ගොනුවේ නම
ප්‍රමාණය
01 ශ්‍රේණිය22MB
02 ශ්‍රේණිය16MB
03 ශ්‍රේණිය28MB
04 ශ්‍රේණිය39MB
05 ශ්‍රේණිය39MB
06 ශ්‍රේණිය68MB
07 ශ්‍රේණිය99MB
08 ශ්‍රේණිය142MB
09 ශ්‍රේණිය149MB
10 ශ්‍රේණිය141MB
දහම් පාසල් අවසානය 1 ශාසන ඉතිහාසය93MB
දහම් පාසල් අවසානය 2 බුද්ධ ධර්මය හා පාලි භාෂාව58MB
දහම් පාසල් අවසානය 3 බෞද්ධ සංස්කෘතිය171MB
ධර්මාචාර්ය විභාගය 1 මූලික ඉගැන්වීම්107MB
ධර්මාචාර්ය විභාගය 2 අභිධර්මය26MB
ධර්මාචාර්ය විභාගය 3 ඉතිහාසය හා සංස්කෘතිය110MB
ධර්මාචාර්ය විභාගය 4 විනය හා පාලි භාෂාව82MB
ධර්මාචාර්ය විභාගය 5 සමාජ දර්ශනය44MB
පාඨශාලීය සද්ධර්ම කෝෂය38MB
පිරිවෙන් පාලි භාෂාව 1 ශ්‍රේණිය11MB
පිරිවෙන් පාලි භාෂාව 2 ශ්‍රේණිය8.0MB
පිරිවෙන් පාලි භාෂාව 3 ශ්‍රේණිය57MB
පිරිවෙන් පාලි භාෂාව 4 ශ්‍රේණිය2.8MB
පිරිවෙන් පාලි භාෂාව 5 ශ්‍රේණිය4.3MB
පිරිවෙන් පාලි භාෂාව 2 ශ්‍රේණියold version16MB
පිරිවෙන් පාලි භාෂාව 3 ශ්‍රේණියold version20MB
පිරිවෙන් පාලි භාෂාව 4 ශ්‍රේණියold version7.4MB
පිරිවෙන් පාලි භාෂාව 5 ශ්‍රේණියold version14MB