මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2007 Karapitiya Introduction.mp3 263 35 KB
2007-01-27 Karapitiya 1A.mp3 296 4 MB
2007-01-27 Karapitiya 1B.mp3 289 4 MB
2007-01-27 Karapitiya 2A.mp3 256 4 MB
2007-01-27 Karapitiya 2B.mp3 274 4 MB
2007-01-27 Karapitiya 3A.mp3 259 2 MB
2007-03-31 Karapitiya 4A.mp3 255 5 MB
2007-03-31 Karapitiya 4B.mp3 268 5 MB
2007-03-31 Karapitiya 5A.mp3 249 4 MB
2007-03-31 Karapitiya 5B.mp3 285 2 MB
2007-04-28 Karapitiya 10A.mp3 233 4 MB
2007-04-28 Karapitiya 10B.mp3 215 542 KB
2007-04-28 Karapitiya 6A.mp3 218 4 MB
2007-04-28 Karapitiya 6B.mp3 218 4 MB
2007-04-28 Karapitiya 7A.mp3 223 4 MB
2007-04-28 Karapitiya 7B.mp3 212 3 MB
2007-04-28 Karapitiya 8A.mp3 214 4 MB
2007-04-28 Karapitiya 8B.mp3 210 4 MB
2007-04-28 Karapitiya 9A.mp3 219 4 MB
2007-04-28 Karapitiya 9B.mp3 203 4 MB
2007-05-26 Karapitiya 11A.mp3 218 4 MB
2007-05-26 Karapitiya 11B.mp3 205 4 MB
2007-05-26 Karapitiya 12A.mp3 213 4 MB
2007-05-26 Karapitiya 12B.mp3 203 4 MB
2007-05-26 Karapitiya 13A.mp3 203 4 MB
2007-05-26 Karapitiya 13B.mp3 208 3 MB
2007-05-26 Karapitiya 14A.mp3 199 4 MB
2007-05-26 Karapitiya 14B.mp3 202 4 MB
2007-05-26 Karapitiya 15A.mp3 202 4 MB
2007-05-26 Karapitiya 15B.mp3 198 4 MB
2007-06-23 Karapitiya 16A.mp3 203 4 MB
2007-06-23 Karapitiya 16B.mp3 209 4 MB
2007-06-23 Karapitiya 17A.mp3 200 4 MB
2007-06-23 Karapitiya 17B.mp3 191 4 MB
2007-06-23 Karapitiya 18A.mp3 206 4 MB
2007-06-23 Karapitiya 18B.mp3 209 4 MB
2007-06-23 Karapitiya 19A.mp3 215 4 MB
2007-06-23 Karapitiya 19B.mp3 207 4 MB
2007-06-23 Karapitiya 20A.mp3 200 4 MB
2007-06-23 Karapitiya 20B.mp3 214 4 MB
2007-07-28 Karapitiya 21A.mp3 208 4 MB
2007-07-28 Karapitiya 21B.mp3 204 4 MB
2007-07-28 Karapitiya 22A.mp3 188 4 MB
2007-07-28 Karapitiya 22B.mp3 210 4 MB
2007-07-28 Karapitiya 23A.mp3 188 4 MB
2007-07-28 Karapitiya 23B.mp3 207 4 MB
2007-07-28 Karapitiya 24A.mp3 199 4 MB
2007-07-28 Karapitiya 24B.mp3 202 4 MB
2007-07-28 Karapitiya 25A.mp3 301 4 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴