මෙම ගොනුව තුළ පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
01 ශ්‍රේණිය.pdf 7,238 22 MB
02 ශ්‍රේණිය.pdf 5,405 16 MB
03 ශ්‍රේණිය.pdf 5,654 28 MB
04 ශ්‍රේණිය.pdf 5,270 39 MB
05 ශ්‍රේණිය.pdf 11,420 39 MB
06 ශ්‍රේණිය.pdf 12,244 68 MB
07 ශ්‍රේණිය.pdf 12,622 99 MB
08 ශ්‍රේණිය.pdf 16,214 142 MB
09 ශ්‍රේණිය.pdf 11,399 149 MB
10 ශ්‍රේණිය.pdf 24,737 141 MB
දහම් පාසල් අවසානය 1 ශාසන ඉතිහාසය.pdf 13,574 93 MB
දහම් පාසල් අවසානය 2 බුද්ධ ධර්මය හා පාලි භාෂාව.pdf 8,168 58 MB
දහම් පාසල් අවසානය 3 බෞද්ධ සංස්කෘතිය.pdf 8,139 171 MB
ධර්මාචාර්ය විභාගය 1 මූලික ඉගැන්වීම්.pdf 8,919 107 MB
ධර්මාචාර්ය විභාගය 2 අභිධර්මය.pdf 9,411 26 MB
ධර්මාචාර්ය විභාගය 3 ඉතිහාසය හා සංස්කෘතිය.pdf 4,976 110 MB
ධර්මාචාර්ය විභාගය 4 විනය හා පාලි භාෂාව.pdf 6,873 82 MB
ධර්මාචාර්ය විභාගය 5 සමාජ දර්ශනය.pdf 11,665 44 MB
පාඨශාලීය සද්ධර්ම කෝෂය.pdf 2,703 38 MB
පිරිවෙන් පාලි භාෂාව 1 ශ්‍රේණිය.pdf 4,414 11 MB
පිරිවෙන් පාලි භාෂාව 2 ශ්‍රේණිය.pdf 3,115 8 MB
පිරිවෙන් පාලි භාෂාව 3 ශ්‍රේණිය.pdf 2,002 57 MB
පිරිවෙන් පාලි භාෂාව 4 ශ්‍රේණිය.pdf 2,564 3 MB
පිරිවෙන් පාලි භාෂාව 5 ශ්‍රේණිය.pdf 2,594 4 MB
මෙහි ඇතුලත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි නොමැති පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කල පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය offline මෘදුකාංග පරිඝනක සඳහා සහ Android දුරකථන සඳහා ලබාගන්න.
෴෴