ශ්‍රී සුමංගල සිංහල ශබ්දකෝෂය 2 ප-ළ - වැලිවිටියේ සෝරත හිමි 1956.pdf
බාගත කිරීම් ගණන : 1,603
වෙබ් අඩවියට එක් කළ දිනය : 2022-06-21
ගොනුවේ ප්‍රමාණය : 261MB