පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
KN ථෙරිගාථා අටුවාව RASSL.pdf 1,077 80 MB
KN ධම්මපද අටුවාව 1 RASSL.pdf 1,235 105 MB
KN විමානවත්ථු අටුවාව RASSL.pdf 1,610 14 MB
අංගුත්තර නිකාය අටුවාව 1 RASSL.pdf 2,539 157 MB
අංගුත්තර නිකාය අටුවාව 2 RASSL.pdf 1,090 107 MB
දීඝනිකාය අටුවාව 1 - AP සොයිසා.pdf 1,988 63 MB
දීඝනිකාය අටුවාව 2 - AP සොයිසා.pdf 1,090 67 MB
දීඝනිකාය අටුවාව 3 - AP සොයිසා.pdf 959 63 MB
මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව 1 - AP සොයිසා.pdf 1,214 60 MB
මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව 2 - AP සොයිසා.pdf 860 75 MB
මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව 3 - AP සොයිසා.pdf 811 54 MB
මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව 4 - AP සොයිසා.pdf 861 38 MB
විනය පිටකය අටුවාව 1 RASSL.pdf 802 122 MB
විනය පිටකය අටුවාව 2 RASSL.pdf 619 93 MB
විනය පිටකය අටුවාව 3 RASSL.pdf 594 103 MB
විනය පිටකය අටුවාව 4 RASSL.pdf 600 65 MB
විශුද්ධි මාර්ගය 1 - AP සොයිසා.pdf 878 58 MB
විශුද්ධි මාර්ගය 1 RASSL.pdf 417 133 MB
විශුද්ධි මාර්ගය 2 - AP සොයිසා.pdf 652 47 MB
විශුද්ධි මාර්ගය 2 RASSL.pdf 348 118 MB
සංයුත්ත නිකාය අටුවාව 1 - AP සොයිසා.pdf 1,148 57 MB
මෙහි ඇතුලත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි නොමැති පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කල පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය offline මෘදුකාංග පරිඝනක සඳහා සහ Android දුරකථන සඳහා ලබාගන්න.
෴෴