ගොනුවේ නම
ප්‍රමාණය
ත්‍රිපිටක සූචිය - පොල්වත්තේ බුද්ධදත්ත හිමි14MB
ත්‍රිපිටක සූචිය රන්පියවර - මකුලුදුවේ අමිත හිමි15MB
බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටක සූත්‍ර සුචිය3.3MB
සූත්‍රධර්ම නාමාවලිය6.7MB
පාලි-සිංහල ශබ්දකෝෂය - මඩිතියවෙල සිරි සුමංගල හිමි53MB
ව්‍යාකරණසද්දසින්ධු - පාලි පාරිභාෂිකශබ්දකෝෂය450MB
සංස්කෘත සිංහල ශබ්දකෝෂය222MB
දේශීය වෛද්‍ය ශබ්දකෝෂය - කිරිඇල්ලේ ඤාණවිමල හිමි40MB
ශබ්දාර්‍ත්‍ථරත්නාකරය සිංහල අකාරාදිය - බෝරුග්ගමුවේ රේවත හිමි157MB
ශ්‍රී සද්ධර්ම කෝෂය - මැන්දිස් ගුණසේකරlow quality192MB
අට්ඨකථාසුචි - කොස්ගොඩ සිරිසුමේධ හිමි 1960322MB
ජිනවචන කෝෂය - මාවිත්තර රේවත හිමි 1956127MB
ශ්‍රී සද්ධර්ම කෝෂය - මැන්දිස් ගුණසේකර 1928v2194MB
අමරකෝෂය - ආචාර්‍ය්‍ය අමරසිංහ සහ මැද්දේපොල විමලජෝති හිමි 193453MB