මෙම ගොනුව තුළ පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
AP ධම්මසඞ්ගණි අටුවාව.pdf 1,719 73 MB
AP පංචප්පකරණ අටුවාව 1.pdf 653 40 MB
AP පංචප්පකරණ අටුවාව 2.pdf 513 32 MB
AP විභංග අටුවාව.pdf 705 84 MB
KN ආපදානපාලි අටුවාව.pdf 663 100 MB
KN ඉතිවුත්තක අටුවාව.pdf 496 74 MB
KN උදානපාළි අටුවාව.pdf 479 66 MB
KN ඛුද්දකපාඨපාළි අටුවාව.pdf 728 45 MB
KN චරියාපිටක අටුවාව.pdf 432 63 MB
KN චූලනිද්දේසපාලි අටුවාව.pdf 382 21 MB
KN ථේරගාථා අටුවාව 1.pdf 637 118 MB
KN ථේරගාථා අටුවාව 2.pdf 511 48 MB
KN ධම්මපද අටුවාව 2.pdf 592 69 MB
KN නෙත්තිප්පකරණ අටුවාව.pdf 433 50 MB
KN පටිසම්භිදාමග්ග අටුවාව.pdf 511 120 MB
KN පේතවත්ථු අටුවාව.pdf 625 43 MB
KN බුද්ධවංස අටුවාව.pdf 584 48 MB
KN මහානිද්දේසපාලි අටුවාව.pdf 220 152 MB
KN සුත්ත නිපාත අටුවාව.pdf 648 119 MB
චතුභාණවාර අටුවාව.pdf 504 65 MB
ජාතක අටුවාව 1.pdf 663 93 MB
ජාතක අටුවාව 2.pdf 400 74 MB
ජාතක අටුවාව 3.pdf 427 116 MB
ජාතක අටුවාව 4.pdf 389 56 MB
ජාතක අටුවාව 5.pdf 371 53 MB
ජාතක අටුවාව 6.pdf 406 67 MB
ජාතක අටුවාව 7.pdf 407 118 MB
දීඝනිකාය අටුවාව 1.pdf 651 64 MB
දීඝනිකාය අටුවාව 2.pdf 548 56 MB
මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව 1.pdf 676 48 MB
මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව 2.pdf 432 62 MB
මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව 3.pdf 393 58 MB
මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව 4.pdf 397 31 MB
සංයුක්ත නිකාය අටුවාව 1.pdf 799 64 MB
සංයුක්ත නිකාය අටුවාව 2.pdf 714 61 MB
සංයුක්ත නිකාය අටුවාව 3.pdf 641 62 MB
සුත්තසංගහ අටුවාව.pdf 419 52 MB
මෙහි ඇතුලත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි නොමැති පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කල පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය offline මෘදුකාංග පරිඝනක සඳහා සහ Android දුරකථන සඳහා ලබාගන්න.
෴෴