මෙම ගොනුව තුළ පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
AP ධම්මසඞ්ගණි අටුවාව.pdf 3,322 73 MB
AP පංචප්පකරණ අටුවාව 1.pdf 1,807 40 MB
AP පංචප්පකරණ අටුවාව 2.pdf 1,557 32 MB
AP විභංග අටුවාව.pdf 1,881 84 MB
KN අපදානපාලි අටුවාව.pdf 1,405 100 MB
KN ඉතිවුත්තක අටුවාව.pdf 1,040 74 MB
KN උදානපාළි අටුවාව.pdf 1,057 66 MB
KN ඛුද්දකපාඨපාළි අටුවාව.pdf 1,831 45 MB
KN චරියාපිටක අටුවාව.pdf 882 63 MB
KN චූලනිද්දේසපාලි අටුවාව.pdf 801 21 MB
KN ථේරගාථා අටුවාව 1.pdf 1,279 118 MB
KN ථේරගාථා අටුවාව 2.pdf 1,169 48 MB
KN ධම්මපද අටුවාව 2.pdf 1,418 69 MB
KN නෙත්තිප්පකරණ අටුවාව.pdf 873 50 MB
KN පටිසම්භිදාමග්ග අටුවාව.pdf 1,139 120 MB
KN පේතවත්ථු අටුවාව.pdf 1,337 43 MB
KN බුද්ධවංස අටුවාව.pdf 1,393 48 MB
KN මහානිද්දේසපාලි අටුවාව.pdf 747 152 MB
KN සුත්ත නිපාත අටුවාව.pdf 1,532 119 MB
චතුභාණවාර අටුවාව.pdf 1,085 65 MB
ජාතක අටුවාව 1.pdf 1,714 93 MB
ජාතක අටුවාව 2.pdf 917 74 MB
ජාතක අටුවාව 3.pdf 951 116 MB
ජාතක අටුවාව 4.pdf 895 56 MB
ජාතක අටුවාව 5.pdf 863 53 MB
ජාතක අටුවාව 6.pdf 1,015 67 MB
ජාතක අටුවාව 7.pdf 932 118 MB
දීඝනිකාය අටුවාව 1.pdf 1,320 64 MB
දීඝනිකාය අටුවාව 2.pdf 1,190 56 MB
මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව 1.pdf 1,323 48 MB
මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව 2.pdf 943 62 MB
මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව 3.pdf 880 58 MB
මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව 4.pdf 887 31 MB
සංයුක්ත නිකාය අටුවාව 1.pdf 1,719 64 MB
සංයුක්ත නිකාය අටුවාව 2.pdf 1,313 61 MB
සංයුක්ත නිකාය අටුවාව 3.pdf 1,238 62 MB
සුත්තසංගහ අටුවාව.pdf 905 52 MB
මෙහි ඇතුලත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි නොමැති පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කල පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය offline මෘදුකාංග පරිඝනක සඳහා සහ Android දුරකථන සඳහා ලබාගන්න.
෴෴