ගොනුවේ නම
ප්‍රමාණය
At Nisala Aranaගොනු 14 කි.107MB
Meditation Instructionsගොනු 7 කි.32MB
Sabbasawa Sutta Main Seriesගොනු 15 කි.105MB
2008-07-19 Vas Dhamma Desana 16.2MB
2008-07-23 Avijja Sutta Part 17.4MB
2008-07-26 Vas Dhamma Desana 25.6MB
2008-07-30 Avijja Sutta Part 28.4MB
2008-08-02 Daana Anusasanaya3.4MB
2008-08-02 Discussion14MB
2008-08-02 Morning Meditation 14.0MB
2008-08-02 Morning Meditation 2620KB
2008-08-02 Vas Dhamma Desana 36.9MB
2008-08-06 Beeja Sutta9.2MB
2008-08-09 Discussion14MB
2008-08-09 Vas Dhamma Desana 47.7MB
2008-08-13 Sath Attana Sutta Part 19.2MB
2008-08-16 Daana Anusasanaya4.1MB
2008-08-16 Discussion12MB
2008-08-16 Morning Meditation4.5MB
2008-08-16 Vas Dhamma Desana 57.5MB
2008-08-20 Sath Attana Sutta Part 29.5MB
2008-08-23 Daana Anusasanaya3.6MB
2008-08-23 Morning Meditation8.6MB
2008-08-23 Vas Dhamma Desana 67.5MB
2008-08-27 Sath Attana Sutta Part 38.2MB
2008-08-30 Discussion13MB
2008-08-30 Vas Dhamma Desana 76.4MB
2008-09-03 Sath Attana Sutta Part 48.6MB
2008-09-06 Discussion14MB
2008-09-10 Devadaha Sutta8.7MB
2008-09-13 Discussion14MB
2008-09-17 Nibbedika Sutta Part 18.2MB
2008-09-20 Daana Anusasanaya 12.4MB
2008-09-20 Daana Anusasanaya 23.0MB
2008-09-20 Discussion13MB
2008-09-20 Morning Meditation5.7MB
2008-09-20 Vas Dhamma Desana 87.0MB
2008-09-24 Nibbedika Sutta Part 29.6MB
2008-09-27 Daana Anusasanaya2.3MB
2008-09-27 Discussion11MB
2008-09-27 Morning Meditation2.5MB
2008-10-01 Kamma Nidana Sutta Part 17.7MB
2008-10-04 Discussion13MB
2008-10-04 Vas Dhamma Desana 95.5MB
2008-10-08 Kamma Nidana Sutta Part 26.1MB
2008-10-11 Daana Anusasanaya 12.3MB
2008-10-11 Daana Anusasanaya 23.5MB
2008-10-11 Discussion11MB
2008-10-11 Morning Meditation5.9MB
2008-10-11 Vas Dhamma Desana 106.7MB
2008-10-15 Samadi Bawana Sutta6.6MB
2008-10-18 Discussion14MB
2008-10-18 Vas Dhamma Desana 116.9MB
Annangana Sutta18.4MB
Annangana Sutta28.3MB
Annangana Sutta39.5MB
Annangana Sutta46.3MB
Bala Panditha Sutta111MB
Bala Panditha Sutta212MB
Buduguna Bhawana & metta Bhawana3.2MB
Chulasachchaka Sutta19.6MB
Chulasachchaka Sutta28.8MB
Devadutha Sutta18.5MB
Devadutha Sutta210MB
Gilanpasa Buddha Puja9.0MB
Indriya sanwara sutta13MB
Indriya sanwara sutta27.3MB
Mahagopala Sutta113MB
Mahagopala Sutta29.9MB
Niwapa Sutta19.8MB
Niwapa Sutta29.1MB
Salleka Sutta112MB
Salleka Sutta213MB
Sevithabba Asevithabba Sutta111MB
Sevithabba Asevithabba Sutta210MB