මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ ලියන්න.
නම බාගත ගණන ප්‍රමාණය
Berwick ගොනු: 10, ප්‍රමාණය: 90 MB
Brisbane Retreat ගොනු: 14, ප්‍රමාණය: 115 MB
Melbourne ගොනු: 75, ප්‍රමාණය: 595 MB
Misc Australia ගොනු: 23, ප්‍රමාණය: 146 MB
Sydney ගොනු: 5, ප්‍රමාණය: 51 MB
2008 Sadaham Sisila.mp3 426 18 MB
2008-02-09 Nivanata Maga 1.mp3 475 7 MB
2008-02-09 Nivanata Maga 2.mp3 381 7 MB
2008-02-09 Nivanata Maga 3.mp3 439 7 MB
2008-02-19 Subadraramaya 01.mp3 405 10 MB
2008-02-19 Subadraramaya 02.mp3 357 3 MB
2008-02-19 Subadraramaya 03.mp3 355 13 MB
මෙහි නැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴