පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
KN ථෙරිගාථා අටුවාව RASSL.pdf 1,352 80 MB
KN ධම්මපද අටුවාව 1 RASSL.pdf 1,516 105 MB
KN විමානවත්ථු අටුවාව RASSL.pdf 1,780 14 MB
අංගුත්තර නිකාය අටුවාව 1 RASSL.pdf 2,683 157 MB
අංගුත්තර නිකාය අටුවාව 2 RASSL.pdf 1,166 107 MB
දීඝනිකාය අටුවාව 1 - AP සොයිසා.pdf 2,111 63 MB
දීඝනිකාය අටුවාව 2 - AP සොයිසා.pdf 1,147 67 MB
දීඝනිකාය අටුවාව 3 - AP සොයිසා.pdf 1,024 63 MB
පපඤ්ච දීපිකා මජ්ඣිමනිකාය අට්ටකථා සිංහල.pdf 728 83 MB
පපඤ්ච දීපිකා මජ්ඣිමනිකාය අට්ටකථා සිංහල v2.pdf 66 265 MB
මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව 1 - AP සොයිසා.pdf 1,301 60 MB
මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව 2 - AP සොයිසා.pdf 912 75 MB
මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව 3 - AP සොයිසා.pdf 863 54 MB
මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව 4 - AP සොයිසා.pdf 902 38 MB
විනය පිටකය අටුවාව 1 RASSL.pdf 869 122 MB
විනය පිටකය අටුවාව 2 RASSL.pdf 665 93 MB
විනය පිටකය අටුවාව 3 RASSL.pdf 657 103 MB
විනය පිටකය අටුවාව 4 RASSL.pdf 645 65 MB
විශුද්ධි මාර්ගය 1 - AP සොයිසා.pdf 954 58 MB
විශුද්ධි මාර්ගය 1 RASSL.pdf 454 133 MB
විශුද්ධි මාර්ගය 2 - AP සොයිසා.pdf 695 47 MB
විශුද්ධි මාර්ගය 2 RASSL.pdf 379 118 MB
සංයුත්ත නිකාය අටුවාව 1 - AP සොයිසා.pdf 1,314 57 MB
මෙහි ඇතුලත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි නොමැති පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කල පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය offline මෘදුකාංග පරිඝනක සඳහා සහ Android දුරකථන සඳහා ලබාගන්න.
෴෴