මෙම ගොනුව තුළ පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
බෞද්ධ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන මුද්‍රණය Files: 37, Size: 3 GB
KN ථෙරිගාථා අටුවාව RASSL.pdf 4,393 80 MB
KN ධම්මපද අටුවාව 1 RASSL.pdf 3,810 105 MB
KN විමානවත්ථු අටුවාව RASSL.pdf 3,857 14 MB
අංගුත්තර නිකාය අටුවාව 1 RASSL.pdf 4,676 157 MB
අංගුත්තර නිකාය අටුවාව 2 RASSL.pdf 2,465 107 MB
කංඛාවිතරණි ප්‍රාතිමෝක්ෂ වර්ණනාව RASSL.pdf 537 109 MB
දීඝනිකාය අටුවාව 1 - AP සොයිසා.pdf 3,868 63 MB
දීඝනිකාය අටුවාව 2 - AP සොයිසා.pdf 2,219 67 MB
දීඝනිකාය අටුවාව 3 - AP සොයිසා.pdf 1,925 63 MB
පපඤ්ච දීපිකා මජ්ඣිමනිකාය අට්ටකථා සිංහල.pdf 1,601 83 MB
පපඤ්ච දීපිකා මජ්ඣිමනිකාය අට්ටකථා සිංහල v2.pdf 751 265 MB
මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව 1 - AP සොයිසා.pdf 2,805 60 MB
මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව 2 - AP සොයිසා.pdf 1,775 75 MB
මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව 3 - AP සොයිසා.pdf 1,754 54 MB
මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව 4 - AP සොයිසා.pdf 1,840 38 MB
විනය පිටකය අටුවාව 1 RASSL.pdf 2,684 122 MB
විනය පිටකය අටුවාව 2 RASSL.pdf 1,494 93 MB
විනය පිටකය අටුවාව 3 RASSL.pdf 1,465 103 MB
විනය පිටකය අටුවාව 4 RASSL.pdf 1,415 65 MB
විශුද්ධි මාර්ගය 1 - AP සොයිසා.pdf 2,382 58 MB
විශුද්ධි මාර්ගය 1 RASSL.pdf 1,286 133 MB
විශුද්ධි මාර්ගය 2 - AP සොයිසා.pdf 1,464 47 MB
විශුද්ධි මාර්ගය 2 RASSL.pdf 1,083 118 MB
සංයුත්ත නිකාය අටුවාව 1 - AP සොයිසා.pdf 2,648 57 MB
මෙහි ඇතුලත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි නොමැති පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කල පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය offline මෘදුකාංග පරිඝනක සඳහා සහ Android දුරකථන සඳහා ලබාගන්න.
෴෴