මෙම ගොනුව තුළ පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
AP ධම්මසඞ්ගණි අටුවාව.pdf 2,127 73 MB
AP පංචප්පකරණ අටුවාව 1.pdf 978 40 MB
AP පංචප්පකරණ අටුවාව 2.pdf 847 32 MB
AP විභංග අටුවාව.pdf 1,024 84 MB
KN ආපදානපාලි අටුවාව.pdf 753 100 MB
KN ඉතිවුත්තක අටුවාව.pdf 560 74 MB
KN උදානපාළි අටුවාව.pdf 570 66 MB
KN ඛුද්දකපාඨපාළි අටුවාව.pdf 801 45 MB
KN චරියාපිටක අටුවාව.pdf 486 63 MB
KN චූලනිද්දේසපාලි අටුවාව.pdf 434 21 MB
KN ථේරගාථා අටුවාව 1.pdf 720 118 MB
KN ථේරගාථා අටුවාව 2.pdf 599 48 MB
KN ධම්මපද අටුවාව 2.pdf 716 69 MB
KN නෙත්තිප්පකරණ අටුවාව.pdf 500 50 MB
KN පටිසම්භිදාමග්ග අටුවාව.pdf 593 120 MB
KN පේතවත්ථු අටුවාව.pdf 739 43 MB
KN බුද්ධවංස අටුවාව.pdf 717 48 MB
KN මහානිද්දේසපාලි අටුවාව.pdf 289 152 MB
KN සුත්ත නිපාත අටුවාව.pdf 770 119 MB
චතුභාණවාර අටුවාව.pdf 596 65 MB
ජාතක අටුවාව 1.pdf 813 93 MB
ජාතක අටුවාව 2.pdf 464 74 MB
ජාතක අටුවාව 3.pdf 500 116 MB
ජාතක අටුවාව 4.pdf 464 56 MB
ජාතක අටුවාව 5.pdf 441 53 MB
ජාතක අටුවාව 6.pdf 601 67 MB
ජාතක අටුවාව 7.pdf 492 118 MB
දීඝනිකාය අටුවාව 1.pdf 759 64 MB
දීඝනිකාය අටුවාව 2.pdf 644 56 MB
මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව 1.pdf 768 48 MB
මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව 2.pdf 504 62 MB
මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව 3.pdf 478 58 MB
මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව 4.pdf 473 31 MB
සංයුක්ත නිකාය අටුවාව 1.pdf 953 64 MB
සංයුක්ත නිකාය අටුවාව 2.pdf 795 61 MB
සංයුක්ත නිකාය අටුවාව 3.pdf 723 62 MB
සුත්තසංගහ අටුවාව.pdf 516 52 MB
මෙහි ඇතුලත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි නොමැති පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කල පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය offline මෘදුකාංග පරිඝනක සඳහා සහ Android දුරකථන සඳහා ලබාගන්න.
෴෴