මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2013 Abhidhamma - Rupa wibhagaya 1.mp3 1,695 3 MB
2013 Abhidhamma - Rupa wibhagaya 2.mp3 995 376 KB
2013 Ambakote Deshana 1.mp3 1,038 15 MB
2013 Ambakote Deshana 2.mp3 732 11 MB
2013 Appanihitha Chetovimukthi.mp3 798 4 MB
2013 Bhavana - Samatha Vidharshana.mp3 2,104 12 MB
2013 Five Maras.mp3 2,279 17 MB
2013 Kakirava Dayaka Pirisa Discussion 1.mp3 2,264 22 MB
2013 Kakirava Dayaka Pirisa Discussion 2.mp3 1,967 3 MB
2013 Nuwara Bhavana Upades - Sil.mp3 921 16 MB
2013 Nuwara Discussion - Pancha upadanaskandha.mp3 883 11 MB
2013 samatha bhavana.mp3 784 416 KB
2013-01 January Poya Discussion.mp3 868 12 MB
2013-01- Anapanasathi ha Kamatahan.mp3 848 9 MB
2013-01-17 Deshana.mp3 376 18 MB
2013-01-25 Samiddhi Sutta.mp3 972 10 MB
2013-01-26 Deshana.mp3 340 10 MB
2013-01-26 Ogatharana Sutta.mp3 882 12 MB
2013-01-27 Deshana.mp3 368 6 MB
2013-02-04 Deshana.mp3 316 4 MB
2013-02-04 Dhammasangani 2.mp3 1,494 9 MB
2013-02-05 Deshana.mp3 291 3 MB
2013-02-05 Dhammasangani 3.mp3 1,060 7 MB
2013-02-06 Dhammasangani 4.mp3 899 6 MB
2013-02-06 Dhammasangani 5.mp3 931 4 MB
2013-02-07 Dhammasangani 6.mp3 931 6 MB
2013-02-09 Dhammasangani 7.mp3 946 7 MB
2013-02-10 Dhammasangani 8-9.mp3 878 10 MB
2013-02-11 Labunoruwa.mp3 510 2 MB
2013-02-13 Dhammasangani 10.mp3 877 5 MB
2013-02-14 Dhammasangani 11.mp3 882 4 MB
2013-02-23 Mahiyangana.mp3 496 5 MB
2013-02-23 Subodaramaya.mp3 540 10 MB
2013-02-24 Day before Poya.mp3 568 9 MB
2013-02-25 Poya Discussion.mp3 536 6 MB
2013-02-25 Poya Samachiththa Pariyaya Sutta.mp3 376 20 MB
2013-03-12 Sankatha Asankatha.mp3 579 11 MB
2013-03-13 Sanidassana Anidassana.mp3 595 8 MB
2013-03-26 Poya Asivisopama Sutta.mp3 454 8 MB
2013-03-26 Poya Deshana 1.mp3 514 10 MB
2013-04-21 Labunoruwa.mp3 517 10 MB
2013-04-25 April Poya 1.mp3 499 12 MB
2013-04-25 April Poya 2.mp3 472 7 MB
2013-04-25 April Poya 3 Discussion.mp3 547 6 MB
2013-05-01 Dhamma Discussion Skype.mp3 1,598 22 MB
2013-05-11 Anuradapura.mp3 1,728 22 MB
2013-05-11 Ruwanwelisaya Abiyasa.mp3 698 7 MB
2013-06-03 Meditation Instructions.mp3 2,032 25 MB
2013-06-21 Deshanawa.mp3 1,532 3 MB
2013-07-05 Deshanawa.mp3 1,466 9 MB
2013-07-06 Patichchasamuppada Ruwanwaliseya.mp3 628 20 MB
2013-07-09 Patichcha Sammuppada.mp3 270 11 MB
2013-07-11 Basawakkulama 1.mp3 327 6 MB
2013-07-11 Basawakkulama 2 Discussion.mp3 367 13 MB
2013-07-12 Ruwanwaliseya CCA 1.mp3 489 9 MB
2013-07-12 Ruwanwaliseya CCA 2.mp3 507 11 MB
2013-07-12 Ruwanwaliseya CCA 3.mp3 432 5 MB
2013-07-13 Patichcha Samuppada 1.mp3 341 12 MB
2013-07-13 Patichcha Samuppada 2 Discussion.mp3 388 5 MB
2013-07-17 Patichcha Samuppada Kohuwala 1.mp3 357 10 MB
2013-07-17 Patichcha Samuppada Kohuwala 2.mp3 252 10 MB
2013-07-17 Patichcha Samuppada Kohuwala Chart.jpg 213 176 KB
2013-08-08 Kandy (Chetho Vimukthi).mp3 1,674 8 MB
2013-08-09 Mathale (Seela Samadhi Pagna Vimukthi).mp3 295 8 MB
2013-08-14 Bhavana (chetho vimukthi - good content).mp3 369 5 MB
2013-08-15 Skype Desanawa (bad quality).mp3 220 16 MB
2013-08-20 Poya 1 Vimukthi Mukha.mp3 279 17 MB
2013-08-20 Poya 2 Discussion.mp3 293 10 MB
2013-08-25 Matale Discussion.mp3 261 17 MB
2013-09-25 Basawakkulama.mp3 250 9 MB
2013-10-13 Matale.mp3 828 17 MB
2013-10-26 Katina Kandy.mp3 744 11 MB
2013-11-10 Katina Kandy.mp3 735 5 MB
2013-11-17 Poya 1 Nibbana.mp3 1,912 13 MB
2013-11-17 Poya 2 Discussion.mp3 372 24 MB
2013-12-16 Poya 1 Asankathaya.mp3 333 12 MB
2013-12-16 Poya 2 Discussion.mp3 283 11 MB
2013-12-24 Labunoruwa.mp3 2,574 12 MB
2013-12-25 Labunoruwa.mp3 636 11 MB
Thumbs.db 138 28 KB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴