මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2007 Karapitiya Introduction.mp3 358 35 KB
2007-01-27 Karapitiya 1A.mp3 420 4 MB
2007-01-27 Karapitiya 1B.mp3 393 4 MB
2007-01-27 Karapitiya 2A.mp3 346 4 MB
2007-01-27 Karapitiya 2B.mp3 371 4 MB
2007-01-27 Karapitiya 3A.mp3 355 2 MB
2007-03-31 Karapitiya 4A.mp3 344 5 MB
2007-03-31 Karapitiya 4B.mp3 356 5 MB
2007-03-31 Karapitiya 5A.mp3 326 4 MB
2007-03-31 Karapitiya 5B.mp3 350 2 MB
2007-04-28 Karapitiya 10A.mp3 304 4 MB
2007-04-28 Karapitiya 10B.mp3 275 542 KB
2007-04-28 Karapitiya 6A.mp3 310 4 MB
2007-04-28 Karapitiya 6B.mp3 305 4 MB
2007-04-28 Karapitiya 7A.mp3 305 4 MB
2007-04-28 Karapitiya 7B.mp3 288 3 MB
2007-04-28 Karapitiya 8A.mp3 279 4 MB
2007-04-28 Karapitiya 8B.mp3 293 4 MB
2007-04-28 Karapitiya 9A.mp3 287 4 MB
2007-04-28 Karapitiya 9B.mp3 265 4 MB
2007-05-26 Karapitiya 11A.mp3 290 4 MB
2007-05-26 Karapitiya 11B.mp3 290 4 MB
2007-05-26 Karapitiya 12A.mp3 287 4 MB
2007-05-26 Karapitiya 12B.mp3 271 4 MB
2007-05-26 Karapitiya 13A.mp3 283 4 MB
2007-05-26 Karapitiya 13B.mp3 275 3 MB
2007-05-26 Karapitiya 14A.mp3 272 4 MB
2007-05-26 Karapitiya 14B.mp3 282 4 MB
2007-05-26 Karapitiya 15A.mp3 269 4 MB
2007-05-26 Karapitiya 15B.mp3 277 4 MB
2007-06-23 Karapitiya 16A.mp3 288 4 MB
2007-06-23 Karapitiya 16B.mp3 269 4 MB
2007-06-23 Karapitiya 17A.mp3 268 4 MB
2007-06-23 Karapitiya 17B.mp3 264 4 MB
2007-06-23 Karapitiya 18A.mp3 287 4 MB
2007-06-23 Karapitiya 18B.mp3 290 4 MB
2007-06-23 Karapitiya 19A.mp3 293 4 MB
2007-06-23 Karapitiya 19B.mp3 296 4 MB
2007-06-23 Karapitiya 20A.mp3 280 4 MB
2007-06-23 Karapitiya 20B.mp3 313 4 MB
2007-07-28 Karapitiya 21A.mp3 282 4 MB
2007-07-28 Karapitiya 21B.mp3 277 4 MB
2007-07-28 Karapitiya 22A.mp3 263 4 MB
2007-07-28 Karapitiya 22B.mp3 277 4 MB
2007-07-28 Karapitiya 23A.mp3 270 4 MB
2007-07-28 Karapitiya 23B.mp3 269 4 MB
2007-07-28 Karapitiya 24A.mp3 276 4 MB
2007-07-28 Karapitiya 24B.mp3 272 4 MB
2007-07-28 Karapitiya 25A.mp3 369 4 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴