දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2013 Abhidhamma - Rupa wibhagaya 1.mp3 742 3 MB
2013 Abhidhamma - Rupa wibhagaya 2.mp3 588 376 KB
2013 Ambakote Deshana 1.mp3 553 15 MB
2013 Ambakote Deshana 2.mp3 301 11 MB
2013 Appanihitha Chetovimukthi.mp3 331 4 MB
2013 Bhavana - Samatha Vidharshana.mp3 1,602 12 MB
2013 Five Maras.mp3 1,886 17 MB
2013 Kakirava Dayaka Pirisa Discussion 1.mp3 1,902 22 MB
2013 Kakirava Dayaka Pirisa Discussion 2.mp3 1,381 3 MB
2013 Nuwara Bhavana Upades - Sil.mp3 541 16 MB
2013 Nuwara Discussion - Pancha upadanaskandha.mp3 460 11 MB
2013 samatha bhavana.mp3 509 416 KB
2013-01 January Poya Discussion.mp3 531 12 MB
2013-01- Anapanasathi ha Kamatahan.mp3 312 9 MB
2013-01-17 Deshana.mp3 29 18 MB
2013-01-25 Samiddhi Sutta.mp3 570 10 MB
2013-01-26 Deshana.mp3 33 10 MB
2013-01-26 Ogatharana Sutta.mp3 538 12 MB
2013-01-27 Deshana.mp3 31 6 MB
2013-02-04 Deshana.mp3 27 4 MB
2013-02-04 Dhammasangani 2.mp3 1,149 9 MB
2013-02-05 Deshana.mp3 30 3 MB
2013-02-05 Dhammasangani 3.mp3 736 7 MB
2013-02-06 Dhammasangani 4.mp3 637 6 MB
2013-02-06 Dhammasangani 5.mp3 639 4 MB
2013-02-07 Dhammasangani 6.mp3 598 6 MB
2013-02-09 Dhammasangani 7.mp3 636 7 MB
2013-02-10 Dhammasangani 8-9.mp3 651 10 MB
2013-02-11 Labunoruwa.mp3 249 2 MB
2013-02-13 Dhammasangani 10.mp3 597 5 MB
2013-02-14 Dhammasangani 11.mp3 618 4 MB
2013-02-23 Mahiyangana.mp3 250 5 MB
2013-02-23 Subodaramaya.mp3 241 10 MB
2013-02-24 Day before Poya.mp3 237 9 MB
2013-02-25 Poya Discussion.mp3 229 6 MB
2013-02-25 Poya Samachiththa Pariyaya Sutta.mp3 29 20 MB
2013-03-12 Sankatha Asankatha.mp3 276 11 MB
2013-03-13 Sanidassana Anidassana.mp3 263 8 MB
2013-03-26 Poya Asivisopama Sutta.mp3 38 8 MB
2013-03-26 Poya Deshana 1.mp3 254 10 MB
2013-04-21 Labunoruwa.mp3 246 10 MB
2013-04-25 April Poya 1.mp3 261 12 MB
2013-04-25 April Poya 2.mp3 234 7 MB
2013-04-25 April Poya 3 Discussion.mp3 243 6 MB
2013-05-01 Dhamma Discussion Skype.mp3 1,277 22 MB
2013-05-11 Anuradapura.mp3 1,424 22 MB
2013-05-11 Ruwanwelisaya Abiyasa.mp3 449 7 MB
2013-06-03 Meditation Instructions.mp3 1,655 25 MB
2013-06-21 Deshanawa.mp3 1,287 3 MB
2013-07-05 Deshanawa.mp3 1,225 9 MB
2013-07-06 Patichchasamuppada Ruwanwaliseya.mp3 284 20 MB
2013-07-09 Patichcha Sammuppada.mp3 28 11 MB
2013-07-11 Basawakkulama 1.mp3 27 6 MB
2013-07-11 Basawakkulama 2 Discussion.mp3 34 13 MB
2013-07-12 Ruwanwaliseya CCA 1.mp3 247 9 MB
2013-07-12 Ruwanwaliseya CCA 2.mp3 235 11 MB
2013-07-12 Ruwanwaliseya CCA 3.mp3 228 5 MB
2013-07-13 Patichcha Samuppada 1.mp3 48 12 MB
2013-07-13 Patichcha Samuppada 2 Discussion.mp3 28 5 MB
2013-07-17 Patichcha Samuppada Kohuwala 1.mp3 35 10 MB
2013-07-17 Patichcha Samuppada Kohuwala 2.mp3 28 10 MB
2013-07-17 Patichcha Samuppada Kohuwala Chart.jpg 31 176 KB
2013-08-08 Kandy (Chetho Vimukthi).mp3 1,392 8 MB
2013-08-09 Mathale (Seela Samadhi Pagna Vimukthi).mp3 24 8 MB
2013-08-14 Bhavana (chetho vimukthi - good content).mp3 53 5 MB
2013-08-15 Skype Desanawa (bad quality).mp3 24 16 MB
2013-08-20 Poya 1 Vimukthi Mukha.mp3 28 17 MB
2013-08-20 Poya 2 Discussion.mp3 26 10 MB
2013-08-25 Matale Discussion.mp3 25 17 MB
2013-09-25 Basawakkulama.mp3 27 9 MB
2013-10-13 Matale.mp3 583 17 MB
2013-10-26 Katina Kandy.mp3 528 11 MB
2013-11-10 Katina Kandy.mp3 489 5 MB
2013-11-17 Poya 1 Nibbana.mp3 1,569 13 MB
2013-11-17 Poya 2 Discussion.mp3 44 24 MB
2013-12-16 Poya 1 Asankathaya.mp3 25 12 MB
2013-12-16 Poya 2 Discussion.mp3 27 11 MB
2013-12-24 Labunoruwa.mp3 2,271 12 MB
2013-12-25 Labunoruwa.mp3 288 11 MB
Thumbs.db 19 28 KB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴