මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2007 Daham Panduru 1A.mp3 751 7 MB
2007 Daham Panduru 1B.mp3 498 9 MB
2007 Daham Panduru 2A.mp3 413 11 MB
2007 Daham Panduru 2B.mp3 391 5 MB
2007 Daham Panduru 3A.mp3 381 7 MB
2007 Daham Panduru 3B.mp3 461 7 MB
2007 Daham Panduru 4A.mp3 415 11 MB
2007 Daham Panduru 4B.mp3 389 8 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴