පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
බෞද්ධ සංස්කෘත මධ්‍යස්ථාන මුද්‍රණය Files: 36, Size: 2 GB
KN ථෙරිගාථා අටුවාව RASSL.pdf 1,591 80 MB
KN ධම්මපද අටුවාව 1 RASSL.pdf 1,717 105 MB
KN විමානවත්ථු අටුවාව RASSL.pdf 1,936 14 MB
අංගුත්තර නිකාය අටුවාව 1 RASSL.pdf 2,810 157 MB
අංගුත්තර නිකාය අටුවාව 2 RASSL.pdf 1,251 107 MB
දීඝනිකාය අටුවාව 1 - AP සොයිසා.pdf 2,268 63 MB
දීඝනිකාය අටුවාව 2 - AP සොයිසා.pdf 1,212 67 MB
දීඝනිකාය අටුවාව 3 - AP සොයිසා.pdf 1,099 63 MB
පපඤ්ච දීපිකා මජ්ඣිමනිකාය අට්ටකථා සිංහල.pdf 781 83 MB
පපඤ්ච දීපිකා මජ්ඣිමනිකාය අට්ටකථා සිංහල v2.pdf 155 265 MB
මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව 1 - AP සොයිසා.pdf 1,378 60 MB
මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව 2 - AP සොයිසා.pdf 955 75 MB
මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව 3 - AP සොයිසා.pdf 923 54 MB
මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව 4 - AP සොයිසා.pdf 964 38 MB
විනය පිටකය අටුවාව 1 RASSL.pdf 976 122 MB
විනය පිටකය අටුවාව 2 RASSL.pdf 740 93 MB
විනය පිටකය අටුවාව 3 RASSL.pdf 709 103 MB
විනය පිටකය අටුවාව 4 RASSL.pdf 706 65 MB
විශුද්ධි මාර්ගය 1 - AP සොයිසා.pdf 1,096 58 MB
විශුද්ධි මාර්ගය 1 RASSL.pdf 501 133 MB
විශුද්ධි මාර්ගය 2 - AP සොයිසා.pdf 738 47 MB
විශුද්ධි මාර්ගය 2 RASSL.pdf 418 118 MB
සංයුත්ත නිකාය අටුවාව 1 - AP සොයිසා.pdf 1,418 57 MB
මෙහි ඇතුලත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි නොමැති පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කල පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය offline මෘදුකාංග පරිඝනක සඳහා සහ Android දුරකථන සඳහා ලබාගන්න.
෴෴