මෙම ගොනුව තුළ පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
01 ශ්‍රේණිය.pdf 4,337 22 MB
02 ශ්‍රේණිය.pdf 2,678 16 MB
03 ශ්‍රේණිය.pdf 2,839 28 MB
04 ශ්‍රේණිය.pdf 2,829 39 MB
05 ශ්‍රේණිය.pdf 5,361 39 MB
06 ශ්‍රේණිය.pdf 3,238 68 MB
07 ශ්‍රේණිය.pdf 5,560 99 MB
08 ශ්‍රේණිය.pdf 4,594 142 MB
09 ශ්‍රේණිය.pdf 4,868 149 MB
10 ශ්‍රේණිය.pdf 7,013 141 MB
දහම් පාසල් අවසානය 1 ශාසන ඉතිහාසය.pdf 7,463 93 MB
දහම් පාසල් අවසානය 2 බුද්ධ ධර්මය හා පාලි භාෂාව.pdf 4,662 58 MB
දහම් පාසල් අවසානය 3 බෞද්ධ සංස්කෘතිය.pdf 4,415 171 MB
ධර්මාචාර්ය විභාගය 1 මූලික ඉගැන්වීම්.pdf 5,605 107 MB
ධර්මාචාර්ය විභාගය 2 අභිධර්මය.pdf 5,420 26 MB
ධර්මාචාර්ය විභාගය 3 ඉතිහාසය හා සංස්කෘතිය.pdf 2,978 110 MB
ධර්මාචාර්ය විභාගය 4 විනය හා පාලි භාෂාව.pdf 4,595 82 MB
ධර්මාචාර්ය විභාගය 5 සමාජ දර්ශනය.pdf 7,001 44 MB
පාඨශාලීය සද්ධර්ම කෝෂය.pdf 1,936 38 MB
පිරිවෙන් පාලි භාෂාව 1 ශ්‍රේණිය.pdf 2,300 11 MB
පිරිවෙන් පාලි භාෂාව 2 ශ්‍රේණිය.pdf 1,349 8 MB
පිරිවෙන් පාලි භාෂාව 3 ශ්‍රේණිය.pdf 703 57 MB
පිරිවෙන් පාලි භාෂාව 4 ශ්‍රේණිය.pdf 945 3 MB
පිරිවෙන් පාලි භාෂාව 5 ශ්‍රේණිය.pdf 900 4 MB
මෙහි ඇතුලත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි නොමැති පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කල පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය offline මෘදුකාංග පරිඝනක සඳහා සහ Android දුරකථන සඳහා ලබාගන්න.
෴෴