මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
Daham Panduru Files: 8, Size: 64 MB
Hanthana Deshana Files: 20, Size: 150 MB
Karapitiya Deshana Files: 49, Size: 169 MB
Subdraramaya Deshana Files: 40, Size: 141 MB
2007-12-29 Dalada Maligawa Part 1.mp3 679 4 MB
2007-12-29 Dalada Maligawa Part 2.mp3 674 3 MB
2007-12-29 Dalada Maligawa Part 3.mp3 387 1 MB
2007-12-29 Dalada Maligawa Part 4.mp3 433 2 MB
2007-12-29 Dalada Maligawa Part 5.mp3 414 3 MB
2007-12-29 Dalada Maligawa Part 6.mp3 377 5 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴