මෙම ගොනුව තුළ පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
01 ශ්‍රේණිය.pdf 5,318 22 MB
02 ශ්‍රේණිය.pdf 3,742 16 MB
03 ශ්‍රේණිය.pdf 3,895 28 MB
04 ශ්‍රේණිය.pdf 3,626 39 MB
05 ශ්‍රේණිය.pdf 6,721 39 MB
06 ශ්‍රේණිය.pdf 4,836 68 MB
07 ශ්‍රේණිය.pdf 7,528 99 MB
08 ශ්‍රේණිය.pdf 7,380 142 MB
09 ශ්‍රේණිය.pdf 6,588 149 MB
10 ශ්‍රේණිය.pdf 10,013 141 MB
දහම් පාසල් අවසානය 1 ශාසන ඉතිහාසය.pdf 8,678 93 MB
දහම් පාසල් අවසානය 2 බුද්ධ ධර්මය හා පාලි භාෂාව.pdf 5,589 58 MB
දහම් පාසල් අවසානය 3 බෞද්ධ සංස්කෘතිය.pdf 5,492 171 MB
ධර්මාචාර්ය විභාගය 1 මූලික ඉගැන්වීම්.pdf 6,251 107 MB
ධර්මාචාර්ය විභාගය 2 අභිධර්මය.pdf 6,096 26 MB
ධර්මාචාර්ය විභාගය 3 ඉතිහාසය හා සංස්කෘතිය.pdf 3,458 110 MB
ධර්මාචාර්ය විභාගය 4 විනය හා පාලි භාෂාව.pdf 5,101 82 MB
ධර්මාචාර්ය විභාගය 5 සමාජ දර්ශනය.pdf 7,686 44 MB
පාඨශාලීය සද්ධර්ම කෝෂය.pdf 2,109 38 MB
පිරිවෙන් පාලි භාෂාව 1 ශ්‍රේණිය.pdf 2,839 11 MB
පිරිවෙන් පාලි භාෂාව 2 ශ්‍රේණිය.pdf 1,787 8 MB
පිරිවෙන් පාලි භාෂාව 3 ශ්‍රේණිය.pdf 1,250 57 MB
පිරිවෙන් පාලි භාෂාව 4 ශ්‍රේණිය.pdf 1,390 3 MB
පිරිවෙන් පාලි භාෂාව 5 ශ්‍රේණිය.pdf 1,271 4 MB
මෙහි ඇතුලත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි නොමැති පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කල පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය offline මෘදුකාංග පරිඝනක සඳහා සහ Android දුරකථන සඳහා ලබාගන්න.
෴෴