ගොනුවේ නම
ප්‍රමාණය
සිංහල භාෂාවේ අක්ෂර වින්‍යාසය - ශබ්දකෝෂ සම්පාදන ආයතනය 201810MB
ශ්‍රී සුමංගල සිංහල ශබ්දකෝෂය 1 අ-න - වැලිවිටියේ සෝරත හිමි 19521st ed147MB
සිංහල ව්‍යාකරණ පද නීතිය - වේරගම පුංචිබණ්ඩාර 188847MB
ශ්‍රී සුමංගල සිංහල ශබ්දකෝෂය 1 අ-න - වැලිවිටියේ සෝරත හිමි 19562nd ed220MB
ශ්‍රී සුමංගල සිංහල ශබ්දකෝෂය 2 ප-ළ - වැලිවිටියේ සෝරත හිමි 19562nd ed261MB
සිංහල අක්ෂර සන්ධි සමාස පද විරාම ආදිය16MB
සංක්ෂිප්ත සිංහල ශබ්දකෝෂය 1 - ශබ්දකෝෂ සම්පාදන ආයතනය 20071st ed365MB
ක්‍රියා විවරණය - මුනිදාස කුමාරණතුංග70MB
ව්‍යාකරණ විවරණය - මුනිදාස කුමාරණතුංග 193776MB
රචනෝපදේශය - හොරණ වජිරඤාණ හිමි 195625MB
ශබ්දමුක්තාවලිය සිංහල අකාරාදිය - වේරගම බණ්ඩාර 1890148MB
සිංහල නාම සහ ආඛ්‍යාත වරනැගිල්ල - අබිලිනු සමරවීර 190953MB
සංක්ෂිප්ත සිංහල ශබ්දකෝෂය 1 - ශබ්දකෝෂ සම්පාදන ආයතනය 20182nd ed4.8MB
සංක්ෂිප්ත සිංහල ශබ්දකෝෂය 2 - ශබ්දකෝෂ සම්පාදන ආයතනය 20091st ed237MB