උභය ප්‍රාතිමෝක්‍ෂය.pdf
බාගත කිරීම් ගණන : 3,824
වෙබ් අඩවියට එක් කළ දිනය : 2016-12-09
ගොනුවේ ප්‍රමාණය : 334KB