මෙම ගොනුව තුළ පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
AP ධම්මසඞ්ගණි අටුවාව.pdf 2,747 73 MB
AP පංචප්පකරණ අටුවාව 1.pdf 1,411 40 MB
AP පංචප්පකරණ අටුවාව 2.pdf 1,180 32 MB
AP විභංග අටුවාව.pdf 1,376 84 MB
KN ආපදානපාලි අටුවාව.pdf 1,057 100 MB
KN ඉතිවුත්තක අටුවාව.pdf 776 74 MB
KN උදානපාළි අටුවාව.pdf 831 66 MB
KN ඛුද්දකපාඨපාළි අටුවාව.pdf 1,198 45 MB
KN චරියාපිටක අටුවාව.pdf 671 63 MB
KN චූලනිද්දේසපාලි අටුවාව.pdf 633 21 MB
KN ථේරගාථා අටුවාව 1.pdf 964 118 MB
KN ථේරගාථා අටුවාව 2.pdf 822 48 MB
KN ධම්මපද අටුවාව 2.pdf 1,044 69 MB
KN නෙත්තිප්පකරණ අටුවාව.pdf 683 50 MB
KN පටිසම්භිදාමග්ග අටුවාව.pdf 875 120 MB
KN පේතවත්ථු අටුවාව.pdf 1,051 43 MB
KN බුද්ධවංස අටුවාව.pdf 1,016 48 MB
KN මහානිද්දේසපාලි අටුවාව.pdf 503 152 MB
KN සුත්ත නිපාත අටුවාව.pdf 1,143 119 MB
චතුභාණවාර අටුවාව.pdf 862 65 MB
ජාතක අටුවාව 1.pdf 1,291 93 MB
ජාතක අටුවාව 2.pdf 667 74 MB
ජාතක අටුවාව 3.pdf 727 116 MB
ජාතක අටුවාව 4.pdf 674 56 MB
ජාතක අටුවාව 5.pdf 649 53 MB
ජාතක අටුවාව 6.pdf 806 67 MB
ජාතක අටුවාව 7.pdf 717 118 MB
දීඝනිකාය අටුවාව 1.pdf 1,020 64 MB
දීඝනිකාය අටුවාව 2.pdf 915 56 MB
මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව 1.pdf 1,040 48 MB
මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව 2.pdf 728 62 MB
මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව 3.pdf 670 58 MB
මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව 4.pdf 672 31 MB
සංයුක්ත නිකාය අටුවාව 1.pdf 1,348 64 MB
සංයුක්ත නිකාය අටුවාව 2.pdf 1,043 61 MB
සංයුක්ත නිකාය අටුවාව 3.pdf 992 62 MB
සුත්තසංගහ අටුවාව.pdf 718 52 MB
මෙහි ඇතුලත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි නොමැති පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කල පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය offline මෘදුකාංග පරිඝනක සඳහා සහ Android දුරකථන සඳහා ලබාගන්න.
෴෴