මෙම ගොනුව තුළ පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
බෞද්ධ සංස්කෘත මධ්‍යස්ථාන මුද්‍රණය Files: 36, Size: 2 GB
KN ථෙරිගාථා අටුවාව RASSL.pdf 2,051 80 MB
KN ධම්මපද අටුවාව 1 RASSL.pdf 2,033 105 MB
KN විමානවත්ථු අටුවාව RASSL.pdf 2,261 14 MB
අංගුත්තර නිකාය අටුවාව 1 RASSL.pdf 3,157 157 MB
අංගුත්තර නිකාය අටුවාව 2 RASSL.pdf 1,431 107 MB
දීඝනිකාය අටුවාව 1 - AP සොයිසා.pdf 2,500 63 MB
දීඝනිකාය අටුවාව 2 - AP සොයිසා.pdf 1,354 67 MB
දීඝනිකාය අටුවාව 3 - AP සොයිසා.pdf 1,221 63 MB
පපඤ්ච දීපිකා මජ්ඣිමනිකාය අට්ටකථා සිංහල.pdf 876 83 MB
පපඤ්ච දීපිකා මජ්ඣිමනිකාය අට්ටකථා සිංහල v2.pdf 230 265 MB
මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව 1 - AP සොයිසා.pdf 1,546 60 MB
මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව 2 - AP සොයිසා.pdf 1,087 75 MB
මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව 3 - AP සොයිසා.pdf 1,030 54 MB
මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව 4 - AP සොයිසා.pdf 1,110 38 MB
විනය පිටකය අටුවාව 1 RASSL.pdf 1,128 122 MB
විනය පිටකය අටුවාව 2 RASSL.pdf 829 93 MB
විනය පිටකය අටුවාව 3 RASSL.pdf 795 103 MB
විනය පිටකය අටුවාව 4 RASSL.pdf 767 65 MB
විශුද්ධි මාර්ගය 1 - AP සොයිසා.pdf 1,273 58 MB
විශුද්ධි මාර්ගය 1 RASSL.pdf 573 133 MB
විශුද්ධි මාර්ගය 2 - AP සොයිසා.pdf 821 47 MB
විශුද්ධි මාර්ගය 2 RASSL.pdf 486 118 MB
සංයුත්ත නිකාය අටුවාව 1 - AP සොයිසා.pdf 1,568 57 MB
මෙහි ඇතුලත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි නොමැති පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කල පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය offline මෘදුකාංග පරිඝනක සඳහා සහ Android දුරකථන සඳහා ලබාගන්න.
෴෴