මෙම ගොනුව තුළ පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
බෞද්ධ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන මුද්‍රණය Files: 37, Size: 3 GB
KN ථෙරිගාථා අටුවාව RASSL.pdf 4,096 80 MB
KN ධම්මපද අටුවාව 1 RASSL.pdf 3,443 105 MB
KN විමානවත්ථු අටුවාව RASSL.pdf 3,511 14 MB
අංගුත්තර නිකාය අටුවාව 1 RASSL.pdf 4,318 157 MB
අංගුත්තර නිකාය අටුවාව 2 RASSL.pdf 2,196 107 MB
කංඛාවිතරණි ප්‍රාතිමෝක්ෂ වර්ණනාව RASSL.pdf 425 109 MB
දීඝනිකාය අටුවාව 1 - AP සොයිසා.pdf 3,586 63 MB
දීඝනිකාය අටුවාව 2 - AP සොයිසා.pdf 2,057 67 MB
දීඝනිකාය අටුවාව 3 - AP සොයිසා.pdf 1,785 63 MB
පපඤ්ච දීපිකා මජ්ඣිමනිකාය අට්ටකථා සිංහල.pdf 1,436 83 MB
පපඤ්ච දීපිකා මජ්ඣිමනිකාය අට්ටකථා සිංහල v2.pdf 633 265 MB
මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව 1 - AP සොයිසා.pdf 2,375 60 MB
මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව 2 - AP සොයිසා.pdf 1,608 75 MB
මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව 3 - AP සොයිසා.pdf 1,580 54 MB
මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව 4 - AP සොයිසා.pdf 1,714 38 MB
විනය පිටකය අටුවාව 1 RASSL.pdf 2,332 122 MB
විනය පිටකය අටුවාව 2 RASSL.pdf 1,413 93 MB
විනය පිටකය අටුවාව 3 RASSL.pdf 1,353 103 MB
විනය පිටකය අටුවාව 4 RASSL.pdf 1,280 65 MB
විශුද්ධි මාර්ගය 1 - AP සොයිසා.pdf 2,122 58 MB
විශුද්ධි මාර්ගය 1 RASSL.pdf 1,133 133 MB
විශුද්ධි මාර්ගය 2 - AP සොයිසා.pdf 1,354 47 MB
විශුද්ධි මාර්ගය 2 RASSL.pdf 971 118 MB
සංයුත්ත නිකාය අටුවාව 1 - AP සොයිසා.pdf 2,439 57 MB
මෙහි ඇතුලත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි නොමැති පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කල පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය offline මෘදුකාංග පරිඝනක සඳහා සහ Android දුරකථන සඳහා ලබාගන්න.
෴෴