සූත්‍රධර්ම නාමාවලිය.pdf
බාගත කිරීම් ගණන : 3,905
වෙබ් අඩවියට එක් කළ දිනය : 2016-09-17
ගොනුවේ ප්‍රමාණය : 6.7MB