මෙම ගොනුව තුළ පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
AP ධම්මසඞ්ගණි අටුවාව.pdf 3,137 73 MB
AP පංචප්පකරණ අටුවාව 1.pdf 1,682 40 MB
AP පංචප්පකරණ අටුවාව 2.pdf 1,434 32 MB
AP විභංග අටුවාව.pdf 1,728 84 MB
KN ආපදානපාලි අටුවාව.pdf 1,295 100 MB
KN ඉතිවුත්තක අටුවාව.pdf 942 74 MB
KN උදානපාළි අටුවාව.pdf 991 66 MB
KN ඛුද්දකපාඨපාළි අටුවාව.pdf 1,702 45 MB
KN චරියාපිටක අටුවාව.pdf 802 63 MB
KN චූලනිද්දේසපාලි අටුවාව.pdf 752 21 MB
KN ථේරගාථා අටුවාව 1.pdf 1,173 118 MB
KN ථේරගාථා අටුවාව 2.pdf 1,042 48 MB
KN ධම්මපද අටුවාව 2.pdf 1,313 69 MB
KN නෙත්තිප්පකරණ අටුවාව.pdf 812 50 MB
KN පටිසම්භිදාමග්ග අටුවාව.pdf 1,059 120 MB
KN පේතවත්ථු අටුවාව.pdf 1,262 43 MB
KN බුද්ධවංස අටුවාව.pdf 1,267 48 MB
KN මහානිද්දේසපාලි අටුවාව.pdf 672 152 MB
KN සුත්ත නිපාත අටුවාව.pdf 1,384 119 MB
චතුභාණවාර අටුවාව.pdf 1,024 65 MB
ජාතක අටුවාව 1.pdf 1,597 93 MB
ජාතක අටුවාව 2.pdf 852 74 MB
ජාතක අටුවාව 3.pdf 883 116 MB
ජාතක අටුවාව 4.pdf 830 56 MB
ජාතක අටුවාව 5.pdf 798 53 MB
ජාතක අටුවාව 6.pdf 958 67 MB
ජාතක අටුවාව 7.pdf 862 118 MB
දීඝනිකාය අටුවාව 1.pdf 1,234 64 MB
දීඝනිකාය අටුවාව 2.pdf 1,126 56 MB
මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව 1.pdf 1,245 48 MB
මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව 2.pdf 875 62 MB
මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව 3.pdf 798 58 MB
මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව 4.pdf 824 31 MB
සංයුක්ත නිකාය අටුවාව 1.pdf 1,596 64 MB
සංයුක්ත නිකාය අටුවාව 2.pdf 1,226 61 MB
සංයුක්ත නිකාය අටුවාව 3.pdf 1,147 62 MB
සුත්තසංගහ අටුවාව.pdf 845 52 MB
මෙහි ඇතුලත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි නොමැති පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කල පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය offline මෘදුකාංග පරිඝනක සඳහා සහ Android දුරකථන සඳහා ලබාගන්න.
෴෴