පඨමපාඨාවලී - පොල්වත්තේ බුද්ධදත්ත හිමි.pdf
බාගත කිරීම් ගණන : 1,747
වෙබ් අඩවියට එක් කළ දිනය : 2018-12-10
ගොනුවේ ප්‍රමාණය : 17MB