මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2006-12-25 Subadrarama 001.mp3 828 6 MB
2006-12-25 Subadrarama 002.mp3 549 6 MB
2006-12-25 Subadrarama 003.mp3 518 5 MB
2006-12-26 Subadrarama 004.mp3 537 5 MB
2006-12-26 Subadrarama 005.mp3 468 4 MB
2007-01-21 Subadrarama 006.mp3 462 3 MB
2007-01-21 Subadrarama 007.mp3 434 3 MB
2007-01-21 Subadrarama 008.mp3 451 6 MB
2007-01-21 Subadrarama 009.mp3 427 7 MB
2007-01-21 Subadrarama 010.mp3 435 7 MB
2007-01-21 Subadrarama 011.mp3 428 5 MB
2007-02-11 Subadrarama 012 Buduguna.mp3 412 6 MB
2007-02-11 Subadrarama 013.mp3 431 5 MB
2007-02-11 Subadrarama 014.mp3 420 6 MB
2007-02-11 Subadrarama 015.mp3 424 6 MB
2007-03-11 Subadrarama 016.mp3 403 4 MB
2007-03-11 Subadrarama 017.mp3 363 2 MB
2007-03-11 Subadrarama 018.mp3 377 4 MB
2007-03-11 Subadrarama 019.mp3 414 3 MB
2007-04-22 Subadrarama 020 Buduguna Bawana.mp3 389 3 MB
2007-04-22 Subadrarama 021.mp3 387 2 MB
2007-04-22 Subadrarama 022.mp3 374 2 MB
2007-04-22 Subadrarama 023.mp3 366 3 MB
2007-04-22 Subadrarama 024.mp3 383 3 MB
2007-04-22 Subadrarama 025.mp3 357 3 MB
2007-05-20 Subadrarama 026.mp3 352 2 MB
2007-05-20 Subadrarama 027 Anapanasathi.mp3 370 3 MB
2007-05-20 Subadrarama 028.mp3 364 2 MB
2007-05-20 Subadrarama 029.mp3 386 4 MB
2007-05-20 Subadrarama 030.mp3 351 2 MB
2007-05-20 Subadrarama 031.mp3 354 2 MB
2007-05-20 Subadrarama 032.mp3 324 531 KB
2007-06-17 Subadrarama 033.mp3 332 261 KB
2007-06-17 Subadrarama 034.mp3 340 2 MB
2007-06-17 Subadrarama 035.mp3 347 2 MB
2007-06-17 Subadrarama 036.mp3 335 2 MB
2007-06-17 Subadrarama 037.mp3 363 1 MB
2007-06-17 Subadrarama 038.mp3 377 5 MB
2007-06-17 Subadrarama 039.mp3 383 4 MB
2007-06-17 Subadrarama 040.mp3 370 408 KB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴