මෙම ගොනුව තුළ පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
බෞද්ධ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන මුද්‍රණය Files: 37, Size: 3 GB
KN ථෙරිගාථා අටුවාව RASSL.pdf 3,789 80 MB
KN ධම්මපද අටුවාව 1 RASSL.pdf 3,171 105 MB
KN විමානවත්ථු අටුවාව RASSL.pdf 3,292 14 MB
අංගුත්තර නිකාය අටුවාව 1 RASSL.pdf 4,130 157 MB
අංගුත්තර නිකාය අටුවාව 2 RASSL.pdf 2,064 107 MB
කංඛාවිතරණි ප්‍රාතිමෝක්ෂ වර්ණනාව RASSL.pdf 334 109 MB
දීඝනිකාය අටුවාව 1 - AP සොයිසා.pdf 3,423 63 MB
දීඝනිකාය අටුවාව 2 - AP සොයිසා.pdf 1,974 67 MB
දීඝනිකාය අටුවාව 3 - AP සොයිසා.pdf 1,688 63 MB
පපඤ්ච දීපිකා මජ්ඣිමනිකාය අට්ටකථා සිංහල.pdf 1,359 83 MB
පපඤ්ච දීපිකා මජ්ඣිමනිකාය අට්ටකථා සිංහල v2.pdf 559 265 MB
මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව 1 - AP සොයිසා.pdf 2,235 60 MB
මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව 2 - AP සොයිසා.pdf 1,520 75 MB
මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව 3 - AP සොයිසා.pdf 1,510 54 MB
මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව 4 - AP සොයිසා.pdf 1,645 38 MB
විනය පිටකය අටුවාව 1 RASSL.pdf 2,114 122 MB
විනය පිටකය අටුවාව 2 RASSL.pdf 1,342 93 MB
විනය පිටකය අටුවාව 3 RASSL.pdf 1,261 103 MB
විනය පිටකය අටුවාව 4 RASSL.pdf 1,203 65 MB
විශුද්ධි මාර්ගය 1 - AP සොයිසා.pdf 1,993 58 MB
විශුද්ධි මාර්ගය 1 RASSL.pdf 1,009 133 MB
විශුද්ධි මාර්ගය 2 - AP සොයිසා.pdf 1,280 47 MB
විශුද්ධි මාර්ගය 2 RASSL.pdf 873 118 MB
සංයුත්ත නිකාය අටුවාව 1 - AP සොයිසා.pdf 2,307 57 MB
මෙහි ඇතුලත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි නොමැති පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කල පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය offline මෘදුකාංග පරිඝනක සඳහා සහ Android දුරකථන සඳහා ලබාගන්න.
෴෴