මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2007-05-12 Hanthana 1.mp3 476 10 MB
2007-05-12 Hanthana 2.mp3 416 2 MB
2007-05-12 Hanthana 3.mp3 408 10 MB
2007-05-12 Hanthana 4.mp3 504 9 MB
2007-06-16 Hanthana 1.mp3 400 5 MB
2007-06-16 Hanthana 2.mp3 404 10 MB
2007-06-16 Hanthana 3.mp3 468 6 MB
2007-07-21 Hanthana 1 Part 1.mp3 389 10 MB
2007-07-21 Hanthana 1 Part 2.mp3 411 6 MB
2007-07-21 Hanthana 2 Part 1.mp3 395 7 MB
2007-07-21 Hanthana 2 Part 2.mp3 415 5 MB
2007-08-18 Hanthana 1.mp3 413 11 MB
2007-08-18 Hanthana 2.mp3 380 6 MB
2007-08-18 Hanthana 3.mp3 393 11 MB
2007-08-18 Hanthana 4.mp3 384 6 MB
2007-09-15 Hanthana 1.mp3 390 5 MB
2007-09-15 Hanthana 2.mp3 361 7 MB
2007-09-15 Hanthana 3.mp3 399 6 MB
2007-09-15 Hanthana 4.mp3 380 9 MB
2007-09-15 Hanthana 5.mp3 409 9 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴