සංස්කෘත සිංහල ශබ්දකෝෂය.pdf
බාගත කිරීම් ගණන : 7,038
වෙබ් අඩවියට එක් කළ දිනය : 2018-02-14
ගොනුවේ ප්‍රමාණය : 222MB