ගොනුවේ නම
ප්‍රමාණය
චිත්‍ර කතාගොනු 29 කි.919MB
80 මහා ශ්‍රාවක පින්තූරය193KB
අරුණෝදය, ඉර උදාව, මධ්‍යහනය, ඉර බැසීම දින දර්ශනය2.9MB
ආතාපි සටහන්1.6MB
කායගතාසති පිළිකුල් භාවනා පින්තූර3.6MB
කුණප කොටස් 32 පින්තූර43MB
කුණප කොටස් 32 පින්තූර101MB
ගෞතම බුද්ධ චරිතය පින්තූර 12.7MB
ගෞතම බුද්ධ චරිතය පින්තූර 210MB
මුද්‍රණය සඳහා බුද්ධ රූපය3.4MB
විජය සූත්‍රය699KB
සක්වල විභංගය948KB
සදහම් සෙවණ පිටු පත්‍රිකා - කඩවත ගුණානන්ද හිමි 200761MB
සිතුවම් සහිත ධම්මපදය - වේරගොඩ සාරද හිමි 2013sinhala54MB
ගෞතම බුද්ධ චරිතය පින්තූර 333MB
අසුභ භාවනා රූප සටහන්6.1MB
ආශ්චර්යමත් රුවන්වැලිසෑය ප්‍රතිසංස්කරණ පින්කම5.6MB
සදහම් සුරතුර පත්‍රිකා - කඩවත ගුණානන්ද හිමි 201945MB
සිතුවම් සහිත ධම්මපදය - වේරගොඩ සාරද හිමි 1993english151MB
බුදුසිරිත සිතුවමින් - වේරගොඩ සාරද හිමි 1991398MB
අසුභ රූප සටහන් Thailandthai57MB