අභිධර්මයේ මූලික කරුණු.html
බාගත කිරීම් ගණන : 15,660
වෙබ් අඩවියට එක් කළ දිනය : 2019-10-29
ගොනුවේ ප්‍රමාණය : 790KB