මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2007-05-12 Hanthana 1.mp3 290 10 MB
2007-05-12 Hanthana 2.mp3 258 2 MB
2007-05-12 Hanthana 3.mp3 251 10 MB
2007-05-12 Hanthana 4.mp3 241 9 MB
2007-06-16 Hanthana 1.mp3 245 5 MB
2007-06-16 Hanthana 2.mp3 256 10 MB
2007-06-16 Hanthana 3.mp3 260 6 MB
2007-07-21 Hanthana 1 Part 1.mp3 231 10 MB
2007-07-21 Hanthana 1 Part 2.mp3 229 6 MB
2007-07-21 Hanthana 2 Part 1.mp3 243 7 MB
2007-07-21 Hanthana 2 Part 2.mp3 249 5 MB
2007-08-18 Hanthana 1.mp3 254 11 MB
2007-08-18 Hanthana 2.mp3 218 6 MB
2007-08-18 Hanthana 3.mp3 238 11 MB
2007-08-18 Hanthana 4.mp3 221 6 MB
2007-09-15 Hanthana 1.mp3 231 5 MB
2007-09-15 Hanthana 2.mp3 212 7 MB
2007-09-15 Hanthana 3.mp3 232 6 MB
2007-09-15 Hanthana 4.mp3 229 9 MB
2007-09-15 Hanthana 5.mp3 240 9 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴