උභය ප්‍රාතිමෝක්‍ෂය.html
බාගත කිරීම් ගණන : 3,421
වෙබ් අඩවියට එක් කළ දිනය : 2019-10-29
ගොනුවේ ප්‍රමාණය : 478KB