මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2013-01-27 Kachchana Gottha Sutta 1.mp3 1,973 6 MB
2013-02-03 Kachchana Gottha Sutta 2.mp3 1,668 6 MB
2013-02-10 Kachchana Gottha Sutta 3.mp3 1,675 6 MB
2013-02-17 Kachchana Gottha Sutta 4.mp3 1,604 6 MB
2013-02-24 Kachchana Gottha Sutta 5.mp3 1,610 6 MB
2013-03-03 Kachchana Gottha Sutta 6.mp3 1,580 6 MB
2013-05-26 Nibbeditha Sutta 1 - Kaama.mp3 514 6 MB
2013-06-02 Nibbeditha Sutta 2 - Vedana.mp3 464 6 MB
2013-06-09 Nibbeditha Sutta 3 - Sagna.mp3 363 6 MB
2013-06-16 Nibbeditha Sutta 4 - Ashrava.mp3 411 6 MB
2013-06-28 Nibbeditha Sutta 5 - Kamma.mp3 388 7 MB
2013-07-07 Nibbeditha Sutta 6 - Dukkha.mp3 394 6 MB
2013-07-28 Patichcha Samuppadaya 1.mp3 1,919 6 MB
2013-09-08 Patichcha Samuppadaya 2.mp3 1,681 7 MB
2013-09-15 Patichcha Samuppadaya 3.mp3 1,812 5 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴