මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2006-12-25 Subadrarama 001.mp3 859 6 MB
2006-12-25 Subadrarama 002.mp3 582 6 MB
2006-12-25 Subadrarama 003.mp3 548 5 MB
2006-12-26 Subadrarama 004.mp3 560 5 MB
2006-12-26 Subadrarama 005.mp3 492 4 MB
2007-01-21 Subadrarama 006.mp3 486 3 MB
2007-01-21 Subadrarama 007.mp3 457 3 MB
2007-01-21 Subadrarama 008.mp3 477 6 MB
2007-01-21 Subadrarama 009.mp3 453 7 MB
2007-01-21 Subadrarama 010.mp3 458 7 MB
2007-01-21 Subadrarama 011.mp3 454 5 MB
2007-02-11 Subadrarama 012 Buduguna.mp3 438 6 MB
2007-02-11 Subadrarama 013.mp3 460 5 MB
2007-02-11 Subadrarama 014.mp3 447 6 MB
2007-02-11 Subadrarama 015.mp3 453 6 MB
2007-03-11 Subadrarama 016.mp3 428 4 MB
2007-03-11 Subadrarama 017.mp3 389 2 MB
2007-03-11 Subadrarama 018.mp3 402 4 MB
2007-03-11 Subadrarama 019.mp3 441 3 MB
2007-04-22 Subadrarama 020 Buduguna Bawana.mp3 417 3 MB
2007-04-22 Subadrarama 021.mp3 421 2 MB
2007-04-22 Subadrarama 022.mp3 401 2 MB
2007-04-22 Subadrarama 023.mp3 404 3 MB
2007-04-22 Subadrarama 024.mp3 412 3 MB
2007-04-22 Subadrarama 025.mp3 378 3 MB
2007-05-20 Subadrarama 026.mp3 375 2 MB
2007-05-20 Subadrarama 027 Anapanasathi.mp3 400 3 MB
2007-05-20 Subadrarama 028.mp3 387 2 MB
2007-05-20 Subadrarama 029.mp3 409 4 MB
2007-05-20 Subadrarama 030.mp3 384 2 MB
2007-05-20 Subadrarama 031.mp3 374 2 MB
2007-05-20 Subadrarama 032.mp3 347 531 KB
2007-06-17 Subadrarama 033.mp3 364 261 KB
2007-06-17 Subadrarama 034.mp3 362 2 MB
2007-06-17 Subadrarama 035.mp3 372 2 MB
2007-06-17 Subadrarama 036.mp3 360 2 MB
2007-06-17 Subadrarama 037.mp3 383 1 MB
2007-06-17 Subadrarama 038.mp3 399 5 MB
2007-06-17 Subadrarama 039.mp3 406 4 MB
2007-06-17 Subadrarama 040.mp3 392 408 KB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴