මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2013 Abhidhamma - Rupa wibhagaya 1.mp3 1,831 3 MB
2013 Abhidhamma - Rupa wibhagaya 2.mp3 1,098 376 KB
2013 Ambakote Deshana 1.mp3 1,180 15 MB
2013 Ambakote Deshana 2.mp3 851 11 MB
2013 Appanihitha Chetovimukthi.mp3 902 4 MB
2013 Bhavana - Samatha Vidharshana.mp3 2,246 12 MB
2013 Five Maras.mp3 2,376 17 MB
2013 Kakirava Dayaka Pirisa Discussion 1.mp3 2,361 22 MB
2013 Kakirava Dayaka Pirisa Discussion 2.mp3 2,075 3 MB
2013 Nuwara Bhavana Upades - Sil.mp3 1,007 16 MB
2013 Nuwara Discussion - Pancha upadanaskandha.mp3 985 11 MB
2013 samatha bhavana.mp3 884 416 KB
2013-01 January Poya Discussion.mp3 955 12 MB
2013-01- Anapanasathi ha Kamatahan.mp3 984 9 MB
2013-01-17 Deshana.mp3 462 18 MB
2013-01-25 Samiddhi Sutta.mp3 1,068 10 MB
2013-01-26 Deshana.mp3 421 10 MB
2013-01-26 Ogatharana Sutta.mp3 966 12 MB
2013-01-27 Deshana.mp3 474 6 MB
2013-02-04 Deshana.mp3 373 4 MB
2013-02-04 Dhammasangani 2.mp3 1,549 9 MB
2013-02-05 Deshana.mp3 346 3 MB
2013-02-05 Dhammasangani 3.mp3 1,119 7 MB
2013-02-06 Dhammasangani 4.mp3 962 6 MB
2013-02-06 Dhammasangani 5.mp3 992 4 MB
2013-02-07 Dhammasangani 6.mp3 995 6 MB
2013-02-09 Dhammasangani 7.mp3 1,008 7 MB
2013-02-10 Dhammasangani 8-9.mp3 939 10 MB
2013-02-11 Labunoruwa.mp3 573 2 MB
2013-02-13 Dhammasangani 10.mp3 939 5 MB
2013-02-14 Dhammasangani 11.mp3 947 4 MB
2013-02-23 Mahiyangana.mp3 559 5 MB
2013-02-23 Subodaramaya.mp3 595 10 MB
2013-02-24 Day before Poya.mp3 629 9 MB
2013-02-25 Poya Discussion.mp3 602 6 MB
2013-02-25 Poya Samachiththa Pariyaya Sutta.mp3 446 20 MB
2013-03-12 Sankatha Asankatha.mp3 681 11 MB
2013-03-13 Sanidassana Anidassana.mp3 658 8 MB
2013-03-26 Poya Asivisopama Sutta.mp3 549 8 MB
2013-03-26 Poya Deshana 1.mp3 575 10 MB
2013-04-21 Labunoruwa.mp3 578 10 MB
2013-04-25 April Poya 1.mp3 562 12 MB
2013-04-25 April Poya 2.mp3 532 7 MB
2013-04-25 April Poya 3 Discussion.mp3 615 6 MB
2013-05-01 Dhamma Discussion Skype.mp3 1,664 22 MB
2013-05-11 Anuradapura.mp3 1,784 22 MB
2013-05-11 Ruwanwelisaya Abiyasa.mp3 754 7 MB
2013-06-03 Meditation Instructions.mp3 2,114 25 MB
2013-06-21 Deshanawa.mp3 1,586 3 MB
2013-07-05 Deshanawa.mp3 1,531 9 MB
2013-07-06 Patichchasamuppada Ruwanwaliseya.mp3 701 20 MB
2013-07-09 Patichcha Sammuppada.mp3 318 11 MB
2013-07-11 Basawakkulama 1.mp3 378 6 MB
2013-07-11 Basawakkulama 2 Discussion.mp3 416 13 MB
2013-07-12 Ruwanwaliseya CCA 1.mp3 531 9 MB
2013-07-12 Ruwanwaliseya CCA 2.mp3 550 11 MB
2013-07-12 Ruwanwaliseya CCA 3.mp3 488 5 MB
2013-07-13 Patichcha Samuppada 1.mp3 405 12 MB
2013-07-13 Patichcha Samuppada 2 Discussion.mp3 450 5 MB
2013-07-17 Patichcha Samuppada Kohuwala 1.mp3 408 10 MB
2013-07-17 Patichcha Samuppada Kohuwala 2.mp3 309 10 MB
2013-07-17 Patichcha Samuppada Kohuwala Chart.jpg 263 176 KB
2013-08-08 Kandy (Chetho Vimukthi).mp3 1,805 8 MB
2013-08-09 Mathale (Seela Samadhi Pagna Vimukthi).mp3 365 8 MB
2013-08-14 Bhavana (chetho vimukthi - good content).mp3 434 5 MB
2013-08-15 Skype Desanawa (bad quality).mp3 266 16 MB
2013-08-20 Poya 1 Vimukthi Mukha.mp3 342 17 MB
2013-08-20 Poya 2 Discussion.mp3 345 10 MB
2013-08-25 Matale Discussion.mp3 320 17 MB
2013-09-25 Basawakkulama.mp3 302 9 MB
2013-10-13 Matale.mp3 883 17 MB
2013-10-26 Katina Kandy.mp3 790 11 MB
2013-11-10 Katina Kandy.mp3 783 5 MB
2013-11-17 Poya 1 Nibbana.mp3 1,968 13 MB
2013-11-17 Poya 2 Discussion.mp3 433 24 MB
2013-12-16 Poya 1 Asankathaya.mp3 390 12 MB
2013-12-16 Poya 2 Discussion.mp3 333 11 MB
2013-12-24 Labunoruwa.mp3 2,628 12 MB
2013-12-25 Labunoruwa.mp3 708 11 MB
Thumbs.db 186 28 KB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴