සිතුවම් සහිත ධම්මපදය - වේරගොඩ සාරද හිමි 1993.pdf
බාගත කිරීම් ගණන : 331
වෙබ් අඩවියට එක් කළ දිනය : 2022-12-22
ගොනුවේ ප්‍රමාණය : 151MB