පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
KN ථෙරිගාථා අටුවාව RASSL.pdf 491 80 MB
KN ධම්මපද අටුවාව 1 RASSL.pdf 890 105 MB
KN විමානවත්ථු අටුවාව RASSL.pdf 1,219 14 MB
අංගුත්තර නිකාය අටුවාව 1 RASSL.pdf 2,252 157 MB
අංගුත්තර නිකාය අටුවාව 2 RASSL.pdf 865 107 MB
දීඝනිකාය අටුවාව 1 - AP සොයිසා.pdf 1,726 63 MB
දීඝනිකාය අටුවාව 2 - AP සොයිසා.pdf 930 67 MB
දීඝනිකාය අටුවාව 3 - AP සොයිසා.pdf 818 63 MB
මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව 1 - AP සොයිසා.pdf 1,031 60 MB
මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව 2 - AP සොයිසා.pdf 717 75 MB
මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව 3 - AP සොයිසා.pdf 689 54 MB
මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව 4 - AP සොයිසා.pdf 740 38 MB
විනය පිටකය අටුවාව 1 RASSL.pdf 639 122 MB
විනය පිටකය අටුවාව 2 RASSL.pdf 514 93 MB
විනය පිටකය අටුවාව 3 RASSL.pdf 490 103 MB
විනය පිටකය අටුවාව 4 RASSL.pdf 479 65 MB
විශුද්ධි මාර්ගය 1 - AP සොයිසා.pdf 734 58 MB
විශුද්ධි මාර්ගය 1 RASSL.pdf 300 133 MB
විශුද්ධි මාර්ගය 2 - AP සොයිසා.pdf 555 47 MB
විශුද්ධි මාර්ගය 2 RASSL.pdf 266 118 MB
සංයුත්ත නිකාය අටුවාව 1 - AP සොයිසා.pdf 967 57 MB
මෙහි ඇතුලත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි නොමැති පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කල පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය offline මෘදුකාංග පරිඝනක සඳහා සහ Android දුරකථන සඳහා ලබාගන්න.
෴෴