ගොනුවේ නම
ප්‍රමාණය
AP ධම්මසඞ්ගණි අටුවාව73MB
AP පංචප්පකරණ අටුවාව 140MB
AP පංචප්පකරණ අටුවාව 232MB
AP විභංග අටුවාව84MB
KN අපදානපාලි අටුවාව100MB
KN ඉතිවුත්තක අටුවාව74MB
KN උදානපාළි අටුවාව66MB
KN ඛුද්දකපාඨපාළි අටුවාව45MB
KN චරියාපිටක අටුවාව63MB
KN චූලනිද්දේසපාලි අටුවාව21MB
KN ථේරගාථා අටුවාව 1118MB
KN ථේරගාථා අටුවාව 248MB
KN ධම්මපද අටුවාව 269MB
KN නෙත්තිප්පකරණ අටුවාව50MB
KN පටිසම්භිදාමග්ග අටුවාව120MB
KN පේතවත්ථු අටුවාව43MB
KN බුද්ධවංස අටුවාව48MB
KN සුත්ත නිපාත අටුවාව119MB
චතුභාණවාර අටුවාව65MB
ජාතක අටුවාව 193MB
ජාතක අටුවාව 274MB
ජාතක අටුවාව 3116MB
ජාතක අටුවාව 456MB
ජාතක අටුවාව 553MB
ජාතක අටුවාව 667MB
ජාතක අටුවාව 7118MB
දීඝනිකාය අටුවාව 164MB
දීඝනිකාය අටුවාව 256MB
මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව 148MB
මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව 262MB
මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව 358MB
මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව 431MB
සංයුක්ත නිකාය අටුවාව 164MB
සංයුක්ත නිකාය අටුවාව 261MB
සංයුක්ත නිකාය අටුවාව 362MB
සුත්තසංගහ අටුවාව52MB
KN මහානිද්දේසපාලි අටුවාව152MB