ගොනුවේ නම
ප්‍රමාණය
බෞද්ධ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන මුද්‍රණයගොනු 37 කි.2.5GB
පපඤ්ච දීපිකා මජ්ඣිමනිකාය අට්ටකථා සිංහල83MB
KN ථෙරිගාථා අටුවාව RASSL80MB
KN ධම්මපද අටුවාව 1 RASSL105MB
KN විමානවත්ථු අටුවාව RASSL14MB
අංගුත්තර නිකාය අටුවාව 1 RASSL157MB
අංගුත්තර නිකාය අටුවාව 2 RASSL107MB
දීඝනිකාය අටුවාව 1 - AP සොයිසා63MB
දීඝනිකාය අටුවාව 2 - AP සොයිසා67MB
දීඝනිකාය අටුවාව 3 - AP සොයිසා63MB
මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව 1 - AP සොයිසා60MB
මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව 2 - AP සොයිසා75MB
මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව 3 - AP සොයිසා54MB
මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව 4 - AP සොයිසා38MB
විනය පිටකය අටුවාව 1 RASSL122MB
විනය පිටකය අටුවාව 2 RASSL93MB
විනය පිටකය අටුවාව 3 RASSL103MB
විශුද්ධි මාර්ගය 1 - AP සොයිසා58MB
විශුද්ධි මාර්ගය 1 RASSL133MB
විශුද්ධි මාර්ගය 2 - AP සොයිසා47MB
විශුද්ධි මාර්ගය 2 RASSL118MB
සංයුත්ත නිකාය අටුවාව 1 - AP සොයිසා57MB
පපඤ්ච දීපිකා මජ්ඣිමනිකාය අට්ටකථා සිංහල v2265MB
කංඛාවිතරණි ප්‍රාතිමෝක්ෂ වර්ණනාව RASSL65MB