බෞද්ධයාගේ අත්පොත.html
බාගත කිරීම් ගණන : 21,307
වෙබ් අඩවියට එක් කළ දිනය : 2019-10-29
ගොනුවේ ප්‍රමාණය : 871KB