අභිධර්මයේ මූලික කරුණු.pdf
බාගත කිරීම් ගණන : 22,370
වෙබ් අඩවියට එක් කළ දිනය : 2017-12-21
ගොනුවේ ප්‍රමාණය : 514KB