දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2013 Abhidhamma - Rupa wibhagaya 1.mp3 658 3 MB
2013 Abhidhamma - Rupa wibhagaya 2.mp3 551 376 KB
2013 Ambakote Deshana 1.mp3 514 15 MB
2013 Ambakote Deshana 2.mp3 269 11 MB
2013 Appanihitha Chetovimukthi.mp3 281 4 MB
2013 Bhavana - Samatha Vidharshana.mp3 1,571 12 MB
2013 Five Maras.mp3 1,856 17 MB
2013 Kakirava Dayaka Pirisa Discussion 1.mp3 1,875 22 MB
2013 Kakirava Dayaka Pirisa Discussion 2.mp3 1,344 3 MB
2013 Nuwara Bhavana Upades - Sil.mp3 511 16 MB
2013 Nuwara Discussion - Pancha upadanaskandha.mp3 430 11 MB
2013 samatha bhavana.mp3 485 416 KB
2013-01 January Poya Discussion.mp3 505 12 MB
2013-01- Anapanasathi ha Kamatahan.mp3 280 9 MB
2013-01-17 Deshana.mp3 4 18 MB
2013-01-25 Samiddhi Sutta.mp3 544 10 MB
2013-01-26 Deshana.mp3 2 10 MB
2013-01-26 Ogatharana Sutta.mp3 510 12 MB
2013-01-27 Deshana.mp3 2 6 MB
2013-02-04 Deshana.mp3 2 4 MB
2013-02-04 Dhammasangani 2.mp3 1,122 9 MB
2013-02-05 Deshana.mp3 2 3 MB
2013-02-05 Dhammasangani 3.mp3 705 7 MB
2013-02-06 Dhammasangani 4.mp3 616 6 MB
2013-02-06 Dhammasangani 5.mp3 611 4 MB
2013-02-07 Dhammasangani 6.mp3 575 6 MB
2013-02-09 Dhammasangani 7.mp3 610 7 MB
2013-02-10 Dhammasangani 8-9.mp3 626 10 MB
2013-02-11 Labunoruwa.mp3 223 2 MB
2013-02-13 Dhammasangani 10.mp3 573 5 MB
2013-02-14 Dhammasangani 11.mp3 589 4 MB
2013-02-23 Mahiyangana.mp3 230 5 MB
2013-02-23 Subodaramaya.mp3 223 10 MB
2013-02-24 Day before Poya.mp3 213 9 MB
2013-02-25 Poya Discussion.mp3 203 6 MB
2013-02-25 Poya Samachiththa Pariyaya Sutta.mp3 3 20 MB
2013-03-12 Sankatha Asankatha.mp3 244 11 MB
2013-03-13 Sanidassana Anidassana.mp3 236 8 MB
2013-03-26 Poya Asivisopama Sutta.mp3 3 8 MB
2013-03-26 Poya Deshana 1.mp3 229 10 MB
2013-04-21 Labunoruwa.mp3 219 10 MB
2013-04-25 April Poya 1.mp3 239 12 MB
2013-04-25 April Poya 2.mp3 207 7 MB
2013-04-25 April Poya 3 Discussion.mp3 217 6 MB
2013-05-01 Dhamma Discussion Skype.mp3 1,255 22 MB
2013-05-11 Anuradapura.mp3 1,403 22 MB
2013-05-11 Ruwanwelisaya Abiyasa.mp3 428 7 MB
2013-06-03 Meditation Instructions.mp3 1,631 25 MB
2013-06-21 Deshanawa.mp3 1,266 3 MB
2013-07-05 Deshanawa.mp3 1,209 9 MB
2013-07-06 Patichchasamuppada Ruwanwaliseya.mp3 258 20 MB
2013-07-09 Patichcha Sammuppada.mp3 3 11 MB
2013-07-11 Basawakkulama 1.mp3 2 6 MB
2013-07-11 Basawakkulama 2 Discussion.mp3 2 13 MB
2013-07-12 Ruwanwaliseya CCA 1.mp3 217 9 MB
2013-07-12 Ruwanwaliseya CCA 2.mp3 212 11 MB
2013-07-12 Ruwanwaliseya CCA 3.mp3 207 5 MB
2013-07-13 Patichcha Samuppada 1.mp3 8 12 MB
2013-07-13 Patichcha Samuppada 2 Discussion.mp3 2 5 MB
2013-07-17 Patichcha Samuppada Kohuwala 1.mp3 2 10 MB
2013-07-17 Patichcha Samuppada Kohuwala 2.mp3 2 10 MB
2013-07-17 Patichcha Samuppada Kohuwala Chart.jpg 2 176 KB
2013-08-08 Kandy (Chetho Vimukthi).mp3 1,371 8 MB
2013-08-09 Mathale (Seela Samadhi Pagna Vimukthi).mp3 2 8 MB
2013-08-14 Bhavana (chetho vimukthi - good content).mp3 3 5 MB
2013-08-15 Skype Desanawa (bad quality).mp3 2 16 MB
2013-08-20 Poya 1 Vimukthi Mukha.mp3 3 17 MB
2013-08-20 Poya 2 Discussion.mp3 4 10 MB
2013-08-25 Matale Discussion.mp3 2 17 MB
2013-09-25 Basawakkulama.mp3 2 9 MB
2013-10-13 Matale.mp3 562 17 MB
2013-10-26 Katina Kandy.mp3 504 11 MB
2013-11-10 Katina Kandy.mp3 469 5 MB
2013-11-17 Poya 1 Nibbana.mp3 1,548 13 MB
2013-11-17 Poya 2 Discussion.mp3 2 24 MB
2013-12-16 Poya 1 Asankathaya.mp3 2 12 MB
2013-12-16 Poya 2 Discussion.mp3 2 11 MB
2013-12-24 Labunoruwa.mp3 2,244 12 MB
2013-12-25 Labunoruwa.mp3 236 11 MB
Thumbs.db 2 28 KB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴