ගොනුවේ නම
ප්‍රමාණය
2018-01-28 Peradeniya University28MB
2018-01-31 Nawam Poya 1 Morning21MB
2018-01-31 Nawam Poya 2 Afternoon21MB
2018-02-24 Matalelow quality25MB
2018-03-01 Rathnapura - Lalith mahatha13MB
2018-03-02 Rathnapura - Pathakada Sumanathissa Himi13MB
2018-03-04 Rathnapura Malwassawehera19MB
2018-03-05 Nawala - Dr Shriyani9.8MB
2018-03-08 Sarana Road16MB
2018-03-10 Yamuna Aramaya - Kirulapana28MB
2018-03-31 Bak Poya - Labunoruwa Dharmasana Puja21MB
2018-04-29 Vesak Poya - Hethu Phala Dahama12MB
2018-05-12 Ruwanweliseya Morning30MB
2018-05-12 Ruwanweliseya Night15MB
2018-05-21 Galle - Pina Kusalaya25MB
2018-05-21 Pina saha Kusalaya - old19MB
2018-06-06 Matara Munidasa v223MB
2018-06-06 Matara Munidasa23MB
2018-07-08 Wibhajjawada Kandy Morning16MB
2018-07-27 Esala Poya Desana - Labunoruwa23MB
2018-08-11 Wibhajjavada Kataragama v213MB
2018-08-14 iluppukulama Discusion 18.7MB
2018-08-14 iluppukulama Discusion 24.9MB
2018-08-18 Pancha Adhishtana Puja - Ruwanweliseya13MB
2018-08-28 Labunoruwa Bhikshu Deshana20MB
2018-09-09 iluppukulama Deshana18MB
2018-09-13 Anichcha - Skype Deshana11MB
2018-09-17 Labunoruwa Bhikku Deshana 1 Morning24MB
2018-09-17 Labunoruwa Bhikku Deshana 2 Night26MB
2018-09-19 Basawakkulama30MB
2018-09-24 Binara Poya Deshana - Labunoruwa27MB
2018-10-03 Karapitiya20MB
2018-10-04 Sarana Road20MB
2018-10-26 Katina Naula18MB
2018-10-27 Katina iluppukulama23MB
2018-11-03 Bowala Desana22MB
2018-11-05 Balangoda Katina17MB
2018-11-10 Labunoruwa Katina24MB
2018-12-02 Basawakkulama 1 Morning12MB
2018-12-02 Basawakkulama 2 Afternoon20MB