මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2007 Files: 10, Size: 18 MB
2008 Files: 12, Size: 65 MB
2009 Files: 17, Size: 85 MB
2010 Files: 9, Size: 30 MB
2011 Files: 17, Size: 134 MB
2012 Files: 12, Size: 65 MB
2013 Files: 8, Size: 70 MB
2014 Files: 15, Size: 124 MB
2015 Files: 30, Size: 375 MB
2016 Files: 13, Size: 187 MB
2017 Files: 3, Size: 58 MB
2018 Files: 4, Size: 95 MB
2019 Files: 5, Size: 87 MB
No Date Info Files: 31, Size: 167 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴