මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2007-05-12 Hanthana 1.mp3 377 10 MB
2007-05-12 Hanthana 2.mp3 323 2 MB
2007-05-12 Hanthana 3.mp3 318 10 MB
2007-05-12 Hanthana 4.mp3 404 9 MB
2007-06-16 Hanthana 1.mp3 314 5 MB
2007-06-16 Hanthana 2.mp3 321 10 MB
2007-06-16 Hanthana 3.mp3 342 6 MB
2007-07-21 Hanthana 1 Part 1.mp3 305 10 MB
2007-07-21 Hanthana 1 Part 2.mp3 307 6 MB
2007-07-21 Hanthana 2 Part 1.mp3 312 7 MB
2007-07-21 Hanthana 2 Part 2.mp3 318 5 MB
2007-08-18 Hanthana 1.mp3 320 11 MB
2007-08-18 Hanthana 2.mp3 293 6 MB
2007-08-18 Hanthana 3.mp3 304 11 MB
2007-08-18 Hanthana 4.mp3 297 6 MB
2007-09-15 Hanthana 1.mp3 298 5 MB
2007-09-15 Hanthana 2.mp3 269 7 MB
2007-09-15 Hanthana 3.mp3 304 6 MB
2007-09-15 Hanthana 4.mp3 287 9 MB
2007-09-15 Hanthana 5.mp3 304 9 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴