ගෞතම බුද්ධ චරිතය පින්තූර 1.zip
බාගත කිරීම් ගණන : 4,186
වෙබ් අඩවියට එක් කළ දිනය : 2018-10-13
ගොනුවේ ප්‍රමාණය : 2.7MB