දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2018-01-28 Peradeniya University.mp3 6,473 28 MB
2018-01-31 Nawam Poya 1 Morning.mp3 2,898 21 MB
2018-01-31 Nawam Poya 2 Afternoon.mp3 2,242 21 MB
2018-02-24 Matale.mp3 low quality 1,098 25 MB
2018-03-01 Rathnapura - Lalith mahatha.mp3 2,298 13 MB
2018-03-02 Rathnapura - Pathakada Sumanathissa Himi.mp3 1,928 13 MB
2018-03-04 Rathnapura Malwassawehera.mp3 2,005 19 MB
2018-03-05 Nawala - Dr Shriyani.mp3 2,417 10 MB
2018-03-08 Sarana Road.mp3 1,880 16 MB
2018-03-10 Yamuna Aramaya - Kirulapana.mp3 2,297 28 MB
2018-03-31 Bak Poya - Labunoruwa Dharmasana Puja.mp3 2,166 21 MB
2018-04-29 Vesak Poya - Hethu Phala Dahama.mp3 1,689 12 MB
2018-05-12 Ruwanweliseya Morning.mp3 438 30 MB
2018-05-12 Ruwanweliseya Night.mp3 2,473 15 MB
2018-05-21 Galle - Pina Kusalaya.mp3 2,543 25 MB
2018-05-21 Pina saha Kusalaya - old.mp3 3 19 MB
2018-06-06 Matara Munidasa.mp3 1,840 23 MB
2018-06-06 Matara Munidasa v2.mp3 3 23 MB
2018-07-08 Wibhajjawada Kandy Morning.mp3 4,030 16 MB
2018-07-27 Esala Poya Desana - Labunoruwa.mp3 3,463 23 MB
2018-08-11 Wibhajjavada Kataragama v2.mp3 2,386 13 MB
2018-08-14 iluppukulama Discusion 1.mp3 3 9 MB
2018-08-14 iluppukulama Discusion 2.mp3 3 5 MB
2018-08-18 Pancha Adhishtana Puja - Ruwanweliseya.mp3 2,207 13 MB
2018-08-28 Labunoruwa Bhikshu Deshana.mp3 2,109 20 MB
2018-09-09 iluppukulama Deshana.mp3 460 18 MB
2018-09-13 Anichcha - Skype Deshana.mp3 3 11 MB
2018-09-17 Labunoruwa Bhikku Deshana 1 Morning.mp3 1,671 24 MB
2018-09-17 Labunoruwa Bhikku Deshana 2 Night.mp3 1,248 26 MB
2018-09-19 Basawakkulama.mp3 2,252 30 MB
2018-09-24 Binara Poya Deshana - Labunoruwa.mp3 1,271 27 MB
2018-10-03 Karapitiya.mp3 516 20 MB
2018-10-04 Sarana Road.mp3 2,714 20 MB
2018-10-26 Katina Naula.mp3 989 18 MB
2018-10-27 Katina iluppukulama.mp3 1,072 23 MB
2018-11-03 Bowala Desana.mp3 1,159 22 MB
2018-11-05 Balangoda Katina.mp3 282 17 MB
2018-11-10 Labunoruwa Katina.mp3 1,624 24 MB
2018-12-02 Basawakkulama 1 Morning.mp3 150 12 MB
2018-12-02 Basawakkulama 2 Afternoon.mp3 139 20 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴