මෙම ගොනුව තුළ පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ ලියන්න.
නම බාගත ගණන ප්‍රමාණය
බෞද්ධ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන මුද්‍රණය ගොනු: 37, ප්‍රමාණය: 3 GB
KN ථෙරිගාථා අටුවාව RASSL.pdf 5,932 80 MB
KN ධම්මපද අටුවාව 1 RASSL.pdf 5,516 105 MB
KN විමානවත්ථු අටුවාව RASSL.pdf 5,050 14 MB
අංගුත්තර නිකාය අටුවාව 1 RASSL.pdf 6,121 157 MB
අංගුත්තර නිකාය අටුවාව 2 RASSL.pdf 3,229 107 MB
කංඛාවිතරණි ප්‍රාතිමෝක්ෂ වර්ණනාව RASSL.pdf 1,034 65 MB
දීඝනිකාය අටුවාව 1 - AP සොයිසා.pdf 4,937 63 MB
දීඝනිකාය අටුවාව 2 - AP සොයිසා.pdf 2,942 67 MB
දීඝනිකාය අටුවාව 3 - AP සොයිසා.pdf 2,459 63 MB
පපඤ්ච දීපිකා මජ්ඣිමනිකාය අට්ටකථා සිංහල.pdf 2,096 83 MB
පපඤ්ච දීපිකා මජ්ඣිමනිකාය අට්ටකථා සිංහල v2.pdf 1,179 265 MB
මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව 1 - AP සොයිසා.pdf 3,546 60 MB
මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව 2 - AP සොයිසා.pdf 2,344 75 MB
මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව 3 - AP සොයිසා.pdf 2,299 54 MB
මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව 4 - AP සොයිසා.pdf 2,416 38 MB
විනය පිටකය අටුවාව 1 RASSL.pdf 4,068 122 MB
විනය පිටකය අටුවාව 2 RASSL.pdf 2,019 93 MB
විනය පිටකය අටුවාව 3 RASSL.pdf 2,010 103 MB
විශුද්ධි මාර්ගය 1 - AP සොයිසා.pdf 3,096 58 MB
විශුද්ධි මාර්ගය 1 RASSL.pdf 1,829 133 MB
විශුද්ධි මාර්ගය 2 - AP සොයිසා.pdf 1,868 47 MB
විශුද්ධි මාර්ගය 2 RASSL.pdf 1,459 118 MB
සංයුත්ත නිකාය අටුවාව 1 - AP සොයිසා.pdf 3,528 57 MB
මෙහි ඇතුළත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි අඩංගු නොවන පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කළ පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය (offline) මෘදුකාංග පරිගණක සඳහා සහ ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් දුරකථන සඳහා බාගත කරගන්න.
෴෴