පාලි වාක්‍ය රචනාව හා පරිවර්තන පරිචය - පොල්වත්තේ බුද්ධදත්ත හිමි 1947.pdf
බාගත කිරීම් ගණන : 463
වෙබ් අඩවියට එක් කළ දිනය : 2023-02-18
ගොනුවේ ප්‍රමාණය : 18MB