මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2013 Abhidhamma - Rupa wibhagaya 1.mp3 1,573 3 MB
2013 Abhidhamma - Rupa wibhagaya 2.mp3 949 376 KB
2013 Ambakote Deshana 1.mp3 982 15 MB
2013 Ambakote Deshana 2.mp3 669 11 MB
2013 Appanihitha Chetovimukthi.mp3 742 4 MB
2013 Bhavana - Samatha Vidharshana.mp3 2,044 12 MB
2013 Five Maras.mp3 2,230 17 MB
2013 Kakirava Dayaka Pirisa Discussion 1.mp3 2,214 22 MB
2013 Kakirava Dayaka Pirisa Discussion 2.mp3 1,920 3 MB
2013 Nuwara Bhavana Upades - Sil.mp3 871 16 MB
2013 Nuwara Discussion - Pancha upadanaskandha.mp3 835 11 MB
2013 samatha bhavana.mp3 724 416 KB
2013-01 January Poya Discussion.mp3 815 12 MB
2013-01- Anapanasathi ha Kamatahan.mp3 786 9 MB
2013-01-17 Deshana.mp3 334 18 MB
2013-01-25 Samiddhi Sutta.mp3 919 10 MB
2013-01-26 Deshana.mp3 286 10 MB
2013-01-26 Ogatharana Sutta.mp3 830 12 MB
2013-01-27 Deshana.mp3 320 6 MB
2013-02-04 Deshana.mp3 285 4 MB
2013-02-04 Dhammasangani 2.mp3 1,464 9 MB
2013-02-05 Deshana.mp3 259 3 MB
2013-02-05 Dhammasangani 3.mp3 1,031 7 MB
2013-02-06 Dhammasangani 4.mp3 868 6 MB
2013-02-06 Dhammasangani 5.mp3 897 4 MB
2013-02-07 Dhammasangani 6.mp3 893 6 MB
2013-02-09 Dhammasangani 7.mp3 917 7 MB
2013-02-10 Dhammasangani 8-9.mp3 855 10 MB
2013-02-11 Labunoruwa.mp3 471 2 MB
2013-02-13 Dhammasangani 10.mp3 840 5 MB
2013-02-14 Dhammasangani 11.mp3 855 4 MB
2013-02-23 Mahiyangana.mp3 463 5 MB
2013-02-23 Subodaramaya.mp3 508 10 MB
2013-02-24 Day before Poya.mp3 543 9 MB
2013-02-25 Poya Discussion.mp3 498 6 MB
2013-02-25 Poya Samachiththa Pariyaya Sutta.mp3 350 20 MB
2013-03-12 Sankatha Asankatha.mp3 550 11 MB
2013-03-13 Sanidassana Anidassana.mp3 561 8 MB
2013-03-26 Poya Asivisopama Sutta.mp3 425 8 MB
2013-03-26 Poya Deshana 1.mp3 485 10 MB
2013-04-21 Labunoruwa.mp3 483 10 MB
2013-04-25 April Poya 1.mp3 477 12 MB
2013-04-25 April Poya 2.mp3 445 7 MB
2013-04-25 April Poya 3 Discussion.mp3 506 6 MB
2013-05-01 Dhamma Discussion Skype.mp3 1,565 22 MB
2013-05-11 Anuradapura.mp3 1,702 22 MB
2013-05-11 Ruwanwelisaya Abiyasa.mp3 670 7 MB
2013-06-03 Meditation Instructions.mp3 1,986 25 MB
2013-06-21 Deshanawa.mp3 1,497 3 MB
2013-07-05 Deshanawa.mp3 1,426 9 MB
2013-07-06 Patichchasamuppada Ruwanwaliseya.mp3 590 20 MB
2013-07-09 Patichcha Sammuppada.mp3 245 11 MB
2013-07-11 Basawakkulama 1.mp3 302 6 MB
2013-07-11 Basawakkulama 2 Discussion.mp3 343 13 MB
2013-07-12 Ruwanwaliseya CCA 1.mp3 464 9 MB
2013-07-12 Ruwanwaliseya CCA 2.mp3 476 11 MB
2013-07-12 Ruwanwaliseya CCA 3.mp3 413 5 MB
2013-07-13 Patichcha Samuppada 1.mp3 309 12 MB
2013-07-13 Patichcha Samuppada 2 Discussion.mp3 364 5 MB
2013-07-17 Patichcha Samuppada Kohuwala 1.mp3 334 10 MB
2013-07-17 Patichcha Samuppada Kohuwala 2.mp3 230 10 MB
2013-07-17 Patichcha Samuppada Kohuwala Chart.jpg 187 176 KB
2013-08-08 Kandy (Chetho Vimukthi).mp3 1,649 8 MB
2013-08-09 Mathale (Seela Samadhi Pagna Vimukthi).mp3 271 8 MB
2013-08-14 Bhavana (chetho vimukthi - good content).mp3 333 5 MB
2013-08-15 Skype Desanawa (bad quality).mp3 194 16 MB
2013-08-20 Poya 1 Vimukthi Mukha.mp3 257 17 MB
2013-08-20 Poya 2 Discussion.mp3 274 10 MB
2013-08-25 Matale Discussion.mp3 235 17 MB
2013-09-25 Basawakkulama.mp3 219 9 MB
2013-10-13 Matale.mp3 804 17 MB
2013-10-26 Katina Kandy.mp3 722 11 MB
2013-11-10 Katina Kandy.mp3 711 5 MB
2013-11-17 Poya 1 Nibbana.mp3 1,881 13 MB
2013-11-17 Poya 2 Discussion.mp3 348 24 MB
2013-12-16 Poya 1 Asankathaya.mp3 307 12 MB
2013-12-16 Poya 2 Discussion.mp3 260 11 MB
2013-12-24 Labunoruwa.mp3 2,538 12 MB
2013-12-25 Labunoruwa.mp3 613 11 MB
Thumbs.db 118 28 KB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴