ගොනුවේ නම
ප්‍රමාණය
Palibhashavatharanaya_11.7MB
Palibhashavatharanaya_22.9MB
Palibhashavatharanaya_33.0MB
Sarala_Pali_Shikshakaya2.7MB
ත්‍රිභාෂාරත්නාකරය - පොල්වත්තේ බුද්ධදත්ත හිමි29MB
පඨමපාඨාවලී - පොල්වත්තේ බුද්ධදත්ත හිමි17MB
පාලි හුරුව කඩිනම් පාඨමාලාව - බලංගොඩ ඤාණවිහාරි හිමිv230MB
පාලිභාෂාවතරණය 1 - පොල්වත්තේ බුද්ධදත්ත හිමිscanned19MB
පාලිභාෂාවතරණය 1 - පොල්වත්තේ බුද්ධදත්ත හිමි1.6MB
පාලිභාෂාවතරණය 2 - පොල්වත්තේ බුද්ධදත්ත හිමිscanned36MB
පාලිභාෂාවතරණය 2 - පොල්වත්තේ බුද්ධදත්ත හිමි2.0MB
පාලිභාෂාවතරණය 3 - පොල්වත්තේ බුද්ධදත්ත හිමිscanned29MB
පාලිභාෂාවතරණය 3 - පොල්වත්තේ බුද්ධදත්ත හිමි2.3MB
පාලිභාෂාවතරණයතුර - මලලගම සුමනනන්ද හිමි35MB
පාළිපාඨාවලී - පොල්වත්තේ බුද්ධදත්ත හිමිv127MB
පාළිපාඨාවලී - පොල්වත්තේ බුද්ධදත්ත හිමි40MB
පිරිවෙන් පාලි පොත 17.3MB
සරල පාලි ප්‍රවේශය - බළන්ගොඩ ආනන්ද මෛත්‍රිය හිමි52MB
සරල පාලි ශික්ෂකය - බළන්ගොඩ ආනන්ද මෛත්‍රිය හිමිscanned6.3MB
සරල පාලි ශික්ෂකය - බළන්ගොඩ ආනන්ද මෛත්‍රිය හිමි2.5MB
ඉබේ සකුව - කුමාරතුංග මුනිදාස16MB
පාලි වාක්‍ය රචනාව හා පරිවර්තන පරිචය - පොල්වත්තේ බුද්ධදත්ත හිමි 194718MB
පාලිභාෂාවතරණය 1 - පොල්වත්තේ බුද්ධදත්ත හිමි682KB