මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2006-12-25 Subadrarama 001.mp3 777 6 MB
2006-12-25 Subadrarama 002.mp3 499 6 MB
2006-12-25 Subadrarama 003.mp3 477 5 MB
2006-12-26 Subadrarama 004.mp3 491 5 MB
2006-12-26 Subadrarama 005.mp3 431 4 MB
2007-01-21 Subadrarama 006.mp3 428 3 MB
2007-01-21 Subadrarama 007.mp3 394 3 MB
2007-01-21 Subadrarama 008.mp3 411 6 MB
2007-01-21 Subadrarama 009.mp3 386 7 MB
2007-01-21 Subadrarama 010.mp3 394 7 MB
2007-01-21 Subadrarama 011.mp3 378 5 MB
2007-02-11 Subadrarama 012 Buduguna.mp3 370 6 MB
2007-02-11 Subadrarama 013.mp3 384 5 MB
2007-02-11 Subadrarama 014.mp3 364 6 MB
2007-02-11 Subadrarama 015.mp3 372 6 MB
2007-03-11 Subadrarama 016.mp3 360 4 MB
2007-03-11 Subadrarama 017.mp3 322 2 MB
2007-03-11 Subadrarama 018.mp3 328 4 MB
2007-03-11 Subadrarama 019.mp3 341 3 MB
2007-04-22 Subadrarama 020 Buduguna Bawana.mp3 336 3 MB
2007-04-22 Subadrarama 021.mp3 333 2 MB
2007-04-22 Subadrarama 022.mp3 324 2 MB
2007-04-22 Subadrarama 023.mp3 320 3 MB
2007-04-22 Subadrarama 024.mp3 333 3 MB
2007-04-22 Subadrarama 025.mp3 310 3 MB
2007-05-20 Subadrarama 026.mp3 300 2 MB
2007-05-20 Subadrarama 027 Anapanasathi.mp3 332 3 MB
2007-05-20 Subadrarama 028.mp3 323 2 MB
2007-05-20 Subadrarama 029.mp3 333 4 MB
2007-05-20 Subadrarama 030.mp3 306 2 MB
2007-05-20 Subadrarama 031.mp3 310 2 MB
2007-05-20 Subadrarama 032.mp3 292 531 KB
2007-06-17 Subadrarama 033.mp3 298 261 KB
2007-06-17 Subadrarama 034.mp3 300 2 MB
2007-06-17 Subadrarama 035.mp3 305 2 MB
2007-06-17 Subadrarama 036.mp3 293 2 MB
2007-06-17 Subadrarama 037.mp3 317 1 MB
2007-06-17 Subadrarama 038.mp3 335 5 MB
2007-06-17 Subadrarama 039.mp3 341 4 MB
2007-06-17 Subadrarama 040.mp3 333 408 KB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴