අභිධර්මාර්ථ සංග්‍රහය.pdf
බාගත කිරීම් ගණන : 8,450
වෙබ් අඩවියට එක් කළ දිනය : 2018-12-10
ගොනුවේ ප්‍රමාණය : 29MB