ගොනුවේ නම
ප්‍රමාණය
2013 Abhidhamma - Rupa wibhagaya 12.8MB
2013 Abhidhamma - Rupa wibhagaya 2376KB
2013 Ambakote Deshana 115MB
2013 Ambakote Deshana 211MB
2013 Appanihitha Chetovimukthi4.5MB
2013 Bhavana - Samatha Vidharshana12MB
2013 Five Maras17MB
2013 Kakirava Dayaka Pirisa Discussion 122MB
2013 Kakirava Dayaka Pirisa Discussion 22.7MB
2013 Nuwara Bhavana Upades - Sil16MB
2013 Nuwara Discussion - Pancha upadanaskandha11MB
2013 samatha bhavana416KB
2013-01 January Poya Discussion12MB
2013-01- Anapanasathi ha Kamatahan8.9MB
2013-01-17 Deshana18MB
2013-01-25 Samiddhi Sutta10MB
2013-01-26 Deshana10MB
2013-01-26 Ogatharana Sutta12MB
2013-01-27 Deshana5.9MB
2013-02-04 Deshana3.8MB
2013-02-04 Dhammasangani 29.2MB
2013-02-05 Deshana2.8MB
2013-02-05 Dhammasangani 36.6MB
2013-02-06 Dhammasangani 46.2MB
2013-02-06 Dhammasangani 54.5MB
2013-02-07 Dhammasangani 66.3MB
2013-02-09 Dhammasangani 77.0MB
2013-02-10 Dhammasangani 8-99.9MB
2013-02-11 Labunoruwa2.1MB
2013-02-13 Dhammasangani 105.0MB
2013-02-14 Dhammasangani 114.4MB
2013-02-23 Mahiyangana5.0MB
2013-02-23 Subodaramaya9.9MB
2013-02-24 Day before Poya9.0MB
2013-02-25 Poya Discussion6.3MB
2013-02-25 Poya Samachiththa Pariyaya Sutta20MB
2013-03-12 Sankatha Asankatha11MB
2013-03-13 Sanidassana Anidassana8.1MB
2013-03-26 Poya Asivisopama Sutta8.2MB
2013-03-26 Poya Deshana 110MB
2013-04-21 Labunoruwa9.8MB
2013-04-25 April Poya 112MB
2013-04-25 April Poya 26.7MB
2013-04-25 April Poya 3 Discussion5.6MB
2013-05-01 Dhamma Discussion Skype22MB
2013-05-11 Anuradapura22MB
2013-05-11 Ruwanwelisaya Abiyasa6.7MB
2013-06-03 Meditation Instructions25MB
2013-06-21 Deshanawa2.9MB
2013-07-05 Deshanawa8.8MB
2013-07-06 Patichchasamuppada Ruwanwaliseya20MB
2013-07-09 Patichcha Sammuppada11MB
2013-07-11 Basawakkulama 16.4MB
2013-07-11 Basawakkulama 2 Discussion13MB
2013-07-12 Ruwanwaliseya CCA 19.0MB
2013-07-12 Ruwanwaliseya CCA 211MB
2013-07-12 Ruwanwaliseya CCA 34.6MB
2013-07-13 Patichcha Samuppada 112MB
2013-07-13 Patichcha Samuppada 2 Discussion5.1MB
2013-07-17 Patichcha Samuppada Kohuwala 110MB
2013-07-17 Patichcha Samuppada Kohuwala 210MB
2013-07-17 Patichcha Samuppada Kohuwala Chart176KB
2013-08-08 Kandy (Chetho Vimukthi)8.1MB
2013-08-09 Mathale (Seela Samadhi Pagna Vimukthi)8.2MB
2013-08-14 Bhavana (chetho vimukthi - good content)5.2MB
2013-08-15 Skype Desanawa (bad quality)16MB
2013-08-20 Poya 1 Vimukthi Mukha17MB
2013-08-20 Poya 2 Discussion10MB
2013-08-25 Matale Discussion17MB
2013-09-25 Basawakkulama9.5MB
2013-10-13 Matale17MB
2013-10-26 Katina Kandy11MB
2013-11-10 Katina Kandy5.5MB
2013-11-17 Poya 1 Nibbana13MB
2013-11-17 Poya 2 Discussion24MB
2013-12-16 Poya 1 Asankathaya12MB
2013-12-16 Poya 2 Discussion11MB
2013-12-24 Labunoruwa12MB
2013-12-25 Labunoruwa11MB
Thumbs28KB