මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2007 Karapitiya Introduction.mp3 322 35 KB
2007-01-27 Karapitiya 1A.mp3 357 4 MB
2007-01-27 Karapitiya 1B.mp3 356 4 MB
2007-01-27 Karapitiya 2A.mp3 312 4 MB
2007-01-27 Karapitiya 2B.mp3 331 4 MB
2007-01-27 Karapitiya 3A.mp3 317 2 MB
2007-03-31 Karapitiya 4A.mp3 302 5 MB
2007-03-31 Karapitiya 4B.mp3 319 5 MB
2007-03-31 Karapitiya 5A.mp3 305 4 MB
2007-03-31 Karapitiya 5B.mp3 329 2 MB
2007-04-28 Karapitiya 10A.mp3 277 4 MB
2007-04-28 Karapitiya 10B.mp3 249 542 KB
2007-04-28 Karapitiya 6A.mp3 264 4 MB
2007-04-28 Karapitiya 6B.mp3 276 4 MB
2007-04-28 Karapitiya 7A.mp3 272 4 MB
2007-04-28 Karapitiya 7B.mp3 259 3 MB
2007-04-28 Karapitiya 8A.mp3 251 4 MB
2007-04-28 Karapitiya 8B.mp3 261 4 MB
2007-04-28 Karapitiya 9A.mp3 263 4 MB
2007-04-28 Karapitiya 9B.mp3 245 4 MB
2007-05-26 Karapitiya 11A.mp3 265 4 MB
2007-05-26 Karapitiya 11B.mp3 261 4 MB
2007-05-26 Karapitiya 12A.mp3 259 4 MB
2007-05-26 Karapitiya 12B.mp3 245 4 MB
2007-05-26 Karapitiya 13A.mp3 255 4 MB
2007-05-26 Karapitiya 13B.mp3 253 3 MB
2007-05-26 Karapitiya 14A.mp3 250 4 MB
2007-05-26 Karapitiya 14B.mp3 247 4 MB
2007-05-26 Karapitiya 15A.mp3 246 4 MB
2007-05-26 Karapitiya 15B.mp3 244 4 MB
2007-06-23 Karapitiya 16A.mp3 253 4 MB
2007-06-23 Karapitiya 16B.mp3 251 4 MB
2007-06-23 Karapitiya 17A.mp3 246 4 MB
2007-06-23 Karapitiya 17B.mp3 235 4 MB
2007-06-23 Karapitiya 18A.mp3 258 4 MB
2007-06-23 Karapitiya 18B.mp3 266 4 MB
2007-06-23 Karapitiya 19A.mp3 263 4 MB
2007-06-23 Karapitiya 19B.mp3 257 4 MB
2007-06-23 Karapitiya 20A.mp3 254 4 MB
2007-06-23 Karapitiya 20B.mp3 272 4 MB
2007-07-28 Karapitiya 21A.mp3 252 4 MB
2007-07-28 Karapitiya 21B.mp3 254 4 MB
2007-07-28 Karapitiya 22A.mp3 234 4 MB
2007-07-28 Karapitiya 22B.mp3 255 4 MB
2007-07-28 Karapitiya 23A.mp3 239 4 MB
2007-07-28 Karapitiya 23B.mp3 251 4 MB
2007-07-28 Karapitiya 24A.mp3 243 4 MB
2007-07-28 Karapitiya 24B.mp3 252 4 MB
2007-07-28 Karapitiya 25A.mp3 342 4 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴