මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2007 Daham Panduru 1A.mp3 532 7 MB
2007 Daham Panduru 1B.mp3 350 9 MB
2007 Daham Panduru 2A.mp3 331 11 MB
2007 Daham Panduru 2B.mp3 302 5 MB
2007 Daham Panduru 3A.mp3 287 7 MB
2007 Daham Panduru 3B.mp3 270 7 MB
2007 Daham Panduru 4A.mp3 323 11 MB
2007 Daham Panduru 4B.mp3 295 8 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴