මෙම ගොනුව තුළ පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
AP ධම්මසඞ්ගණි අටුවාව.pdf 2,462 73 MB
AP පංචප්පකරණ අටුවාව 1.pdf 1,192 40 MB
AP පංචප්පකරණ අටුවාව 2.pdf 1,027 32 MB
AP විභංග අටුවාව.pdf 1,235 84 MB
KN ආපදානපාලි අටුවාව.pdf 934 100 MB
KN ඉතිවුත්තක අටුවාව.pdf 673 74 MB
KN උදානපාළි අටුවාව.pdf 690 66 MB
KN ඛුද්දකපාඨපාළි අටුවාව.pdf 980 45 MB
KN චරියාපිටක අටුවාව.pdf 585 63 MB
KN චූලනිද්දේසපාලි අටුවාව.pdf 546 21 MB
KN ථේරගාථා අටුවාව 1.pdf 860 118 MB
KN ථේරගාථා අටුවාව 2.pdf 713 48 MB
KN ධම්මපද අටුවාව 2.pdf 913 69 MB
KN නෙත්තිප්පකරණ අටුවාව.pdf 605 50 MB
KN පටිසම්භිදාමග්ග අටුවාව.pdf 741 120 MB
KN පේතවත්ථු අටුවාව.pdf 911 43 MB
KN බුද්ධවංස අටුවාව.pdf 873 48 MB
KN මහානිද්දේසපාලි අටුවාව.pdf 406 152 MB
KN සුත්ත නිපාත අටුවාව.pdf 943 119 MB
චතුභාණවාර අටුවාව.pdf 744 65 MB
ජාතක අටුවාව 1.pdf 1,017 93 MB
ජාතක අටුවාව 2.pdf 571 74 MB
ජාතක අටුවාව 3.pdf 614 116 MB
ජාතක අටුවාව 4.pdf 577 56 MB
ජාතක අටුවාව 5.pdf 545 53 MB
ජාතක අටුවාව 6.pdf 707 67 MB
ජාතක අටුවාව 7.pdf 603 118 MB
දීඝනිකාය අටුවාව 1.pdf 890 64 MB
දීඝනිකාය අටුවාව 2.pdf 769 56 MB
මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව 1.pdf 914 48 MB
මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව 2.pdf 623 62 MB
මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව 3.pdf 586 58 MB
මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව 4.pdf 581 31 MB
සංයුක්ත නිකාය අටුවාව 1.pdf 1,114 64 MB
සංයුක්ත නිකාය අටුවාව 2.pdf 925 61 MB
සංයුක්ත නිකාය අටුවාව 3.pdf 876 62 MB
සුත්තසංගහ අටුවාව.pdf 619 52 MB
මෙහි ඇතුලත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි නොමැති පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කල පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය offline මෘදුකාංග පරිඝනක සඳහා සහ Android දුරකථන සඳහා ලබාගන්න.
෴෴