මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2013 Abhidhamma - Rupa wibhagaya 1.mp3 1,776 3 MB
2013 Abhidhamma - Rupa wibhagaya 2.mp3 1,060 376 KB
2013 Ambakote Deshana 1.mp3 1,135 15 MB
2013 Ambakote Deshana 2.mp3 815 11 MB
2013 Appanihitha Chetovimukthi.mp3 866 4 MB
2013 Bhavana - Samatha Vidharshana.mp3 2,203 12 MB
2013 Five Maras.mp3 2,334 17 MB
2013 Kakirava Dayaka Pirisa Discussion 1.mp3 2,328 22 MB
2013 Kakirava Dayaka Pirisa Discussion 2.mp3 2,043 3 MB
2013 Nuwara Bhavana Upades - Sil.mp3 966 16 MB
2013 Nuwara Discussion - Pancha upadanaskandha.mp3 948 11 MB
2013 samatha bhavana.mp3 843 416 KB
2013-01 January Poya Discussion.mp3 914 12 MB
2013-01- Anapanasathi ha Kamatahan.mp3 922 9 MB
2013-01-17 Deshana.mp3 433 18 MB
2013-01-25 Samiddhi Sutta.mp3 1,028 10 MB
2013-01-26 Deshana.mp3 384 10 MB
2013-01-26 Ogatharana Sutta.mp3 921 12 MB
2013-01-27 Deshana.mp3 432 6 MB
2013-02-04 Deshana.mp3 347 4 MB
2013-02-04 Dhammasangani 2.mp3 1,523 9 MB
2013-02-05 Deshana.mp3 324 3 MB
2013-02-05 Dhammasangani 3.mp3 1,094 7 MB
2013-02-06 Dhammasangani 4.mp3 935 6 MB
2013-02-06 Dhammasangani 5.mp3 964 4 MB
2013-02-07 Dhammasangani 6.mp3 968 6 MB
2013-02-09 Dhammasangani 7.mp3 979 7 MB
2013-02-10 Dhammasangani 8-9.mp3 909 10 MB
2013-02-11 Labunoruwa.mp3 546 2 MB
2013-02-13 Dhammasangani 10.mp3 914 5 MB
2013-02-14 Dhammasangani 11.mp3 921 4 MB
2013-02-23 Mahiyangana.mp3 536 5 MB
2013-02-23 Subodaramaya.mp3 567 10 MB
2013-02-24 Day before Poya.mp3 601 9 MB
2013-02-25 Poya Discussion.mp3 572 6 MB
2013-02-25 Poya Samachiththa Pariyaya Sutta.mp3 412 20 MB
2013-03-12 Sankatha Asankatha.mp3 617 11 MB
2013-03-13 Sanidassana Anidassana.mp3 626 8 MB
2013-03-26 Poya Asivisopama Sutta.mp3 498 8 MB
2013-03-26 Poya Deshana 1.mp3 546 10 MB
2013-04-21 Labunoruwa.mp3 551 10 MB
2013-04-25 April Poya 1.mp3 535 12 MB
2013-04-25 April Poya 2.mp3 505 7 MB
2013-04-25 April Poya 3 Discussion.mp3 593 6 MB
2013-05-01 Dhamma Discussion Skype.mp3 1,636 22 MB
2013-05-11 Anuradapura.mp3 1,759 22 MB
2013-05-11 Ruwanwelisaya Abiyasa.mp3 728 7 MB
2013-06-03 Meditation Instructions.mp3 2,079 25 MB
2013-06-21 Deshanawa.mp3 1,561 3 MB
2013-07-05 Deshanawa.mp3 1,503 9 MB
2013-07-06 Patichchasamuppada Ruwanwaliseya.mp3 676 20 MB
2013-07-09 Patichcha Sammuppada.mp3 295 11 MB
2013-07-11 Basawakkulama 1.mp3 351 6 MB
2013-07-11 Basawakkulama 2 Discussion.mp3 393 13 MB
2013-07-12 Ruwanwaliseya CCA 1.mp3 510 9 MB
2013-07-12 Ruwanwaliseya CCA 2.mp3 529 11 MB
2013-07-12 Ruwanwaliseya CCA 3.mp3 458 5 MB
2013-07-13 Patichcha Samuppada 1.mp3 376 12 MB
2013-07-13 Patichcha Samuppada 2 Discussion.mp3 426 5 MB
2013-07-17 Patichcha Samuppada Kohuwala 1.mp3 382 10 MB
2013-07-17 Patichcha Samuppada Kohuwala 2.mp3 280 10 MB
2013-07-17 Patichcha Samuppada Kohuwala Chart.jpg 240 176 KB
2013-08-08 Kandy (Chetho Vimukthi).mp3 1,758 8 MB
2013-08-09 Mathale (Seela Samadhi Pagna Vimukthi).mp3 338 8 MB
2013-08-14 Bhavana (chetho vimukthi - good content).mp3 400 5 MB
2013-08-15 Skype Desanawa (bad quality).mp3 241 16 MB
2013-08-20 Poya 1 Vimukthi Mukha.mp3 306 17 MB
2013-08-20 Poya 2 Discussion.mp3 320 10 MB
2013-08-25 Matale Discussion.mp3 286 17 MB
2013-09-25 Basawakkulama.mp3 276 9 MB
2013-10-13 Matale.mp3 857 17 MB
2013-10-26 Katina Kandy.mp3 769 11 MB
2013-11-10 Katina Kandy.mp3 761 5 MB
2013-11-17 Poya 1 Nibbana.mp3 1,942 13 MB
2013-11-17 Poya 2 Discussion.mp3 400 24 MB
2013-12-16 Poya 1 Asankathaya.mp3 363 12 MB
2013-12-16 Poya 2 Discussion.mp3 308 11 MB
2013-12-24 Labunoruwa.mp3 2,598 12 MB
2013-12-25 Labunoruwa.mp3 670 11 MB
Thumbs.db 165 28 KB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴