මෙම ගොනුව තුළ පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
AP ධම්මසඞ්ගණි අටුවාව.pdf 1,172 73 MB
AP පංචප්පකරණ අටුවාව 1.pdf 404 40 MB
AP පංචප්පකරණ අටුවාව 2.pdf 293 32 MB
AP විභංග අටුවාව.pdf 449 84 MB
KN ආපදානපාලි අටුවාව.pdf 406 100 MB
KN ඉතිවුත්තක අටුවාව.pdf 310 74 MB
KN උදානපාළි අටුවාව.pdf 300 66 MB
KN ඛුද්දකපාඨපාළි අටුවාව.pdf 502 45 MB
KN චරියාපිටක අටුවාව.pdf 268 63 MB
KN චූලනිද්දේසපාලි අටුවාව.pdf 245 21 MB
KN ථේරගාථා අටුවාව 1.pdf 377 118 MB
KN ථේරගාථා අටුවාව 2.pdf 296 48 MB
KN ධම්මපද අටුවාව 2.pdf 365 69 MB
KN නෙත්තිප්පකරණ අටුවාව.pdf 283 50 MB
KN පටිසම්භිදාමග්ග අටුවාව.pdf 335 120 MB
KN පේතවත්ථු අටුවාව.pdf 391 43 MB
KN බුද්ධවංස අටුවාව.pdf 383 48 MB
KN සුත්ත නිපාත අටුවාව.pdf 409 119 MB
චතුභාණවාර අටුවාව.pdf 299 65 MB
ජාතක අටුවාව 1.pdf 425 93 MB
ජාතක අටුවාව 2.pdf 257 74 MB
ජාතක අටුවාව 3.pdf 259 116 MB
ජාතක අටුවාව 4.pdf 237 56 MB
ජාතක අටුවාව 5.pdf 224 53 MB
ජාතක අටුවාව 6.pdf 269 67 MB
ජාතක අටුවාව 7.pdf 247 118 MB
දීඝනිකාය අටුවාව 1.pdf 433 64 MB
දීඝනිකාය අටුවාව 2.pdf 357 56 MB
මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව 1.pdf 466 48 MB
මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව 2.pdf 279 62 MB
මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව 3.pdf 260 58 MB
මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව 4.pdf 275 31 MB
සංයුක්ත නිකාය අටුවාව 1.pdf 541 64 MB
සංයුක්ත නිකාය අටුවාව 2.pdf 416 61 MB
සංයුක්ත නිකාය අටුවාව 3.pdf 426 62 MB
සුත්තසංගහ අටුවාව.pdf 275 52 MB
මෙහි ඇතුලත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි නොමැති පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කල පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය offline මෘදුකාංග පරිඝනක සඳහා සහ Android දුරකථන සඳහා ලබාගන්න.
෴෴