දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2018-01-28 Peradeniya University.mp3 6,605 28 MB
2018-01-31 Nawam Poya 1 Morning.mp3 3,010 21 MB
2018-01-31 Nawam Poya 2 Afternoon.mp3 2,312 21 MB
2018-02-24 Matale.mp3 low quality 1,167 25 MB
2018-03-01 Rathnapura - Lalith mahatha.mp3 2,358 13 MB
2018-03-02 Rathnapura - Pathakada Sumanathissa Himi.mp3 1,998 13 MB
2018-03-04 Rathnapura Malwassawehera.mp3 2,077 19 MB
2018-03-05 Nawala - Dr Shriyani.mp3 2,507 10 MB
2018-03-08 Sarana Road.mp3 1,972 16 MB
2018-03-10 Yamuna Aramaya - Kirulapana.mp3 2,385 28 MB
2018-03-31 Bak Poya - Labunoruwa Dharmasana Puja.mp3 2,248 21 MB
2018-04-29 Vesak Poya - Hethu Phala Dahama.mp3 1,775 12 MB
2018-05-12 Ruwanweliseya Morning.mp3 508 30 MB
2018-05-12 Ruwanweliseya Night.mp3 2,583 15 MB
2018-05-21 Galle - Pina Kusalaya.mp3 2,601 25 MB
2018-05-21 Pina saha Kusalaya - old.mp3 88 19 MB
2018-06-06 Matara Munidasa.mp3 1,905 23 MB
2018-06-06 Matara Munidasa v2.mp3 61 23 MB
2018-07-08 Wibhajjawada Kandy Morning.mp3 4,101 16 MB
2018-07-27 Esala Poya Desana - Labunoruwa.mp3 3,541 23 MB
2018-08-11 Wibhajjavada Kataragama v2.mp3 2,453 13 MB
2018-08-14 iluppukulama Discusion 1.mp3 79 9 MB
2018-08-14 iluppukulama Discusion 2.mp3 69 5 MB
2018-08-18 Pancha Adhishtana Puja - Ruwanweliseya.mp3 2,283 13 MB
2018-08-28 Labunoruwa Bhikshu Deshana.mp3 2,194 20 MB
2018-09-09 iluppukulama Deshana.mp3 538 18 MB
2018-09-13 Anichcha - Skype Deshana.mp3 75 11 MB
2018-09-17 Labunoruwa Bhikku Deshana 1 Morning.mp3 1,764 24 MB
2018-09-17 Labunoruwa Bhikku Deshana 2 Night.mp3 1,338 26 MB
2018-09-19 Basawakkulama.mp3 2,330 30 MB
2018-09-24 Binara Poya Deshana - Labunoruwa.mp3 1,361 27 MB
2018-10-03 Karapitiya.mp3 589 20 MB
2018-10-04 Sarana Road.mp3 2,783 20 MB
2018-10-26 Katina Naula.mp3 1,065 18 MB
2018-10-27 Katina iluppukulama.mp3 1,141 23 MB
2018-11-03 Bowala Desana.mp3 1,250 22 MB
2018-11-05 Balangoda Katina.mp3 359 17 MB
2018-11-10 Labunoruwa Katina.mp3 1,693 24 MB
2018-12-02 Basawakkulama 1 Morning.mp3 208 12 MB
2018-12-02 Basawakkulama 2 Afternoon.mp3 225 20 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴