අමරකෝෂය - ආචාර්‍ය්‍ය අමරසිංහ සහ මැද්දේපොල විමලජෝති හිමි 1934.pdf
බාගත කිරීම් ගණන : 441
වෙබ් අඩවියට එක් කළ දිනය : 2022-06-24
ගොනුවේ ප්‍රමාණය : 53MB