මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2013 Abhidhamma - Rupa wibhagaya 1.mp3 1,902 3 MB
2013 Abhidhamma - Rupa wibhagaya 2.mp3 1,137 376 KB
2013 Ambakote Deshana 1.mp3 1,226 15 MB
2013 Ambakote Deshana 2.mp3 887 11 MB
2013 Appanihitha Chetovimukthi.mp3 934 4 MB
2013 Bhavana - Samatha Vidharshana.mp3 2,297 12 MB
2013 Five Maras.mp3 2,402 17 MB
2013 Kakirava Dayaka Pirisa Discussion 1.mp3 2,396 22 MB
2013 Kakirava Dayaka Pirisa Discussion 2.mp3 2,115 3 MB
2013 Nuwara Bhavana Upades - Sil.mp3 1,030 16 MB
2013 Nuwara Discussion - Pancha upadanaskandha.mp3 1,014 11 MB
2013 samatha bhavana.mp3 911 416 KB
2013-01 January Poya Discussion.mp3 977 12 MB
2013-01- Anapanasathi ha Kamatahan.mp3 1,028 9 MB
2013-01-17 Deshana.mp3 483 18 MB
2013-01-25 Samiddhi Sutta.mp3 1,099 10 MB
2013-01-26 Deshana.mp3 444 10 MB
2013-01-26 Ogatharana Sutta.mp3 988 12 MB
2013-01-27 Deshana.mp3 501 6 MB
2013-02-04 Deshana.mp3 392 4 MB
2013-02-04 Dhammasangani 2.mp3 1,575 9 MB
2013-02-05 Deshana.mp3 367 3 MB
2013-02-05 Dhammasangani 3.mp3 1,147 7 MB
2013-02-06 Dhammasangani 4.mp3 981 6 MB
2013-02-06 Dhammasangani 5.mp3 1,013 4 MB
2013-02-07 Dhammasangani 6.mp3 1,017 6 MB
2013-02-09 Dhammasangani 7.mp3 1,033 7 MB
2013-02-10 Dhammasangani 8-9.mp3 957 10 MB
2013-02-11 Labunoruwa.mp3 596 2 MB
2013-02-13 Dhammasangani 10.mp3 967 5 MB
2013-02-14 Dhammasangani 11.mp3 971 4 MB
2013-02-23 Mahiyangana.mp3 587 5 MB
2013-02-23 Subodaramaya.mp3 614 10 MB
2013-02-24 Day before Poya.mp3 650 9 MB
2013-02-25 Poya Discussion.mp3 623 6 MB
2013-02-25 Poya Samachiththa Pariyaya Sutta.mp3 474 20 MB
2013-03-12 Sankatha Asankatha.mp3 712 11 MB
2013-03-13 Sanidassana Anidassana.mp3 687 8 MB
2013-03-26 Poya Asivisopama Sutta.mp3 585 8 MB
2013-03-26 Poya Deshana 1.mp3 596 10 MB
2013-04-21 Labunoruwa.mp3 601 10 MB
2013-04-25 April Poya 1.mp3 582 12 MB
2013-04-25 April Poya 2.mp3 555 7 MB
2013-04-25 April Poya 3 Discussion.mp3 638 6 MB
2013-05-01 Dhamma Discussion Skype.mp3 1,685 22 MB
2013-05-11 Anuradapura.mp3 1,803 22 MB
2013-05-11 Ruwanwelisaya Abiyasa.mp3 780 7 MB
2013-06-03 Meditation Instructions.mp3 2,140 25 MB
2013-06-21 Deshanawa.mp3 1,610 3 MB
2013-07-05 Deshanawa.mp3 1,555 9 MB
2013-07-06 Patichchasamuppada Ruwanwaliseya.mp3 727 20 MB
2013-07-09 Patichcha Sammuppada.mp3 344 11 MB
2013-07-11 Basawakkulama 1.mp3 396 6 MB
2013-07-11 Basawakkulama 2 Discussion.mp3 434 13 MB
2013-07-12 Ruwanwaliseya CCA 1.mp3 552 9 MB
2013-07-12 Ruwanwaliseya CCA 2.mp3 570 11 MB
2013-07-12 Ruwanwaliseya CCA 3.mp3 506 5 MB
2013-07-13 Patichcha Samuppada 1.mp3 425 12 MB
2013-07-13 Patichcha Samuppada 2 Discussion.mp3 476 5 MB
2013-07-17 Patichcha Samuppada Kohuwala 1.mp3 427 10 MB
2013-07-17 Patichcha Samuppada Kohuwala 2.mp3 332 10 MB
2013-07-17 Patichcha Samuppada Kohuwala Chart.jpg 285 176 KB
2013-08-08 Kandy (Chetho Vimukthi).mp3 1,844 8 MB
2013-08-09 Mathale (Seela Samadhi Pagna Vimukthi).mp3 383 8 MB
2013-08-14 Bhavana (chetho vimukthi - good content).mp3 453 5 MB
2013-08-15 Skype Desanawa (bad quality).mp3 285 16 MB
2013-08-20 Poya 1 Vimukthi Mukha.mp3 358 17 MB
2013-08-20 Poya 2 Discussion.mp3 364 10 MB
2013-08-25 Matale Discussion.mp3 336 17 MB
2013-09-25 Basawakkulama.mp3 323 9 MB
2013-10-13 Matale.mp3 902 17 MB
2013-10-26 Katina Kandy.mp3 807 11 MB
2013-11-10 Katina Kandy.mp3 798 5 MB
2013-11-17 Poya 1 Nibbana.mp3 1,986 13 MB
2013-11-17 Poya 2 Discussion.mp3 454 24 MB
2013-12-16 Poya 1 Asankathaya.mp3 411 12 MB
2013-12-16 Poya 2 Discussion.mp3 351 11 MB
2013-12-24 Labunoruwa.mp3 2,658 12 MB
2013-12-25 Labunoruwa.mp3 741 11 MB
Thumbs.db 201 28 KB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴