මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2007 Daham Panduru 1A.mp3 633 7 MB
2007 Daham Panduru 1B.mp3 427 9 MB
2007 Daham Panduru 2A.mp3 388 11 MB
2007 Daham Panduru 2B.mp3 358 5 MB
2007 Daham Panduru 3A.mp3 343 7 MB
2007 Daham Panduru 3B.mp3 422 7 MB
2007 Daham Panduru 4A.mp3 378 11 MB
2007 Daham Panduru 4B.mp3 350 8 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴