මෙම ගොනුව තුළ පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
AP ධම්මසඞ්ගණි අටුවාව.pdf 1,385 73 MB
AP පංචප්පකරණ අටුවාව 1.pdf 506 40 MB
AP පංචප්පකරණ අටුවාව 2.pdf 395 32 MB
AP විභංග අටුවාව.pdf 541 84 MB
KN ආපදානපාලි අටුවාව.pdf 531 100 MB
KN ඉතිවුත්තක අටුවාව.pdf 410 74 MB
KN උදානපාළි අටුවාව.pdf 393 66 MB
KN ඛුද්දකපාඨපාළි අටුවාව.pdf 621 45 MB
KN චරියාපිටක අටුවාව.pdf 363 63 MB
KN චූලනිද්දේසපාලි අටුවාව.pdf 315 21 MB
KN ථේරගාථා අටුවාව 1.pdf 523 118 MB
KN ථේරගාථා අටුවාව 2.pdf 388 48 MB
KN ධම්මපද අටුවාව 2.pdf 484 69 MB
KN නෙත්තිප්පකරණ අටුවාව.pdf 360 50 MB
KN පටිසම්භිදාමග්ග අටුවාව.pdf 423 120 MB
KN පේතවත්ථු අටුවාව.pdf 501 43 MB
KN බුද්ධවංස අටුවාව.pdf 481 48 MB
KN මහානිද්දේසපාලි අටුවාව.pdf 30 152 MB
KN සුත්ත නිපාත අටුවාව.pdf 529 119 MB
චතුභාණවාර අටුවාව.pdf 424 65 MB
ජාතක අටුවාව 1.pdf 543 93 MB
ජාතක අටුවාව 2.pdf 330 74 MB
ජාතක අටුවාව 3.pdf 338 116 MB
ජාතක අටුවාව 4.pdf 318 56 MB
ජාතක අටුවාව 5.pdf 302 53 MB
ජාතක අටුවාව 6.pdf 341 67 MB
ජාතක අටුවාව 7.pdf 313 118 MB
දීඝනිකාය අටුවාව 1.pdf 542 64 MB
දීඝනිකාය අටුවාව 2.pdf 445 56 MB
මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව 1.pdf 590 48 MB
මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව 2.pdf 360 62 MB
මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව 3.pdf 328 58 MB
මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව 4.pdf 343 31 MB
සංයුක්ත නිකාය අටුවාව 1.pdf 692 64 MB
සංයුක්ත නිකාය අටුවාව 2.pdf 624 61 MB
සංයුක්ත නිකාය අටුවාව 3.pdf 563 62 MB
සුත්තසංගහ අටුවාව.pdf 360 52 MB
මෙහි ඇතුලත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි නොමැති පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කල පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය offline මෘදුකාංග පරිඝනක සඳහා සහ Android දුරකථන සඳහා ලබාගන්න.
෴෴