මෙම ගොනුව තුළ පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
බෞද්ධ සංස්කෘත මධ්‍යස්ථාන මුද්‍රණය Files: 36, Size: 2 GB
KN ථෙරිගාථා අටුවාව RASSL.pdf 2,563 80 MB
KN ධම්මපද අටුවාව 1 RASSL.pdf 2,241 105 MB
KN විමානවත්ථු අටුවාව RASSL.pdf 2,515 14 MB
අංගුත්තර නිකාය අටුවාව 1 RASSL.pdf 3,384 157 MB
අංගුත්තර නිකාය අටුවාව 2 RASSL.pdf 1,574 107 MB
දීඝනිකාය අටුවාව 1 - AP සොයිසා.pdf 2,721 63 MB
දීඝනිකාය අටුවාව 2 - AP සොයිසා.pdf 1,487 67 MB
දීඝනිකාය අටුවාව 3 - AP සොයිසා.pdf 1,320 63 MB
පපඤ්ච දීපිකා මජ්ඣිමනිකාය අට්ටකථා සිංහල.pdf 996 83 MB
පපඤ්ච දීපිකා මජ්ඣිමනිකාය අට්ටකථා සිංහල v2.pdf 300 265 MB
මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව 1 - AP සොයිසා.pdf 1,721 60 MB
මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව 2 - AP සොයිසා.pdf 1,187 75 MB
මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව 3 - AP සොයිසා.pdf 1,148 54 MB
මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව 4 - AP සොයිසා.pdf 1,294 38 MB
විනය පිටකය අටුවාව 1 RASSL.pdf 1,290 122 MB
විනය පිටකය අටුවාව 2 RASSL.pdf 945 93 MB
විනය පිටකය අටුවාව 3 RASSL.pdf 904 103 MB
විනය පිටකය අටුවාව 4 RASSL.pdf 870 65 MB
විශුද්ධි මාර්ගය 1 - AP සොයිසා.pdf 1,425 58 MB
විශුද්ධි මාර්ගය 1 RASSL.pdf 686 133 MB
විශුද්ධි මාර්ගය 2 - AP සොයිසා.pdf 964 47 MB
විශුද්ධි මාර්ගය 2 RASSL.pdf 592 118 MB
සංයුත්ත නිකාය අටුවාව 1 - AP සොයිසා.pdf 1,782 57 MB
මෙහි ඇතුලත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි නොමැති පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කල පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය offline මෘදුකාංග පරිඝනක සඳහා සහ Android දුරකථන සඳහා ලබාගන්න.
෴෴