මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2007-05-12 Hanthana 1.mp3 390 10 MB
2007-05-12 Hanthana 2.mp3 339 2 MB
2007-05-12 Hanthana 3.mp3 339 10 MB
2007-05-12 Hanthana 4.mp3 429 9 MB
2007-06-16 Hanthana 1.mp3 324 5 MB
2007-06-16 Hanthana 2.mp3 330 10 MB
2007-06-16 Hanthana 3.mp3 363 6 MB
2007-07-21 Hanthana 1 Part 1.mp3 317 10 MB
2007-07-21 Hanthana 1 Part 2.mp3 328 6 MB
2007-07-21 Hanthana 2 Part 1.mp3 324 7 MB
2007-07-21 Hanthana 2 Part 2.mp3 333 5 MB
2007-08-18 Hanthana 1.mp3 331 11 MB
2007-08-18 Hanthana 2.mp3 302 6 MB
2007-08-18 Hanthana 3.mp3 317 11 MB
2007-08-18 Hanthana 4.mp3 313 6 MB
2007-09-15 Hanthana 1.mp3 313 5 MB
2007-09-15 Hanthana 2.mp3 284 7 MB
2007-09-15 Hanthana 3.mp3 326 6 MB
2007-09-15 Hanthana 4.mp3 300 9 MB
2007-09-15 Hanthana 5.mp3 326 9 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴