මෙම ගොනුව තුළ පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
AP ධම්මසඞ්ගණි අටුවාව.pdf 948 73 MB
AP පංචප්පකරණ අටුවාව 1.pdf 265 40 MB
AP පංචප්පකරණ අටුවාව 2.pdf 215 32 MB
AP විභංග අටුවාව.pdf 320 84 MB
KN ආපදානපාලි අටුවාව.pdf 306 100 MB
KN ඉතිවුත්තක අටුවාව.pdf 243 74 MB
KN උදානපාළි අටුවාව.pdf 222 66 MB
KN ඛුද්දකපාඨපාළි අටුවාව.pdf 389 45 MB
KN චරියාපිටක අටුවාව.pdf 205 63 MB
KN චූලනිද්දේසපාලි අටුවාව.pdf 186 21 MB
KN ථේරගාථා අටුවාව 1.pdf 251 118 MB
KN ථේරගාථා අටුවාව 2.pdf 214 48 MB
KN ධම්මපද අටුවාව 2.pdf 244 69 MB
KN නෙත්තිප්පකරණ අටුවාව.pdf 183 50 MB
KN පටිසම්භිදාමග්ග අටුවාව.pdf 231 120 MB
KN පේතවත්ථු අටුවාව.pdf 294 43 MB
KN බුද්ධවංස අටුවාව.pdf 260 48 MB
KN සුත්ත නිපාත අටුවාව.pdf 291 119 MB
චතුභාණවාර අටුවාව.pdf 224 65 MB
ජාතක අටුවාව 1.pdf 284 93 MB
ජාතක අටුවාව 2.pdf 182 74 MB
ජාතක අටුවාව 3.pdf 168 116 MB
ජාතක අටුවාව 4.pdf 163 56 MB
ජාතක අටුවාව 5.pdf 152 53 MB
ජාතක අටුවාව 6.pdf 182 67 MB
ජාතක අටුවාව 7.pdf 180 118 MB
දීඝනිකාය අටුවාව 1.pdf 320 64 MB
දීඝනිකාය අටුවාව 2.pdf 270 56 MB
මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව 1.pdf 328 48 MB
මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව 2.pdf 189 62 MB
මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව 3.pdf 167 58 MB
මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව 4.pdf 190 31 MB
සංයුක්ත නිකාය අටුවාව 1.pdf 329 64 MB
සංයුක්ත නිකාය අටුවාව 2.pdf 264 61 MB
සංයුක්ත නිකාය අටුවාව 3.pdf 311 62 MB
සුත්තසංගහ අටුවාව.pdf 185 52 MB
මෙහි ඇතුලත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි නොමැති පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කල පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය offline මෘදුකාංග පරිඝනක සඳහා සහ Android දුරකථන සඳහා ලබාගන්න.
෴෴