මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2013 Abhidhamma - Rupa wibhagaya 1.mp3 1,158 3 MB
2013 Abhidhamma - Rupa wibhagaya 2.mp3 773 376 KB
2013 Ambakote Deshana 1.mp3 727 15 MB
2013 Ambakote Deshana 2.mp3 441 11 MB
2013 Appanihitha Chetovimukthi.mp3 472 4 MB
2013 Bhavana - Samatha Vidharshana.mp3 1,821 12 MB
2013 Five Maras.mp3 2,026 17 MB
2013 Kakirava Dayaka Pirisa Discussion 1.mp3 2,019 22 MB
2013 Kakirava Dayaka Pirisa Discussion 2.mp3 1,649 3 MB
2013 Nuwara Bhavana Upades - Sil.mp3 681 16 MB
2013 Nuwara Discussion - Pancha upadanaskandha.mp3 619 11 MB
2013 samatha bhavana.mp3 606 416 KB
2013-01 January Poya Discussion.mp3 648 12 MB
2013-01- Anapanasathi ha Kamatahan.mp3 554 9 MB
2013-01-17 Deshana.mp3 152 18 MB
2013-01-25 Samiddhi Sutta.mp3 745 10 MB
2013-01-26 Deshana.mp3 123 10 MB
2013-01-26 Ogatharana Sutta.mp3 650 12 MB
2013-01-27 Deshana.mp3 148 6 MB
2013-02-04 Deshana.mp3 153 4 MB
2013-02-04 Dhammasangani 2.mp3 1,317 9 MB
2013-02-05 Deshana.mp3 107 3 MB
2013-02-05 Dhammasangani 3.mp3 871 7 MB
2013-02-06 Dhammasangani 4.mp3 749 6 MB
2013-02-06 Dhammasangani 5.mp3 744 4 MB
2013-02-07 Dhammasangani 6.mp3 683 6 MB
2013-02-09 Dhammasangani 7.mp3 761 7 MB
2013-02-10 Dhammasangani 8-9.mp3 758 10 MB
2013-02-11 Labunoruwa.mp3 357 2 MB
2013-02-13 Dhammasangani 10.mp3 693 5 MB
2013-02-14 Dhammasangani 11.mp3 715 4 MB
2013-02-23 Mahiyangana.mp3 338 5 MB
2013-02-23 Subodaramaya.mp3 366 10 MB
2013-02-24 Day before Poya.mp3 374 9 MB
2013-02-25 Poya Discussion.mp3 325 6 MB
2013-02-25 Poya Samachiththa Pariyaya Sutta.mp3 134 20 MB
2013-03-12 Sankatha Asankatha.mp3 389 11 MB
2013-03-13 Sanidassana Anidassana.mp3 402 8 MB
2013-03-26 Poya Asivisopama Sutta.mp3 261 8 MB
2013-03-26 Poya Deshana 1.mp3 363 10 MB
2013-04-21 Labunoruwa.mp3 323 10 MB
2013-04-25 April Poya 1.mp3 356 12 MB
2013-04-25 April Poya 2.mp3 329 7 MB
2013-04-25 April Poya 3 Discussion.mp3 351 6 MB
2013-05-01 Dhamma Discussion Skype.mp3 1,388 22 MB
2013-05-11 Anuradapura.mp3 1,566 22 MB
2013-05-11 Ruwanwelisaya Abiyasa.mp3 541 7 MB
2013-06-03 Meditation Instructions.mp3 1,787 25 MB
2013-06-21 Deshanawa.mp3 1,356 3 MB
2013-07-05 Deshanawa.mp3 1,303 9 MB
2013-07-06 Patichchasamuppada Ruwanwaliseya.mp3 408 20 MB
2013-07-09 Patichcha Sammuppada.mp3 128 11 MB
2013-07-11 Basawakkulama 1.mp3 149 6 MB
2013-07-11 Basawakkulama 2 Discussion.mp3 154 13 MB
2013-07-12 Ruwanwaliseya CCA 1.mp3 326 9 MB
2013-07-12 Ruwanwaliseya CCA 2.mp3 330 11 MB
2013-07-12 Ruwanwaliseya CCA 3.mp3 311 5 MB
2013-07-13 Patichcha Samuppada 1.mp3 153 12 MB
2013-07-13 Patichcha Samuppada 2 Discussion.mp3 133 5 MB
2013-07-17 Patichcha Samuppada Kohuwala 1.mp3 176 10 MB
2013-07-17 Patichcha Samuppada Kohuwala 2.mp3 121 10 MB
2013-07-17 Patichcha Samuppada Kohuwala Chart.jpg 104 176 KB
2013-08-08 Kandy (Chetho Vimukthi).mp3 1,481 8 MB
2013-08-09 Mathale (Seela Samadhi Pagna Vimukthi).mp3 110 8 MB
2013-08-14 Bhavana (chetho vimukthi - good content).mp3 160 5 MB
2013-08-15 Skype Desanawa (bad quality).mp3 102 16 MB
2013-08-20 Poya 1 Vimukthi Mukha.mp3 127 17 MB
2013-08-20 Poya 2 Discussion.mp3 145 10 MB
2013-08-25 Matale Discussion.mp3 102 17 MB
2013-09-25 Basawakkulama.mp3 94 9 MB
2013-10-13 Matale.mp3 667 17 MB
2013-10-26 Katina Kandy.mp3 594 11 MB
2013-11-10 Katina Kandy.mp3 589 5 MB
2013-11-17 Poya 1 Nibbana.mp3 1,707 13 MB
2013-11-17 Poya 2 Discussion.mp3 150 24 MB
2013-12-16 Poya 1 Asankathaya.mp3 168 12 MB
2013-12-16 Poya 2 Discussion.mp3 149 11 MB
2013-12-24 Labunoruwa.mp3 2,371 12 MB
2013-12-25 Labunoruwa.mp3 405 11 MB
Thumbs.db 78 28 KB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴