කායගතාසති පිළිකුල් භාවනා පින්තූර.pdf
බාගත කිරීම් ගණන : 4,902
වෙබ් අඩවියට එක් කළ දිනය : 2018-10-13
ගොනුවේ ප්‍රමාණය : 3.6MB