ගොනුවේ නම
ප්‍රමාණය
අභිධර්මගොනු 74 කි.4.4GB
ඉපැරණි පොත්ගොනු 42 කි.1.7GB
ත්‍රිපිටක සූචි හා ශබ්දකෝෂගොනු 14 කි.1.8GB
දහම් පාසල් හා පිරිවෙන්ගොනු 28 කි.1.6GB
පාලි අට්ඨකථාගොනු 51 කි.3.6GB
පාලි ඉගෙනුමගොනු 23 කි.381MB
පාලි භාෂාවගොනු 117 කි.6.5GB
පින්තූර වගු සටහන්ගොනු 49 කි.1.9GB
බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකයගොනු 116 කි.6.7GB
භාවනා කමටහන්ගොනු 54 කි.2.1GB
භික්ෂු විනයගොනු 56 කි.3.5GB
මෘදුකාංගගොනු 17 කි.15GB
රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමිගොනු 78 කි.619MB
වෙනත්ගොනු 172 කි.6.2GB
සිංහල අට්ඨකථාගොනු 60 කි.4.5GB
සූත්‍රගොනු 93 කි.3.4GB
වෙනත් ත්‍රිපිටකගොනු 33 කි.4.3GB
සිංහල භාෂාවගොනු 15 කි.1.8GB
ටීකාගොනු 9 කි.1.3GB