මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2013 Abhidhamma - Rupa wibhagaya 1.mp3 1,451 3 MB
2013 Abhidhamma - Rupa wibhagaya 2.mp3 890 376 KB
2013 Ambakote Deshana 1.mp3 912 15 MB
2013 Ambakote Deshana 2.mp3 614 11 MB
2013 Appanihitha Chetovimukthi.mp3 695 4 MB
2013 Bhavana - Samatha Vidharshana.mp3 1,992 12 MB
2013 Five Maras.mp3 2,179 17 MB
2013 Kakirava Dayaka Pirisa Discussion 1.mp3 2,187 22 MB
2013 Kakirava Dayaka Pirisa Discussion 2.mp3 1,887 3 MB
2013 Nuwara Bhavana Upades - Sil.mp3 848 16 MB
2013 Nuwara Discussion - Pancha upadanaskandha.mp3 800 11 MB
2013 samatha bhavana.mp3 697 416 KB
2013-01 January Poya Discussion.mp3 785 12 MB
2013-01- Anapanasathi ha Kamatahan.mp3 721 9 MB
2013-01-17 Deshana.mp3 307 18 MB
2013-01-25 Samiddhi Sutta.mp3 889 10 MB
2013-01-26 Deshana.mp3 246 10 MB
2013-01-26 Ogatharana Sutta.mp3 778 12 MB
2013-01-27 Deshana.mp3 284 6 MB
2013-02-04 Deshana.mp3 271 4 MB
2013-02-04 Dhammasangani 2.mp3 1,449 9 MB
2013-02-05 Deshana.mp3 246 3 MB
2013-02-05 Dhammasangani 3.mp3 1,006 7 MB
2013-02-06 Dhammasangani 4.mp3 854 6 MB
2013-02-06 Dhammasangani 5.mp3 852 4 MB
2013-02-07 Dhammasangani 6.mp3 869 6 MB
2013-02-09 Dhammasangani 7.mp3 887 7 MB
2013-02-10 Dhammasangani 8-9.mp3 846 10 MB
2013-02-11 Labunoruwa.mp3 459 2 MB
2013-02-13 Dhammasangani 10.mp3 812 5 MB
2013-02-14 Dhammasangani 11.mp3 843 4 MB
2013-02-23 Mahiyangana.mp3 436 5 MB
2013-02-23 Subodaramaya.mp3 483 10 MB
2013-02-24 Day before Poya.mp3 524 9 MB
2013-02-25 Poya Discussion.mp3 449 6 MB
2013-02-25 Poya Samachiththa Pariyaya Sutta.mp3 317 20 MB
2013-03-12 Sankatha Asankatha.mp3 517 11 MB
2013-03-13 Sanidassana Anidassana.mp3 515 8 MB
2013-03-26 Poya Asivisopama Sutta.mp3 415 8 MB
2013-03-26 Poya Deshana 1.mp3 476 10 MB
2013-04-21 Labunoruwa.mp3 453 10 MB
2013-04-25 April Poya 1.mp3 464 12 MB
2013-04-25 April Poya 2.mp3 428 7 MB
2013-04-25 April Poya 3 Discussion.mp3 459 6 MB
2013-05-01 Dhamma Discussion Skype.mp3 1,537 22 MB
2013-05-11 Anuradapura.mp3 1,677 22 MB
2013-05-11 Ruwanwelisaya Abiyasa.mp3 647 7 MB
2013-06-03 Meditation Instructions.mp3 1,948 25 MB
2013-06-21 Deshanawa.mp3 1,474 3 MB
2013-07-05 Deshanawa.mp3 1,409 9 MB
2013-07-06 Patichchasamuppada Ruwanwaliseya.mp3 546 20 MB
2013-07-09 Patichcha Sammuppada.mp3 229 11 MB
2013-07-11 Basawakkulama 1.mp3 289 6 MB
2013-07-11 Basawakkulama 2 Discussion.mp3 325 13 MB
2013-07-12 Ruwanwaliseya CCA 1.mp3 424 9 MB
2013-07-12 Ruwanwaliseya CCA 2.mp3 429 11 MB
2013-07-12 Ruwanwaliseya CCA 3.mp3 395 5 MB
2013-07-13 Patichcha Samuppada 1.mp3 274 12 MB
2013-07-13 Patichcha Samuppada 2 Discussion.mp3 345 5 MB
2013-07-17 Patichcha Samuppada Kohuwala 1.mp3 297 10 MB
2013-07-17 Patichcha Samuppada Kohuwala 2.mp3 217 10 MB
2013-07-17 Patichcha Samuppada Kohuwala Chart.jpg 176 176 KB
2013-08-08 Kandy (Chetho Vimukthi).mp3 1,618 8 MB
2013-08-09 Mathale (Seela Samadhi Pagna Vimukthi).mp3 230 8 MB
2013-08-14 Bhavana (chetho vimukthi - good content).mp3 280 5 MB
2013-08-15 Skype Desanawa (bad quality).mp3 186 16 MB
2013-08-20 Poya 1 Vimukthi Mukha.mp3 241 17 MB
2013-08-20 Poya 2 Discussion.mp3 252 10 MB
2013-08-25 Matale Discussion.mp3 215 17 MB
2013-09-25 Basawakkulama.mp3 200 9 MB
2013-10-13 Matale.mp3 788 17 MB
2013-10-26 Katina Kandy.mp3 705 11 MB
2013-11-10 Katina Kandy.mp3 701 5 MB
2013-11-17 Poya 1 Nibbana.mp3 1,841 13 MB
2013-11-17 Poya 2 Discussion.mp3 307 24 MB
2013-12-16 Poya 1 Asankathaya.mp3 286 12 MB
2013-12-16 Poya 2 Discussion.mp3 241 11 MB
2013-12-24 Labunoruwa.mp3 2,516 12 MB
2013-12-25 Labunoruwa.mp3 564 11 MB
Thumbs.db 111 28 KB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴