මෙම ගොනුව තුළ පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
බෞද්ධ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන මුද්‍රණය Files: 37, Size: 3 GB
KN ථෙරිගාථා අටුවාව RASSL.pdf 5,144 80 MB
KN ධම්මපද අටුවාව 1 RASSL.pdf 4,623 105 MB
KN විමානවත්ථු අටුවාව RASSL.pdf 4,441 14 MB
අංගුත්තර නිකාය අටුවාව 1 RASSL.pdf 5,364 157 MB
අංගුත්තර නිකාය අටුවාව 2 RASSL.pdf 2,804 107 MB
කංඛාවිතරණි ප්‍රාතිමෝක්ෂ වර්ණනාව RASSL.pdf 731 109 MB
දීඝනිකාය අටුවාව 1 - AP සොයිසා.pdf 4,423 63 MB
දීඝනිකාය අටුවාව 2 - AP සොයිසා.pdf 2,570 67 MB
දීඝනිකාය අටුවාව 3 - AP සොයිසා.pdf 2,173 63 MB
පපඤ්ච දීපිකා මජ්ඣිමනිකාය අට්ටකථා සිංහල.pdf 1,817 83 MB
පපඤ්ච දීපිකා මජ්ඣිමනිකාය අට්ටකථා සිංහල v2.pdf 920 265 MB
මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව 1 - AP සොයිසා.pdf 3,110 60 MB
මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව 2 - AP සොයිසා.pdf 2,023 75 MB
මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව 3 - AP සොයිසා.pdf 1,976 54 MB
මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව 4 - AP සොයිසා.pdf 2,111 38 MB
විනය පිටකය අටුවාව 1 RASSL.pdf 3,259 122 MB
විනය පිටකය අටුවාව 2 RASSL.pdf 1,696 93 MB
විනය පිටකය අටුවාව 3 RASSL.pdf 1,659 103 MB
විනය පිටකය අටුවාව 4 RASSL.pdf 1,620 65 MB
විශුද්ධි මාර්ගය 1 - AP සොයිසා.pdf 2,702 58 MB
විශුද්ධි මාර්ගය 1 RASSL.pdf 1,503 133 MB
විශුද්ධි මාර්ගය 2 - AP සොයිසා.pdf 1,648 47 MB
විශුද්ධි මාර්ගය 2 RASSL.pdf 1,264 118 MB
සංයුත්ත නිකාය අටුවාව 1 - AP සොයිසා.pdf 3,051 57 MB
මෙහි ඇතුලත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි නොමැති පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කල පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය offline මෘදුකාංග පරිඝනක සඳහා සහ Android දුරකථන සඳහා ලබාගන්න.
෴෴