මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2010 Day before Poyaday.mp3 644 5 MB
2010 Samma Ditti Kusala Akusala Part 1.mp3 743 7 MB
2010 Samma Ditti Kusala Akusala Part 2.mp3 563 4 MB
2010-04-28 Poya Katana 1.mp3 641 13 MB
2010-04-28 Poya Katana 2 Discussion.mp3 648 5 MB
2010-05-27 Poya Katana Buddhist Channel.mp3 557 7 MB
2010-05-28 Poya Katana 2 Samma Ditti Dukka.mp3 612 10 MB
2010-05-28 Poya Katana 3 Samma Ditti Dukka.mp3 542 14 MB
2010-08-20 Deshana.mp3 546 12 MB
2010-09-21 Day before Poya.mp3 555 8 MB
2010-09-22 Poyaday.mp3 556 15 MB
2010-09-24 Patichcha Samuppada.mp3 879 14 MB
2010-10-22 Poyaday 1.mp3 478 856 KB
2010-10-22 Poyaday 2.mp3 521 7 MB
2010-10-22 Poyaday 3.mp3 545 3 MB
2010-11-05 Hethu Pala 1.mp3 821 9 MB
2010-11-05 Hethu Pala 2 (Pancha Upadanaskandha Lokaya).mp3 875 6 MB
2010-11-05 Hethu Pala 3 (Avidyava Duru Kireema).mp3 898 8 MB
2010-12-18 Deshana.mp3 607 7 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴