මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
Berwick Files: 10, Size: 90 MB
Brisbane Retreat Files: 14, Size: 115 MB
Melbourne Files: 75, Size: 595 MB
Misc Australia Files: 23, Size: 146 MB
Sydney Files: 5, Size: 51 MB
2008 Sadaham Sisila.mp3 420 18 MB
2008-02-09 Nivanata Maga 1.mp3 465 7 MB
2008-02-09 Nivanata Maga 2.mp3 371 7 MB
2008-02-09 Nivanata Maga 3.mp3 423 7 MB
2008-02-19 Subadraramaya 01.mp3 391 10 MB
2008-02-19 Subadraramaya 02.mp3 349 3 MB
2008-02-19 Subadraramaya 03.mp3 347 13 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴