මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ ලියන්න.
නම බාගත ගණන ප්‍රමාණය
2018-01-28 Peradeniya University.mp3 7,310 28 MB
2018-01-31 Nawam Poya 1 Morning.mp3 3,568 21 MB
2018-01-31 Nawam Poya 2 Afternoon.mp3 2,839 21 MB
2018-02-24 Matale.mp3 low quality 1,605 25 MB
2018-03-01 Rathnapura - Lalith mahatha.mp3 2,841 13 MB
2018-03-02 Rathnapura - Pathakada Sumanathissa Himi.mp3 2,763 13 MB
2018-03-04 Rathnapura Malwassawehera.mp3 2,610 19 MB
2018-03-05 Nawala - Dr Shriyani.mp3 3,006 10 MB
2018-03-08 Sarana Road.mp3 2,384 16 MB
2018-03-10 Yamuna Aramaya - Kirulapana.mp3 2,926 28 MB
2018-03-31 Bak Poya - Labunoruwa Dharmasana Puja.mp3 2,674 21 MB
2018-04-29 Vesak Poya - Hethu Phala Dahama.mp3 2,274 12 MB
2018-05-12 Ruwanweliseya Morning.mp3 935 30 MB
2018-05-12 Ruwanweliseya Night.mp3 3,055 15 MB
2018-05-21 Galle - Pina Kusalaya.mp3 3,073 25 MB
2018-05-21 Pina saha Kusalaya - old.mp3 439 19 MB
2018-06-06 Matara Munidasa.mp3 2,274 23 MB
2018-06-06 Matara Munidasa v2.mp3 481 23 MB
2018-07-08 Wibhajjawada Kandy Morning.mp3 4,550 16 MB
2018-07-27 Esala Poya Desana - Labunoruwa.mp3 4,008 23 MB
2018-08-11 Wibhajjavada Kataragama v2.mp3 2,872 13 MB
2018-08-14 iluppukulama Discusion 1.mp3 508 9 MB
2018-08-14 iluppukulama Discusion 2.mp3 484 5 MB
2018-08-18 Pancha Adhishtana Puja - Ruwanweliseya.mp3 2,711 13 MB
2018-08-28 Labunoruwa Bhikshu Deshana.mp3 2,629 20 MB
2018-09-09 iluppukulama Deshana.mp3 990 18 MB
2018-09-13 Anichcha - Skype Deshana.mp3 498 11 MB
2018-09-17 Labunoruwa Bhikku Deshana 1 Morning.mp3 2,214 24 MB
2018-09-17 Labunoruwa Bhikku Deshana 2 Night.mp3 1,784 26 MB
2018-09-19 Basawakkulama.mp3 2,754 30 MB
2018-09-24 Binara Poya Deshana - Labunoruwa.mp3 1,858 27 MB
2018-10-03 Karapitiya.mp3 997 20 MB
2018-10-04 Sarana Road.mp3 3,326 20 MB
2018-10-26 Katina Naula.mp3 1,516 18 MB
2018-10-27 Katina iluppukulama.mp3 1,575 23 MB
2018-11-03 Bowala Desana.mp3 1,699 22 MB
2018-11-05 Balangoda Katina.mp3 785 17 MB
2018-11-10 Labunoruwa Katina.mp3 2,128 24 MB
2018-12-02 Basawakkulama 1 Morning.mp3 672 12 MB
2018-12-02 Basawakkulama 2 Afternoon.mp3 810 20 MB
මෙහි නැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴