මෙම ගොනුව තුළ පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
බෞද්ධ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන මුද්‍රණය Files: 37, Size: 3 GB
KN ථෙරිගාථා අටුවාව RASSL.pdf 2,939 80 MB
KN ධම්මපද අටුවාව 1 RASSL.pdf 2,561 105 MB
KN විමානවත්ථු අටුවාව RASSL.pdf 2,774 14 MB
අංගුත්තර නිකාය අටුවාව 1 RASSL.pdf 3,625 157 MB
අංගුත්තර නිකාය අටුවාව 2 RASSL.pdf 1,768 107 MB
කංඛාවිතරණි ප්‍රාතිමෝක්ෂ වර්ණනාව RASSL.pdf 18 109 MB
දීඝනිකාය අටුවාව 1 - AP සොයිසා.pdf 2,923 63 MB
දීඝනිකාය අටුවාව 2 - AP සොයිසා.pdf 1,641 67 MB
දීඝනිකාය අටුවාව 3 - AP සොයිසා.pdf 1,444 63 MB
පපඤ්ච දීපිකා මජ්ඣිමනිකාය අට්ටකථා සිංහල.pdf 1,090 83 MB
පපඤ්ච දීපිකා මජ්ඣිමනිකාය අට්ටකථා සිංහල v2.pdf 395 265 MB
මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව 1 - AP සොයිසා.pdf 1,899 60 MB
මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව 2 - AP සොයිසා.pdf 1,289 75 MB
මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව 3 - AP සොයිසා.pdf 1,273 54 MB
මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව 4 - AP සොයිසා.pdf 1,417 38 MB
විනය පිටකය අටුවාව 1 RASSL.pdf 1,606 122 MB
විනය පිටකය අටුවාව 2 RASSL.pdf 1,078 93 MB
විනය පිටකය අටුවාව 3 RASSL.pdf 1,032 103 MB
විනය පිටකය අටුවාව 4 RASSL.pdf 977 65 MB
විශුද්ධි මාර්ගය 1 - AP සොයිසා.pdf 1,613 58 MB
විශුද්ධි මාර්ගය 1 RASSL.pdf 802 133 MB
විශුද්ධි මාර්ගය 2 - AP සොයිසා.pdf 1,065 47 MB
විශුද්ධි මාර්ගය 2 RASSL.pdf 687 118 MB
සංයුත්ත නිකාය අටුවාව 1 - AP සොයිසා.pdf 1,980 57 MB
මෙහි ඇතුලත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි නොමැති පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කල පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය offline මෘදුකාංග පරිඝනක සඳහා සහ Android දුරකථන සඳහා ලබාගන්න.
෴෴