මෙම ගොනුව තුළ පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
බෞද්ධ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන මුද්‍රණය Files: 37, Size: 3 GB
KN ථෙරිගාථා අටුවාව RASSL.pdf 3,482 80 MB
KN ධම්මපද අටුවාව 1 RASSL.pdf 2,895 105 MB
KN විමානවත්ථු අටුවාව RASSL.pdf 3,063 14 MB
අංගුත්තර නිකාය අටුවාව 1 RASSL.pdf 3,886 157 MB
අංගුත්තර නිකාය අටුවාව 2 RASSL.pdf 1,910 107 MB
කංඛාවිතරණි ප්‍රාතිමෝක්ෂ වර්ණනාව RASSL.pdf 248 109 MB
දීඝනිකාය අටුවාව 1 - AP සොයිසා.pdf 3,233 63 MB
දීඝනිකාය අටුවාව 2 - AP සොයිසා.pdf 1,818 67 MB
දීඝනිකාය අටුවාව 3 - AP සොයිසා.pdf 1,580 63 MB
පපඤ්ච දීපිකා මජ්ඣිමනිකාය අට්ටකථා සිංහල.pdf 1,232 83 MB
පපඤ්ච දීපිකා මජ්ඣිමනිකාය අට්ටකථා සිංහල v2.pdf 482 265 MB
මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව 1 - AP සොයිසා.pdf 2,081 60 MB
මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව 2 - AP සොයිසා.pdf 1,402 75 MB
මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව 3 - AP සොයිසා.pdf 1,403 54 MB
මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව 4 - AP සොයිසා.pdf 1,532 38 MB
විනය පිටකය අටුවාව 1 RASSL.pdf 1,890 122 MB
විනය පිටකය අටුවාව 2 RASSL.pdf 1,227 93 MB
විනය පිටකය අටුවාව 3 RASSL.pdf 1,162 103 MB
විනය පිටකය අටුවාව 4 RASSL.pdf 1,120 65 MB
විශුද්ධි මාර්ගය 1 - AP සොයිසා.pdf 1,825 58 MB
විශුද්ධි මාර්ගය 1 RASSL.pdf 914 133 MB
විශුද්ධි මාර්ගය 2 - AP සොයිසා.pdf 1,184 47 MB
විශුද්ධි මාර්ගය 2 RASSL.pdf 794 118 MB
සංයුත්ත නිකාය අටුවාව 1 - AP සොයිසා.pdf 2,148 57 MB
මෙහි ඇතුලත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි නොමැති පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කල පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය offline මෘදුකාංග පරිඝනක සඳහා සහ Android දුරකථන සඳහා ලබාගන්න.
෴෴