මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2013 Abhidhamma - Rupa wibhagaya 1.mp3 1,049 3 MB
2013 Abhidhamma - Rupa wibhagaya 2.mp3 733 376 KB
2013 Ambakote Deshana 1.mp3 684 15 MB
2013 Ambakote Deshana 2.mp3 396 11 MB
2013 Appanihitha Chetovimukthi.mp3 440 4 MB
2013 Bhavana - Samatha Vidharshana.mp3 1,771 12 MB
2013 Five Maras.mp3 1,985 17 MB
2013 Kakirava Dayaka Pirisa Discussion 1.mp3 1,998 22 MB
2013 Kakirava Dayaka Pirisa Discussion 2.mp3 1,564 3 MB
2013 Nuwara Bhavana Upades - Sil.mp3 650 16 MB
2013 Nuwara Discussion - Pancha upadanaskandha.mp3 579 11 MB
2013 samatha bhavana.mp3 582 416 KB
2013-01 January Poya Discussion.mp3 613 12 MB
2013-01- Anapanasathi ha Kamatahan.mp3 479 9 MB
2013-01-17 Deshana.mp3 127 18 MB
2013-01-25 Samiddhi Sutta.mp3 699 10 MB
2013-01-26 Deshana.mp3 91 10 MB
2013-01-26 Ogatharana Sutta.mp3 618 12 MB
2013-01-27 Deshana.mp3 109 6 MB
2013-02-04 Deshana.mp3 121 4 MB
2013-02-04 Dhammasangani 2.mp3 1,265 9 MB
2013-02-05 Deshana.mp3 85 3 MB
2013-02-05 Dhammasangani 3.mp3 822 7 MB
2013-02-06 Dhammasangani 4.mp3 718 6 MB
2013-02-06 Dhammasangani 5.mp3 708 4 MB
2013-02-07 Dhammasangani 6.mp3 663 6 MB
2013-02-09 Dhammasangani 7.mp3 724 7 MB
2013-02-10 Dhammasangani 8-9.mp3 731 10 MB
2013-02-11 Labunoruwa.mp3 333 2 MB
2013-02-13 Dhammasangani 10.mp3 670 5 MB
2013-02-14 Dhammasangani 11.mp3 693 4 MB
2013-02-23 Mahiyangana.mp3 308 5 MB
2013-02-23 Subodaramaya.mp3 320 10 MB
2013-02-24 Day before Poya.mp3 326 9 MB
2013-02-25 Poya Discussion.mp3 308 6 MB
2013-02-25 Poya Samachiththa Pariyaya Sutta.mp3 104 20 MB
2013-03-12 Sankatha Asankatha.mp3 370 11 MB
2013-03-13 Sanidassana Anidassana.mp3 380 8 MB
2013-03-26 Poya Asivisopama Sutta.mp3 221 8 MB
2013-03-26 Poya Deshana 1.mp3 337 10 MB
2013-04-21 Labunoruwa.mp3 303 10 MB
2013-04-25 April Poya 1.mp3 331 12 MB
2013-04-25 April Poya 2.mp3 311 7 MB
2013-04-25 April Poya 3 Discussion.mp3 323 6 MB
2013-05-01 Dhamma Discussion Skype.mp3 1,367 22 MB
2013-05-11 Anuradapura.mp3 1,531 22 MB
2013-05-11 Ruwanwelisaya Abiyasa.mp3 529 7 MB
2013-06-03 Meditation Instructions.mp3 1,735 25 MB
2013-06-21 Deshanawa.mp3 1,340 3 MB
2013-07-05 Deshanawa.mp3 1,283 9 MB
2013-07-06 Patichchasamuppada Ruwanwaliseya.mp3 375 20 MB
2013-07-09 Patichcha Sammuppada.mp3 112 11 MB
2013-07-11 Basawakkulama 1.mp3 117 6 MB
2013-07-11 Basawakkulama 2 Discussion.mp3 119 13 MB
2013-07-12 Ruwanwaliseya CCA 1.mp3 312 9 MB
2013-07-12 Ruwanwaliseya CCA 2.mp3 310 11 MB
2013-07-12 Ruwanwaliseya CCA 3.mp3 293 5 MB
2013-07-13 Patichcha Samuppada 1.mp3 132 12 MB
2013-07-13 Patichcha Samuppada 2 Discussion.mp3 112 5 MB
2013-07-17 Patichcha Samuppada Kohuwala 1.mp3 147 10 MB
2013-07-17 Patichcha Samuppada Kohuwala 2.mp3 106 10 MB
2013-07-17 Patichcha Samuppada Kohuwala Chart.jpg 85 176 KB
2013-08-08 Kandy (Chetho Vimukthi).mp3 1,462 8 MB
2013-08-09 Mathale (Seela Samadhi Pagna Vimukthi).mp3 90 8 MB
2013-08-14 Bhavana (chetho vimukthi - good content).mp3 134 5 MB
2013-08-15 Skype Desanawa (bad quality).mp3 77 16 MB
2013-08-20 Poya 1 Vimukthi Mukha.mp3 100 17 MB
2013-08-20 Poya 2 Discussion.mp3 117 10 MB
2013-08-25 Matale Discussion.mp3 93 17 MB
2013-09-25 Basawakkulama.mp3 84 9 MB
2013-10-13 Matale.mp3 654 17 MB
2013-10-26 Katina Kandy.mp3 582 11 MB
2013-11-10 Katina Kandy.mp3 574 5 MB
2013-11-17 Poya 1 Nibbana.mp3 1,664 13 MB
2013-11-17 Poya 2 Discussion.mp3 138 24 MB
2013-12-16 Poya 1 Asankathaya.mp3 147 12 MB
2013-12-16 Poya 2 Discussion.mp3 138 11 MB
2013-12-24 Labunoruwa.mp3 2,335 12 MB
2013-12-25 Labunoruwa.mp3 372 11 MB
Thumbs.db 67 28 KB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴