පාලි-සිංහල ශබ්දකෝෂය - මඩිතියවෙල සිරි සුමංගල හිමි.pdf
බාගත කිරීම් ගණන : 8,913
වෙබ් අඩවියට එක් කළ දිනය : 2016-01-24
ගොනුවේ ප්‍රමාණය : 53MB