මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2018-01-28 Peradeniya University.mp3 7,232 28 MB
2018-01-31 Nawam Poya 1 Morning.mp3 3,497 21 MB
2018-01-31 Nawam Poya 2 Afternoon.mp3 2,766 21 MB
2018-02-24 Matale.mp3 low quality 1,549 25 MB
2018-03-01 Rathnapura - Lalith mahatha.mp3 2,784 13 MB
2018-03-02 Rathnapura - Pathakada Sumanathissa Himi.mp3 2,698 13 MB
2018-03-04 Rathnapura Malwassawehera.mp3 2,479 19 MB
2018-03-05 Nawala - Dr Shriyani.mp3 2,938 10 MB
2018-03-08 Sarana Road.mp3 2,325 16 MB
2018-03-10 Yamuna Aramaya - Kirulapana.mp3 2,848 28 MB
2018-03-31 Bak Poya - Labunoruwa Dharmasana Puja.mp3 2,588 21 MB
2018-04-29 Vesak Poya - Hethu Phala Dahama.mp3 2,182 12 MB
2018-05-12 Ruwanweliseya Morning.mp3 871 30 MB
2018-05-12 Ruwanweliseya Night.mp3 2,990 15 MB
2018-05-21 Galle - Pina Kusalaya.mp3 3,004 25 MB
2018-05-21 Pina saha Kusalaya - old.mp3 390 19 MB
2018-06-06 Matara Munidasa.mp3 2,220 23 MB
2018-06-06 Matara Munidasa v2.mp3 420 23 MB
2018-07-08 Wibhajjawada Kandy Morning.mp3 4,489 16 MB
2018-07-27 Esala Poya Desana - Labunoruwa.mp3 3,965 23 MB
2018-08-11 Wibhajjavada Kataragama v2.mp3 2,813 13 MB
2018-08-14 iluppukulama Discusion 1.mp3 459 9 MB
2018-08-14 iluppukulama Discusion 2.mp3 420 5 MB
2018-08-18 Pancha Adhishtana Puja - Ruwanweliseya.mp3 2,650 13 MB
2018-08-28 Labunoruwa Bhikshu Deshana.mp3 2,581 20 MB
2018-09-09 iluppukulama Deshana.mp3 930 18 MB
2018-09-13 Anichcha - Skype Deshana.mp3 449 11 MB
2018-09-17 Labunoruwa Bhikku Deshana 1 Morning.mp3 2,162 24 MB
2018-09-17 Labunoruwa Bhikku Deshana 2 Night.mp3 1,729 26 MB
2018-09-19 Basawakkulama.mp3 2,706 30 MB
2018-09-24 Binara Poya Deshana - Labunoruwa.mp3 1,762 27 MB
2018-10-03 Karapitiya.mp3 928 20 MB
2018-10-04 Sarana Road.mp3 3,260 20 MB
2018-10-26 Katina Naula.mp3 1,448 18 MB
2018-10-27 Katina iluppukulama.mp3 1,516 23 MB
2018-11-03 Bowala Desana.mp3 1,620 22 MB
2018-11-05 Balangoda Katina.mp3 726 17 MB
2018-11-10 Labunoruwa Katina.mp3 2,071 24 MB
2018-12-02 Basawakkulama 1 Morning.mp3 601 12 MB
2018-12-02 Basawakkulama 2 Afternoon.mp3 714 20 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴