මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2013 Abhidhamma - Rupa wibhagaya 1.mp3 1,358 3 MB
2013 Abhidhamma - Rupa wibhagaya 2.mp3 852 376 KB
2013 Ambakote Deshana 1.mp3 832 15 MB
2013 Ambakote Deshana 2.mp3 558 11 MB
2013 Appanihitha Chetovimukthi.mp3 607 4 MB
2013 Bhavana - Samatha Vidharshana.mp3 1,935 12 MB
2013 Five Maras.mp3 2,131 17 MB
2013 Kakirava Dayaka Pirisa Discussion 1.mp3 2,111 22 MB
2013 Kakirava Dayaka Pirisa Discussion 2.mp3 1,834 3 MB
2013 Nuwara Bhavana Upades - Sil.mp3 784 16 MB
2013 Nuwara Discussion - Pancha upadanaskandha.mp3 730 11 MB
2013 samatha bhavana.mp3 661 416 KB
2013-01 January Poya Discussion.mp3 731 12 MB
2013-01- Anapanasathi ha Kamatahan.mp3 672 9 MB
2013-01-17 Deshana.mp3 248 18 MB
2013-01-25 Samiddhi Sutta.mp3 841 10 MB
2013-01-26 Deshana.mp3 199 10 MB
2013-01-26 Ogatharana Sutta.mp3 736 12 MB
2013-01-27 Deshana.mp3 241 6 MB
2013-02-04 Deshana.mp3 242 4 MB
2013-02-04 Dhammasangani 2.mp3 1,412 9 MB
2013-02-05 Deshana.mp3 203 3 MB
2013-02-05 Dhammasangani 3.mp3 959 7 MB
2013-02-06 Dhammasangani 4.mp3 815 6 MB
2013-02-06 Dhammasangani 5.mp3 800 4 MB
2013-02-07 Dhammasangani 6.mp3 822 6 MB
2013-02-09 Dhammasangani 7.mp3 834 7 MB
2013-02-10 Dhammasangani 8-9.mp3 812 10 MB
2013-02-11 Labunoruwa.mp3 419 2 MB
2013-02-13 Dhammasangani 10.mp3 766 5 MB
2013-02-14 Dhammasangani 11.mp3 789 4 MB
2013-02-23 Mahiyangana.mp3 398 5 MB
2013-02-23 Subodaramaya.mp3 435 10 MB
2013-02-24 Day before Poya.mp3 484 9 MB
2013-02-25 Poya Discussion.mp3 407 6 MB
2013-02-25 Poya Samachiththa Pariyaya Sutta.mp3 248 20 MB
2013-03-12 Sankatha Asankatha.mp3 469 11 MB
2013-03-13 Sanidassana Anidassana.mp3 476 8 MB
2013-03-26 Poya Asivisopama Sutta.mp3 371 8 MB
2013-03-26 Poya Deshana 1.mp3 437 10 MB
2013-04-21 Labunoruwa.mp3 421 10 MB
2013-04-25 April Poya 1.mp3 420 12 MB
2013-04-25 April Poya 2.mp3 401 7 MB
2013-04-25 April Poya 3 Discussion.mp3 435 6 MB
2013-05-01 Dhamma Discussion Skype.mp3 1,479 22 MB
2013-05-11 Anuradapura.mp3 1,644 22 MB
2013-05-11 Ruwanwelisaya Abiyasa.mp3 610 7 MB
2013-06-03 Meditation Instructions.mp3 1,910 25 MB
2013-06-21 Deshanawa.mp3 1,414 3 MB
2013-07-05 Deshanawa.mp3 1,379 9 MB
2013-07-06 Patichchasamuppada Ruwanwaliseya.mp3 509 20 MB
2013-07-09 Patichcha Sammuppada.mp3 198 11 MB
2013-07-11 Basawakkulama 1.mp3 234 6 MB
2013-07-11 Basawakkulama 2 Discussion.mp3 259 13 MB
2013-07-12 Ruwanwaliseya CCA 1.mp3 391 9 MB
2013-07-12 Ruwanwaliseya CCA 2.mp3 404 11 MB
2013-07-12 Ruwanwaliseya CCA 3.mp3 371 5 MB
2013-07-13 Patichcha Samuppada 1.mp3 238 12 MB
2013-07-13 Patichcha Samuppada 2 Discussion.mp3 302 5 MB
2013-07-17 Patichcha Samuppada Kohuwala 1.mp3 262 10 MB
2013-07-17 Patichcha Samuppada Kohuwala 2.mp3 186 10 MB
2013-07-17 Patichcha Samuppada Kohuwala Chart.jpg 157 176 KB
2013-08-08 Kandy (Chetho Vimukthi).mp3 1,582 8 MB
2013-08-09 Mathale (Seela Samadhi Pagna Vimukthi).mp3 194 8 MB
2013-08-14 Bhavana (chetho vimukthi - good content).mp3 245 5 MB
2013-08-15 Skype Desanawa (bad quality).mp3 165 16 MB
2013-08-20 Poya 1 Vimukthi Mukha.mp3 205 17 MB
2013-08-20 Poya 2 Discussion.mp3 217 10 MB
2013-08-25 Matale Discussion.mp3 186 17 MB
2013-09-25 Basawakkulama.mp3 170 9 MB
2013-10-13 Matale.mp3 754 17 MB
2013-10-26 Katina Kandy.mp3 654 11 MB
2013-11-10 Katina Kandy.mp3 671 5 MB
2013-11-17 Poya 1 Nibbana.mp3 1,805 13 MB
2013-11-17 Poya 2 Discussion.mp3 255 24 MB
2013-12-16 Poya 1 Asankathaya.mp3 255 12 MB
2013-12-16 Poya 2 Discussion.mp3 213 11 MB
2013-12-24 Labunoruwa.mp3 2,469 12 MB
2013-12-25 Labunoruwa.mp3 513 11 MB
Thumbs.db 99 28 KB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴