මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
At Nisala Arana Files: 14, Size: 107 MB
Meditation Instructions Files: 7, Size: 32 MB
Sabbasawa Sutta Main Series Files: 15, Size: 105 MB
2008-07-19 Vas Dhamma Desana 1.mp3 256 6 MB
2008-07-23 Avijja Sutta Part 1.mp3 210 7 MB
2008-07-26 Vas Dhamma Desana 2.mp3 188 6 MB
2008-07-30 Avijja Sutta Part 2.mp3 182 8 MB
2008-08-02 Daana Anusasanaya.mp3 193 3 MB
2008-08-02 Discussion.mp3 173 14 MB
2008-08-02 Morning Meditation 1.mp3 169 4 MB
2008-08-02 Morning Meditation 2.mp3 148 620 KB
2008-08-02 Vas Dhamma Desana 3.mp3 173 7 MB
2008-08-06 Beeja Sutta.mp3 184 9 MB
2008-08-09 Discussion.mp3 167 14 MB
2008-08-09 Vas Dhamma Desana 4.mp3 166 8 MB
2008-08-13 Sath Attana Sutta Part 1.mp3 182 9 MB
2008-08-16 Daana Anusasanaya.mp3 156 4 MB
2008-08-16 Discussion.mp3 160 12 MB
2008-08-16 Morning Meditation.mp3 180 5 MB
2008-08-16 Vas Dhamma Desana 5.mp3 156 8 MB
2008-08-20 Sath Attana Sutta Part 2.mp3 172 9 MB
2008-08-23 Daana Anusasanaya.mp3 166 4 MB
2008-08-23 Morning Meditation.mp3 161 9 MB
2008-08-23 Vas Dhamma Desana 6.mp3 157 8 MB
2008-08-27 Sath Attana Sutta Part 3.mp3 159 8 MB
2008-08-30 Discussion.mp3 157 13 MB
2008-08-30 Vas Dhamma Desana 7.mp3 161 6 MB
2008-09-03 Sath Attana Sutta Part 4.mp3 207 9 MB
2008-09-06 Discussion.mp3 161 14 MB
2008-09-10 Devadaha Sutta.mp3 159 9 MB
2008-09-13 Discussion.mp3 158 14 MB
2008-09-17 Nibbedika Sutta Part 1.mp3 185 8 MB
2008-09-20 Daana Anusasanaya 1.mp3 160 2 MB
2008-09-20 Daana Anusasanaya 2.mp3 156 3 MB
2008-09-20 Discussion.mp3 151 13 MB
2008-09-20 Morning Meditation.mp3 154 6 MB
2008-09-20 Vas Dhamma Desana 8.mp3 150 7 MB
2008-09-24 Nibbedika Sutta Part 2.mp3 173 10 MB
2008-09-27 Daana Anusasanaya.mp3 169 2 MB
2008-09-27 Discussion.mp3 165 11 MB
2008-09-27 Morning Meditation.mp3 148 3 MB
2008-10-01 Kamma Nidana Sutta Part 1.mp3 203 8 MB
2008-10-04 Discussion.mp3 153 13 MB
2008-10-04 Vas Dhamma Desana 9.mp3 150 6 MB
2008-10-08 Kamma Nidana Sutta Part 2.mp3 154 6 MB
2008-10-11 Daana Anusasanaya 1.mp3 138 2 MB
2008-10-11 Daana Anusasanaya 2.mp3 173 3 MB
2008-10-11 Discussion.mp3 143 11 MB
2008-10-11 Morning Meditation.mp3 145 6 MB
2008-10-11 Vas Dhamma Desana 10.mp3 143 7 MB
2008-10-15 Samadi Bawana Sutta.mp3 154 7 MB
2008-10-18 Discussion.mp3 151 14 MB
2008-10-18 Vas Dhamma Desana 11.mp3 164 7 MB
Annangana Sutta1.mp3 145 8 MB
Annangana Sutta2.mp3 146 8 MB
Annangana Sutta3.mp3 176 9 MB
Annangana Sutta4.mp3 144 6 MB
Bala Panditha Sutta1.mp3 136 11 MB
Bala Panditha Sutta2.mp3 146 12 MB
Buduguna Bhawana & metta Bhawana.mp3 153 3 MB
Chulasachchaka Sutta1.mp3 155 10 MB
Chulasachchaka Sutta2.mp3 161 9 MB
Devadutha Sutta1.mp3 161 8 MB
Devadutha Sutta2.mp3 144 10 MB
Gilanpasa Buddha Puja.mp3 152 9 MB
Indriya sanwara sutta.mp3 159 13 MB
Indriya sanwara sutta2.mp3 177 7 MB
Mahagopala Sutta1.mp3 150 13 MB
Mahagopala Sutta2.mp3 171 10 MB
Niwapa Sutta1.mp3 142 10 MB
Niwapa Sutta2.mp3 152 9 MB
Salleka Sutta1.mp3 158 12 MB
Salleka Sutta2.mp3 161 13 MB
Sevithabba Asevithabba Sutta1.mp3 272 11 MB
Sevithabba Asevithabba Sutta2.mp3 203 10 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴