මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2013 Abhidhamma - Rupa wibhagaya 1.mp3 1,274 3 MB
2013 Abhidhamma - Rupa wibhagaya 2.mp3 820 376 KB
2013 Ambakote Deshana 1.mp3 779 15 MB
2013 Ambakote Deshana 2.mp3 513 11 MB
2013 Appanihitha Chetovimukthi.mp3 517 4 MB
2013 Bhavana - Samatha Vidharshana.mp3 1,891 12 MB
2013 Five Maras.mp3 2,089 17 MB
2013 Kakirava Dayaka Pirisa Discussion 1.mp3 2,057 22 MB
2013 Kakirava Dayaka Pirisa Discussion 2.mp3 1,743 3 MB
2013 Nuwara Bhavana Upades - Sil.mp3 730 16 MB
2013 Nuwara Discussion - Pancha upadanaskandha.mp3 681 11 MB
2013 samatha bhavana.mp3 634 416 KB
2013-01 January Poya Discussion.mp3 687 12 MB
2013-01- Anapanasathi ha Kamatahan.mp3 619 9 MB
2013-01-17 Deshana.mp3 200 18 MB
2013-01-25 Samiddhi Sutta.mp3 790 10 MB
2013-01-26 Deshana.mp3 157 10 MB
2013-01-26 Ogatharana Sutta.mp3 696 12 MB
2013-01-27 Deshana.mp3 188 6 MB
2013-02-04 Deshana.mp3 201 4 MB
2013-02-04 Dhammasangani 2.mp3 1,361 9 MB
2013-02-05 Deshana.mp3 162 3 MB
2013-02-05 Dhammasangani 3.mp3 915 7 MB
2013-02-06 Dhammasangani 4.mp3 781 6 MB
2013-02-06 Dhammasangani 5.mp3 770 4 MB
2013-02-07 Dhammasangani 6.mp3 740 6 MB
2013-02-09 Dhammasangani 7.mp3 796 7 MB
2013-02-10 Dhammasangani 8-9.mp3 779 10 MB
2013-02-11 Labunoruwa.mp3 393 2 MB
2013-02-13 Dhammasangani 10.mp3 735 5 MB
2013-02-14 Dhammasangani 11.mp3 760 4 MB
2013-02-23 Mahiyangana.mp3 363 5 MB
2013-02-23 Subodaramaya.mp3 395 10 MB
2013-02-24 Day before Poya.mp3 430 9 MB
2013-02-25 Poya Discussion.mp3 370 6 MB
2013-02-25 Poya Samachiththa Pariyaya Sutta.mp3 185 20 MB
2013-03-12 Sankatha Asankatha.mp3 425 11 MB
2013-03-13 Sanidassana Anidassana.mp3 438 8 MB
2013-03-26 Poya Asivisopama Sutta.mp3 313 8 MB
2013-03-26 Poya Deshana 1.mp3 403 10 MB
2013-04-21 Labunoruwa.mp3 368 10 MB
2013-04-25 April Poya 1.mp3 386 12 MB
2013-04-25 April Poya 2.mp3 366 7 MB
2013-04-25 April Poya 3 Discussion.mp3 390 6 MB
2013-05-01 Dhamma Discussion Skype.mp3 1,417 22 MB
2013-05-11 Anuradapura.mp3 1,613 22 MB
2013-05-11 Ruwanwelisaya Abiyasa.mp3 564 7 MB
2013-06-03 Meditation Instructions.mp3 1,859 25 MB
2013-06-21 Deshanawa.mp3 1,383 3 MB
2013-07-05 Deshanawa.mp3 1,345 9 MB
2013-07-06 Patichchasamuppada Ruwanwaliseya.mp3 443 20 MB
2013-07-09 Patichcha Sammuppada.mp3 162 11 MB
2013-07-11 Basawakkulama 1.mp3 191 6 MB
2013-07-11 Basawakkulama 2 Discussion.mp3 206 13 MB
2013-07-12 Ruwanwaliseya CCA 1.mp3 355 9 MB
2013-07-12 Ruwanwaliseya CCA 2.mp3 368 11 MB
2013-07-12 Ruwanwaliseya CCA 3.mp3 334 5 MB
2013-07-13 Patichcha Samuppada 1.mp3 197 12 MB
2013-07-13 Patichcha Samuppada 2 Discussion.mp3 162 5 MB
2013-07-17 Patichcha Samuppada Kohuwala 1.mp3 220 10 MB
2013-07-17 Patichcha Samuppada Kohuwala 2.mp3 150 10 MB
2013-07-17 Patichcha Samuppada Kohuwala Chart.jpg 135 176 KB
2013-08-08 Kandy (Chetho Vimukthi).mp3 1,535 8 MB
2013-08-09 Mathale (Seela Samadhi Pagna Vimukthi).mp3 147 8 MB
2013-08-14 Bhavana (chetho vimukthi - good content).mp3 207 5 MB
2013-08-15 Skype Desanawa (bad quality).mp3 130 16 MB
2013-08-20 Poya 1 Vimukthi Mukha.mp3 162 17 MB
2013-08-20 Poya 2 Discussion.mp3 179 10 MB
2013-08-25 Matale Discussion.mp3 146 17 MB
2013-09-25 Basawakkulama.mp3 124 9 MB
2013-10-13 Matale.mp3 695 17 MB
2013-10-26 Katina Kandy.mp3 617 11 MB
2013-11-10 Katina Kandy.mp3 641 5 MB
2013-11-17 Poya 1 Nibbana.mp3 1,753 13 MB
2013-11-17 Poya 2 Discussion.mp3 208 24 MB
2013-12-16 Poya 1 Asankathaya.mp3 208 12 MB
2013-12-16 Poya 2 Discussion.mp3 173 11 MB
2013-12-24 Labunoruwa.mp3 2,429 12 MB
2013-12-25 Labunoruwa.mp3 459 11 MB
Thumbs.db 86 28 KB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴