27.mp3 262 25 MB
28) 2017.12.07-Bikku Deshana-28.mp3 207 32 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴