මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
Daham Panduru Files: 8, Size: 64 MB
Hanthana Deshana Files: 20, Size: 150 MB
Karapitiya Deshana Files: 49, Size: 169 MB
Subdraramaya Deshana Files: 40, Size: 141 MB
2007-12-29 Dalada Maligawa Part 1.mp3 868 4 MB
2007-12-29 Dalada Maligawa Part 2.mp3 792 3 MB
2007-12-29 Dalada Maligawa Part 3.mp3 487 1 MB
2007-12-29 Dalada Maligawa Part 4.mp3 517 2 MB
2007-12-29 Dalada Maligawa Part 5.mp3 511 3 MB
2007-12-29 Dalada Maligawa Part 6.mp3 474 5 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴