මෙම ගොනුව තුළ පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
AP ධම්මසඞ්ගණි අටුවාව.pdf 3,492 73 MB
AP පංචප්පකරණ අටුවාව 1.pdf 1,939 40 MB
AP පංචප්පකරණ අටුවාව 2.pdf 1,670 32 MB
AP විභංග අටුවාව.pdf 2,055 84 MB
KN අපදානපාලි අටුවාව.pdf 1,530 100 MB
KN ඉතිවුත්තක අටුවාව.pdf 1,137 74 MB
KN උදානපාළි අටුවාව.pdf 1,144 66 MB
KN ඛුද්දකපාඨපාළි අටුවාව.pdf 1,997 45 MB
KN චරියාපිටක අටුවාව.pdf 957 63 MB
KN චූලනිද්දේසපාලි අටුවාව.pdf 869 21 MB
KN ථේරගාථා අටුවාව 1.pdf 1,474 118 MB
KN ථේරගාථා අටුවාව 2.pdf 1,624 48 MB
KN ධම්මපද අටුවාව 2.pdf 1,557 69 MB
KN නෙත්තිප්පකරණ අටුවාව.pdf 941 50 MB
KN පටිසම්භිදාමග්ග අටුවාව.pdf 1,248 120 MB
KN පේතවත්ථු අටුවාව.pdf 1,459 43 MB
KN බුද්ධවංස අටුවාව.pdf 1,538 48 MB
KN මහානිද්දේසපාලි අටුවාව.pdf 845 152 MB
KN සුත්ත නිපාත අටුවාව.pdf 1,666 119 MB
චතුභාණවාර අටුවාව.pdf 1,203 65 MB
ජාතක අටුවාව 1.pdf 1,937 93 MB
ජාතක අටුවාව 2.pdf 1,020 74 MB
ජාතක අටුවාව 3.pdf 1,087 116 MB
ජාතක අටුවාව 4.pdf 995 56 MB
ජාතක අටුවාව 5.pdf 982 53 MB
ජාතක අටුවාව 6.pdf 1,104 67 MB
ජාතක අටුවාව 7.pdf 1,033 118 MB
දීඝනිකාය අටුවාව 1.pdf 1,456 64 MB
දීඝනිකාය අටුවාව 2.pdf 1,317 56 MB
මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව 1.pdf 1,429 48 MB
මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව 2.pdf 1,023 62 MB
මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව 3.pdf 983 58 MB
මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව 4.pdf 963 31 MB
සංයුක්ත නිකාය අටුවාව 1.pdf 1,906 64 MB
සංයුක්ත නිකාය අටුවාව 2.pdf 1,445 61 MB
සංයුක්ත නිකාය අටුවාව 3.pdf 1,349 62 MB
සුත්තසංගහ අටුවාව.pdf 1,005 52 MB
මෙහි ඇතුලත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි නොමැති පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කල පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය offline මෘදුකාංග පරිඝනක සඳහා සහ Android දුරකථන සඳහා ලබාගන්න.
෴෴