මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
At Nisala Arana Files: 14, Size: 107 MB
Meditation Instructions Files: 7, Size: 32 MB
Sabbasawa Sutta Main Series Files: 15, Size: 105 MB
2008-07-19 Vas Dhamma Desana 1.mp3 387 6 MB
2008-07-23 Avijja Sutta Part 1.mp3 365 7 MB
2008-07-26 Vas Dhamma Desana 2.mp3 293 6 MB
2008-07-30 Avijja Sutta Part 2.mp3 295 8 MB
2008-08-02 Daana Anusasanaya.mp3 276 3 MB
2008-08-02 Discussion.mp3 274 14 MB
2008-08-02 Morning Meditation 1.mp3 240 4 MB
2008-08-02 Morning Meditation 2.mp3 201 620 KB
2008-08-02 Vas Dhamma Desana 3.mp3 238 7 MB
2008-08-06 Beeja Sutta.mp3 396 9 MB
2008-08-09 Discussion.mp3 242 14 MB
2008-08-09 Vas Dhamma Desana 4.mp3 239 8 MB
2008-08-13 Sath Attana Sutta Part 1.mp3 267 9 MB
2008-08-16 Daana Anusasanaya.mp3 224 4 MB
2008-08-16 Discussion.mp3 242 12 MB
2008-08-16 Morning Meditation.mp3 257 5 MB
2008-08-16 Vas Dhamma Desana 5.mp3 223 8 MB
2008-08-20 Sath Attana Sutta Part 2.mp3 244 9 MB
2008-08-23 Daana Anusasanaya.mp3 260 4 MB
2008-08-23 Morning Meditation.mp3 232 9 MB
2008-08-23 Vas Dhamma Desana 6.mp3 218 8 MB
2008-08-27 Sath Attana Sutta Part 3.mp3 226 8 MB
2008-08-30 Discussion.mp3 230 13 MB
2008-08-30 Vas Dhamma Desana 7.mp3 239 6 MB
2008-09-03 Sath Attana Sutta Part 4.mp3 298 9 MB
2008-09-06 Discussion.mp3 229 14 MB
2008-09-10 Devadaha Sutta.mp3 231 9 MB
2008-09-13 Discussion.mp3 240 14 MB
2008-09-17 Nibbedika Sutta Part 1.mp3 264 8 MB
2008-09-20 Daana Anusasanaya 1.mp3 231 2 MB
2008-09-20 Daana Anusasanaya 2.mp3 228 3 MB
2008-09-20 Discussion.mp3 254 13 MB
2008-09-20 Morning Meditation.mp3 219 6 MB
2008-09-20 Vas Dhamma Desana 8.mp3 219 7 MB
2008-09-24 Nibbedika Sutta Part 2.mp3 268 10 MB
2008-09-27 Daana Anusasanaya.mp3 321 2 MB
2008-09-27 Discussion.mp3 234 11 MB
2008-09-27 Morning Meditation.mp3 222 3 MB
2008-10-01 Kamma Nidana Sutta Part 1.mp3 293 8 MB
2008-10-04 Discussion.mp3 222 13 MB
2008-10-04 Vas Dhamma Desana 9.mp3 225 6 MB
2008-10-08 Kamma Nidana Sutta Part 2.mp3 244 6 MB
2008-10-11 Daana Anusasanaya 1.mp3 208 2 MB
2008-10-11 Daana Anusasanaya 2.mp3 250 3 MB
2008-10-11 Discussion.mp3 225 11 MB
2008-10-11 Morning Meditation.mp3 208 6 MB
2008-10-11 Vas Dhamma Desana 10.mp3 209 7 MB
2008-10-15 Samadi Bawana Sutta.mp3 245 7 MB
2008-10-18 Discussion.mp3 222 14 MB
2008-10-18 Vas Dhamma Desana 11.mp3 241 7 MB
Annangana Sutta1.mp3 214 8 MB
Annangana Sutta2.mp3 235 8 MB
Annangana Sutta3.mp3 257 9 MB
Annangana Sutta4.mp3 204 6 MB
Bala Panditha Sutta1.mp3 223 11 MB
Bala Panditha Sutta2.mp3 247 12 MB
Buduguna Bhawana & metta Bhawana.mp3 223 3 MB
Chulasachchaka Sutta1.mp3 233 10 MB
Chulasachchaka Sutta2.mp3 238 9 MB
Devadutha Sutta1.mp3 397 8 MB
Devadutha Sutta2.mp3 224 10 MB
Gilanpasa Buddha Puja.mp3 293 9 MB
Indriya sanwara sutta.mp3 261 13 MB
Indriya sanwara sutta2.mp3 282 7 MB
Mahagopala Sutta1.mp3 220 13 MB
Mahagopala Sutta2.mp3 228 10 MB
Niwapa Sutta1.mp3 205 10 MB
Niwapa Sutta2.mp3 238 9 MB
Salleka Sutta1.mp3 233 12 MB
Salleka Sutta2.mp3 234 13 MB
Sevithabba Asevithabba Sutta1.mp3 363 11 MB
Sevithabba Asevithabba Sutta2.mp3 286 10 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴