දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2013 Abhidhamma - Rupa wibhagaya 1.mp3 823 3 MB
2013 Abhidhamma - Rupa wibhagaya 2.mp3 631 376 KB
2013 Ambakote Deshana 1.mp3 585 15 MB
2013 Ambakote Deshana 2.mp3 332 11 MB
2013 Appanihitha Chetovimukthi.mp3 368 4 MB
2013 Bhavana - Samatha Vidharshana.mp3 1,656 12 MB
2013 Five Maras.mp3 1,914 17 MB
2013 Kakirava Dayaka Pirisa Discussion 1.mp3 1,934 22 MB
2013 Kakirava Dayaka Pirisa Discussion 2.mp3 1,463 3 MB
2013 Nuwara Bhavana Upades - Sil.mp3 569 16 MB
2013 Nuwara Discussion - Pancha upadanaskandha.mp3 494 11 MB
2013 samatha bhavana.mp3 540 416 KB
2013-01 January Poya Discussion.mp3 559 12 MB
2013-01- Anapanasathi ha Kamatahan.mp3 388 9 MB
2013-01-17 Deshana.mp3 56 18 MB
2013-01-25 Samiddhi Sutta.mp3 616 10 MB
2013-01-26 Deshana.mp3 58 10 MB
2013-01-26 Ogatharana Sutta.mp3 566 12 MB
2013-01-27 Deshana.mp3 55 6 MB
2013-02-04 Deshana.mp3 76 4 MB
2013-02-04 Dhammasangani 2.mp3 1,185 9 MB
2013-02-05 Deshana.mp3 53 3 MB
2013-02-05 Dhammasangani 3.mp3 779 7 MB
2013-02-06 Dhammasangani 4.mp3 670 6 MB
2013-02-06 Dhammasangani 5.mp3 663 4 MB
2013-02-07 Dhammasangani 6.mp3 626 6 MB
2013-02-09 Dhammasangani 7.mp3 677 7 MB
2013-02-10 Dhammasangani 8-9.mp3 679 10 MB
2013-02-11 Labunoruwa.mp3 283 2 MB
2013-02-13 Dhammasangani 10.mp3 628 5 MB
2013-02-14 Dhammasangani 11.mp3 643 4 MB
2013-02-23 Mahiyangana.mp3 271 5 MB
2013-02-23 Subodaramaya.mp3 265 10 MB
2013-02-24 Day before Poya.mp3 274 9 MB
2013-02-25 Poya Discussion.mp3 258 6 MB
2013-02-25 Poya Samachiththa Pariyaya Sutta.mp3 53 20 MB
2013-03-12 Sankatha Asankatha.mp3 319 11 MB
2013-03-13 Sanidassana Anidassana.mp3 290 8 MB
2013-03-26 Poya Asivisopama Sutta.mp3 127 8 MB
2013-03-26 Poya Deshana 1.mp3 293 10 MB
2013-04-21 Labunoruwa.mp3 269 10 MB
2013-04-25 April Poya 1.mp3 285 12 MB
2013-04-25 April Poya 2.mp3 261 7 MB
2013-04-25 April Poya 3 Discussion.mp3 275 6 MB
2013-05-01 Dhamma Discussion Skype.mp3 1,312 22 MB
2013-05-11 Anuradapura.mp3 1,489 22 MB
2013-05-11 Ruwanwelisaya Abiyasa.mp3 489 7 MB
2013-06-03 Meditation Instructions.mp3 1,680 25 MB
2013-06-21 Deshanawa.mp3 1,310 3 MB
2013-07-05 Deshanawa.mp3 1,251 9 MB
2013-07-06 Patichchasamuppada Ruwanwaliseya.mp3 321 20 MB
2013-07-09 Patichcha Sammuppada.mp3 56 11 MB
2013-07-11 Basawakkulama 1.mp3 81 6 MB
2013-07-11 Basawakkulama 2 Discussion.mp3 68 13 MB
2013-07-12 Ruwanwaliseya CCA 1.mp3 271 9 MB
2013-07-12 Ruwanwaliseya CCA 2.mp3 266 11 MB
2013-07-12 Ruwanwaliseya CCA 3.mp3 253 5 MB
2013-07-13 Patichcha Samuppada 1.mp3 80 12 MB
2013-07-13 Patichcha Samuppada 2 Discussion.mp3 67 5 MB
2013-07-17 Patichcha Samuppada Kohuwala 1.mp3 90 10 MB
2013-07-17 Patichcha Samuppada Kohuwala 2.mp3 69 10 MB
2013-07-17 Patichcha Samuppada Kohuwala Chart.jpg 55 176 KB
2013-08-08 Kandy (Chetho Vimukthi).mp3 1,425 8 MB
2013-08-09 Mathale (Seela Samadhi Pagna Vimukthi).mp3 59 8 MB
2013-08-14 Bhavana (chetho vimukthi - good content).mp3 79 5 MB
2013-08-15 Skype Desanawa (bad quality).mp3 50 16 MB
2013-08-20 Poya 1 Vimukthi Mukha.mp3 50 17 MB
2013-08-20 Poya 2 Discussion.mp3 81 10 MB
2013-08-25 Matale Discussion.mp3 46 17 MB
2013-09-25 Basawakkulama.mp3 54 9 MB
2013-10-13 Matale.mp3 611 17 MB
2013-10-26 Katina Kandy.mp3 549 11 MB
2013-11-10 Katina Kandy.mp3 527 5 MB
2013-11-17 Poya 1 Nibbana.mp3 1,599 13 MB
2013-11-17 Poya 2 Discussion.mp3 77 24 MB
2013-12-16 Poya 1 Asankathaya.mp3 51 12 MB
2013-12-16 Poya 2 Discussion.mp3 72 11 MB
2013-12-24 Labunoruwa.mp3 2,294 12 MB
2013-12-25 Labunoruwa.mp3 315 11 MB
Thumbs.db 35 28 KB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴