මෙම ගොනුව තුළ පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
බෞද්ධ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන මුද්‍රණය Files: 37, Size: 3 GB
KN ථෙරිගාථා අටුවාව RASSL.pdf 5,258 80 MB
KN ධම්මපද අටුවාව 1 RASSL.pdf 4,751 105 MB
KN විමානවත්ථු අටුවාව RASSL.pdf 4,595 14 MB
අංගුත්තර නිකාය අටුවාව 1 RASSL.pdf 5,513 157 MB
අංගුත්තර නිකාය අටුවාව 2 RASSL.pdf 2,924 107 MB
කංඛාවිතරණි ප්‍රාතිමෝක්ෂ වර්ණනාව RASSL.pdf 817 65 MB
දීඝනිකාය අටුවාව 1 - AP සොයිසා.pdf 4,548 63 MB
දීඝනිකාය අටුවාව 2 - AP සොයිසා.pdf 2,654 67 MB
දීඝනිකාය අටුවාව 3 - AP සොයිසා.pdf 2,241 63 MB
පපඤ්ච දීපිකා මජ්ඣිමනිකාය අට්ටකථා සිංහල.pdf 1,886 83 MB
පපඤ්ච දීපිකා මජ්ඣිමනිකාය අට්ටකථා සිංහල v2.pdf 988 265 MB
මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව 1 - AP සොයිසා.pdf 3,190 60 MB
මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව 2 - AP සොයිසා.pdf 2,119 75 MB
මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව 3 - AP සොයිසා.pdf 2,052 54 MB
මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව 4 - AP සොයිසා.pdf 2,182 38 MB
විනය පිටකය අටුවාව 1 RASSL.pdf 3,469 122 MB
විනය පිටකය අටුවාව 2 RASSL.pdf 1,773 93 MB
විනය පිටකය අටුවාව 3 RASSL.pdf 1,752 103 MB
විශුද්ධි මාර්ගය 1 - AP සොයිසා.pdf 2,793 58 MB
විශුද්ධි මාර්ගය 1 RASSL.pdf 1,585 133 MB
විශුද්ධි මාර්ගය 2 - AP සොයිසා.pdf 1,709 47 MB
විශුද්ධි මාර්ගය 2 RASSL.pdf 1,329 118 MB
සංයුත්ත නිකාය අටුවාව 1 - AP සොයිසා.pdf 3,180 57 MB
මෙහි ඇතුලත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි නොමැති පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කල පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය offline මෘදුකාංග පරිඝනක සඳහා සහ Android දුරකථන සඳහා ලබාගන්න.
෴෴