මෙම ගොනුව තුළ පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
බෞද්ධ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන මුද්‍රණය Files: 37, Size: 3 GB
KN ථෙරිගාථා අටුවාව RASSL.pdf 5,587 80 MB
KN ධම්මපද අටුවාව 1 RASSL.pdf 5,134 105 MB
KN විමානවත්ථු අටුවාව RASSL.pdf 4,825 14 MB
අංගුත්තර නිකාය අටුවාව 1 RASSL.pdf 5,795 157 MB
අංගුත්තර නිකාය අටුවාව 2 RASSL.pdf 3,075 107 MB
කංඛාවිතරණි ප්‍රාතිමෝක්ෂ වර්ණනාව RASSL.pdf 917 65 MB
දීඝනිකාය අටුවාව 1 - AP සොයිසා.pdf 4,748 63 MB
දීඝනිකාය අටුවාව 2 - AP සොයිසා.pdf 2,765 67 MB
දීඝනිකාය අටුවාව 3 - AP සොයිසා.pdf 2,332 63 MB
පපඤ්ච දීපිකා මජ්ඣිමනිකාය අට්ටකථා සිංහල.pdf 2,002 83 MB
පපඤ්ච දීපිකා මජ්ඣිමනිකාය අට්ටකථා සිංහල v2.pdf 1,075 265 MB
මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව 1 - AP සොයිසා.pdf 3,348 60 MB
මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව 2 - AP සොයිසා.pdf 2,234 75 MB
මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව 3 - AP සොයිසා.pdf 2,185 54 MB
මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව 4 - AP සොයිසා.pdf 2,321 38 MB
විනය පිටකය අටුවාව 1 RASSL.pdf 3,850 122 MB
විනය පිටකය අටුවාව 2 RASSL.pdf 1,925 93 MB
විනය පිටකය අටුවාව 3 RASSL.pdf 1,901 103 MB
විශුද්ධි මාර්ගය 1 - AP සොයිසා.pdf 2,940 58 MB
විශුද්ධි මාර්ගය 1 RASSL.pdf 1,725 133 MB
විශුද්ධි මාර්ගය 2 - AP සොයිසා.pdf 1,794 47 MB
විශුද්ධි මාර්ගය 2 RASSL.pdf 1,397 118 MB
සංයුත්ත නිකාය අටුවාව 1 - AP සොයිසා.pdf 3,337 57 MB
මෙහි ඇතුලත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි නොමැති පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කල පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය offline මෘදුකාංග පරිඝනක සඳහා සහ Android දුරකථන සඳහා ලබාගන්න.
෴෴