පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
AP ධම්මසඞ්ගණි අටුවාව.pdf 73 73 MB
AP පංචප්පකරණ අටුවාව 1.pdf 17 40 MB
AP පංචප්පකරණ අටුවාව 2.pdf 20 32 MB
AP විභංග අටුවාව.pdf 21 84 MB
KN ආපදානපාලි අටුවාව.pdf 33 100 MB
KN ඉතිවුත්තක අටුවාව.pdf 27 74 MB
KN උදානපාළි අටුවාව.pdf 22 66 MB
KN ඛුද්දකපාඨපාළි අටුවාව.pdf 24 45 MB
KN චරියාපිටක අටුවාව.pdf 22 63 MB
KN චූලනිද්දේසපාලි අටුවාව.pdf 21 21 MB
KN ථේරගාථා අටුවාව 1.pdf 23 118 MB
KN ථේරගාථා අටුවාව 2.pdf 25 48 MB
KN ධම්මපද අටුවාව 2.pdf 24 69 MB
KN නෙත්තිප්පකරණ අටුවාව.pdf 17 50 MB
KN පටිසම්භිදාමග්ග අටුවාව.pdf 17 120 MB
KN පේතවත්ථු අටුවාව.pdf 48 43 MB
KN බුද්ධවංස අටුවාව.pdf 27 48 MB
KN සුත්ත නිපාත අටුවාව.pdf 26 119 MB
චතුභාණවාර අටුවාව.pdf 37 65 MB
ජාතක අටුවාව 1.pdf 25 93 MB
ජාතක අටුවාව 2.pdf 20 74 MB
ජාතක අටුවාව 3.pdf 22 116 MB
ජාතක අටුවාව 4.pdf 22 56 MB
ජාතක අටුවාව 5.pdf 21 53 MB
ජාතක අටුවාව 6.pdf 22 67 MB
ජාතක අටුවාව 7.pdf 23 118 MB
දීඝනිකාය අටුවාව 1.pdf 35 64 MB
දීඝනිකාය අටුවාව 2.pdf 39 56 MB
මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව 1.pdf 35 48 MB
මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව 2.pdf 19 62 MB
මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව 3.pdf 19 58 MB
මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව 4.pdf 18 31 MB
සංයුක්ත නිකාය අටුවාව 1.pdf 36 64 MB
සංයුක්ත නිකාය අටුවාව 2.pdf 25 61 MB
සංයුක්ත නිකාය අටුවාව 3.pdf 21 62 MB
සුත්තසංගහ අටුවාව.pdf 24 52 MB
මෙහි ඇතුලත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි නොමැති පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කල පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය offline මෘදුකාංග පරිඝනක සඳහා සහ Android දුරකථන සඳහා ලබාගන්න.
෴෴