ගොනුවේ නම
ප්‍රමාණය
Scan කළ මුල් මුද්‍රණයගොනු 23 කි.156MB
අභිධර්ම මාර්ගය1.1MB
අභිධර්මයේ මූලික කරුණු790KB
බෞද්ධයාගේ අත්පොත871KB
බෝධිපාක්ෂික ධර්ම විස්තරය821KB
බෝධි පූජාව580KB
Buddha_Neethi_Sangrahaya1.8MB
චත්තාළීසාකාර විපස්සනා භාවනාව594KB
චතුරාර්‍ය්‍ය සත්‍යය645KB
ධර්ම විනිශ්චය878KB
කෙලෙස් එක්දහස් පන්සියය959KB
පාරමිතා ප්‍ර‍කරණය1.0MB
පටිච්ච සමුප්පාද විවරණය1.5MB
පොහොය දිනය509KB
පුණ්‍යෝපදේශය1013KB
ශාසනාවතරණය1.2MB
සූවිසි මහ ගුණය1.6MB
උභය ප්‍රාතිමෝක්‍ෂය478KB
උපසම්පදා ශීලය1.3MB
විදර්ශනා භාවනා ක්‍රමය797KB
වඤ්චක හා චිත්තෝපක්ලේශ ධර්ම675KB
අභිධර්ම මාර්ගය737KB
අභිධර්මයේ මූලික කරුණු514KB
අභිධර්මාර්ථ සංග්‍රහය29MB
උපසම්පදා ශීලය855KB
උභය ප්‍රාතිමෝක්‍ෂය334KB
කෙලෙස් එක්දහස් පන්සියය648KB
චත්තාළීසාකාර විපස්සනා භාවනාව430KB
චතුරාර්‍ය්‍ය සත්‍යය446KB
ධර්ම විනිශ්චය587KB
පට්ඨාන මහා පකරණ සන්නය2nd ed31MB
පටිච්ච සමුප්පාද විවරණය1.1MB
පාරමිතා ප්‍ර‍කරණය689KB
පුණ්‍යෝපදේශය713KB
පොහොය දිනය364KB
බුද්ධ නීති සංග්‍ර‍හය2.0MB
බෝධි පූජාව417KB
බෝධිපාක්ෂික ධර්ම විස්තරය532KB
බෞද්ධයාගේ අත්පොත588KB
මංගල ධර්ම විස්තරය - ගොඩිගමුවේ සෝරත හිමි11MB
මෙකල නිවුණු ඇත්තෝ - චරිතාපදානය124MB
රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි චරිත කතාව - ඉත්තෑපාන ධම්මාලංකාර හිමි5.6MB
රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි යතුරුලියනය කල පොත් 2131MB
වඤ්චක හා චිත්තෝපක්ලේශ ධර්ම470KB
විදර්ශනා භාවනා ක්‍රමය530KB
ශාසනාවතරණය767KB
සතිපට්ඨාන භාවනා ක්‍ර‍මය343KB
සතිපට්ඨාන භාවනා විවේචනයscanned5.4MB
සූවිසි මහ ගුණය1003KB
පට්ඨාන මහා පකරණ සන්නය 19561st ed163MB
විනය කර්ම521KB
විනය කර්ම803KB
සතිපට්ඨාන භාවනා ක්‍ර‍මය496KB
නිර්වාණ විනිශ්චය581KB
නිර්වාණ විනිශ්චය390KB
නිර්වාණ වාදය - පොල්වත්තේ බුද්ධදත්ත හිමි, රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 195727MB