මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2006-12-25 Subadrarama 001.mp3 806 6 MB
2006-12-25 Subadrarama 002.mp3 533 6 MB
2006-12-25 Subadrarama 003.mp3 499 5 MB
2006-12-26 Subadrarama 004.mp3 519 5 MB
2006-12-26 Subadrarama 005.mp3 453 4 MB
2007-01-21 Subadrarama 006.mp3 447 3 MB
2007-01-21 Subadrarama 007.mp3 417 3 MB
2007-01-21 Subadrarama 008.mp3 434 6 MB
2007-01-21 Subadrarama 009.mp3 408 7 MB
2007-01-21 Subadrarama 010.mp3 414 7 MB
2007-01-21 Subadrarama 011.mp3 407 5 MB
2007-02-11 Subadrarama 012 Buduguna.mp3 394 6 MB
2007-02-11 Subadrarama 013.mp3 405 5 MB
2007-02-11 Subadrarama 014.mp3 394 6 MB
2007-02-11 Subadrarama 015.mp3 402 6 MB
2007-03-11 Subadrarama 016.mp3 379 4 MB
2007-03-11 Subadrarama 017.mp3 343 2 MB
2007-03-11 Subadrarama 018.mp3 358 4 MB
2007-03-11 Subadrarama 019.mp3 382 3 MB
2007-04-22 Subadrarama 020 Buduguna Bawana.mp3 365 3 MB
2007-04-22 Subadrarama 021.mp3 366 2 MB
2007-04-22 Subadrarama 022.mp3 349 2 MB
2007-04-22 Subadrarama 023.mp3 344 3 MB
2007-04-22 Subadrarama 024.mp3 359 3 MB
2007-04-22 Subadrarama 025.mp3 336 3 MB
2007-05-20 Subadrarama 026.mp3 328 2 MB
2007-05-20 Subadrarama 027 Anapanasathi.mp3 349 3 MB
2007-05-20 Subadrarama 028.mp3 344 2 MB
2007-05-20 Subadrarama 029.mp3 359 4 MB
2007-05-20 Subadrarama 030.mp3 332 2 MB
2007-05-20 Subadrarama 031.mp3 332 2 MB
2007-05-20 Subadrarama 032.mp3 309 531 KB
2007-06-17 Subadrarama 033.mp3 314 261 KB
2007-06-17 Subadrarama 034.mp3 320 2 MB
2007-06-17 Subadrarama 035.mp3 325 2 MB
2007-06-17 Subadrarama 036.mp3 310 2 MB
2007-06-17 Subadrarama 037.mp3 341 1 MB
2007-06-17 Subadrarama 038.mp3 356 5 MB
2007-06-17 Subadrarama 039.mp3 362 4 MB
2007-06-17 Subadrarama 040.mp3 352 408 KB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴