මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
At Nisala Arana Files: 14, Size: 107 MB
Meditation Instructions Files: 7, Size: 32 MB
Sabbasawa Sutta Main Series Files: 15, Size: 105 MB
2008-07-19 Vas Dhamma Desana 1.mp3 504 6 MB
2008-07-23 Avijja Sutta Part 1.mp3 484 7 MB
2008-07-26 Vas Dhamma Desana 2.mp3 442 6 MB
2008-07-30 Avijja Sutta Part 2.mp3 407 8 MB
2008-08-02 Daana Anusasanaya.mp3 359 3 MB
2008-08-02 Discussion.mp3 389 14 MB
2008-08-02 Morning Meditation 1.mp3 342 4 MB
2008-08-02 Morning Meditation 2.mp3 283 620 KB
2008-08-02 Vas Dhamma Desana 3.mp3 333 7 MB
2008-08-06 Beeja Sutta.mp3 495 9 MB
2008-08-09 Discussion.mp3 326 14 MB
2008-08-09 Vas Dhamma Desana 4.mp3 320 8 MB
2008-08-13 Sath Attana Sutta Part 1.mp3 376 9 MB
2008-08-16 Daana Anusasanaya.mp3 294 4 MB
2008-08-16 Discussion.mp3 318 12 MB
2008-08-16 Morning Meditation.mp3 336 5 MB
2008-08-16 Vas Dhamma Desana 5.mp3 302 8 MB
2008-08-20 Sath Attana Sutta Part 2.mp3 329 9 MB
2008-08-23 Daana Anusasanaya.mp3 343 4 MB
2008-08-23 Morning Meditation.mp3 307 9 MB
2008-08-23 Vas Dhamma Desana 6.mp3 292 8 MB
2008-08-27 Sath Attana Sutta Part 3.mp3 324 8 MB
2008-08-30 Discussion.mp3 312 13 MB
2008-08-30 Vas Dhamma Desana 7.mp3 320 6 MB
2008-09-03 Sath Attana Sutta Part 4.mp3 383 9 MB
2008-09-06 Discussion.mp3 322 14 MB
2008-09-10 Devadaha Sutta.mp3 315 9 MB
2008-09-13 Discussion.mp3 311 14 MB
2008-09-17 Nibbedika Sutta Part 1.mp3 345 8 MB
2008-09-20 Daana Anusasanaya 1.mp3 315 2 MB
2008-09-20 Daana Anusasanaya 2.mp3 305 3 MB
2008-09-20 Discussion.mp3 340 13 MB
2008-09-20 Morning Meditation.mp3 296 6 MB
2008-09-20 Vas Dhamma Desana 8.mp3 303 7 MB
2008-09-24 Nibbedika Sutta Part 2.mp3 348 10 MB
2008-09-27 Daana Anusasanaya.mp3 401 2 MB
2008-09-27 Discussion.mp3 301 11 MB
2008-09-27 Morning Meditation.mp3 295 3 MB
2008-10-01 Kamma Nidana Sutta Part 1.mp3 377 8 MB
2008-10-04 Discussion.mp3 298 13 MB
2008-10-04 Vas Dhamma Desana 9.mp3 322 6 MB
2008-10-08 Kamma Nidana Sutta Part 2.mp3 318 6 MB
2008-10-11 Daana Anusasanaya 1.mp3 265 2 MB
2008-10-11 Daana Anusasanaya 2.mp3 322 3 MB
2008-10-11 Discussion.mp3 292 11 MB
2008-10-11 Morning Meditation.mp3 268 6 MB
2008-10-11 Vas Dhamma Desana 10.mp3 279 7 MB
2008-10-15 Samadi Bawana Sutta.mp3 346 7 MB
2008-10-18 Discussion.mp3 280 14 MB
2008-10-18 Vas Dhamma Desana 11.mp3 313 7 MB
Annangana Sutta1.mp3 285 8 MB
Annangana Sutta2.mp3 299 8 MB
Annangana Sutta3.mp3 321 9 MB
Annangana Sutta4.mp3 256 6 MB
Bala Panditha Sutta1.mp3 278 11 MB
Bala Panditha Sutta2.mp3 316 12 MB
Buduguna Bhawana & metta Bhawana.mp3 281 3 MB
Chulasachchaka Sutta1.mp3 284 10 MB
Chulasachchaka Sutta2.mp3 292 9 MB
Devadutha Sutta1.mp3 459 8 MB
Devadutha Sutta2.mp3 292 10 MB
Gilanpasa Buddha Puja.mp3 357 9 MB
Indriya sanwara sutta.mp3 340 13 MB
Indriya sanwara sutta2.mp3 346 7 MB
Mahagopala Sutta1.mp3 301 13 MB
Mahagopala Sutta2.mp3 293 10 MB
Niwapa Sutta1.mp3 273 10 MB
Niwapa Sutta2.mp3 315 9 MB
Salleka Sutta1.mp3 296 12 MB
Salleka Sutta2.mp3 292 13 MB
Sevithabba Asevithabba Sutta1.mp3 436 11 MB
Sevithabba Asevithabba Sutta2.mp3 427 10 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴