මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
At Nisala Arana Files: 14, Size: 107 MB
Meditation Instructions Files: 7, Size: 32 MB
Sabbasawa Sutta Main Series Files: 15, Size: 105 MB
2008-07-19 Vas Dhamma Desana 1.mp3 523 6 MB
2008-07-23 Avijja Sutta Part 1.mp3 520 7 MB
2008-07-26 Vas Dhamma Desana 2.mp3 463 6 MB
2008-07-30 Avijja Sutta Part 2.mp3 433 8 MB
2008-08-02 Daana Anusasanaya.mp3 375 3 MB
2008-08-02 Discussion.mp3 407 14 MB
2008-08-02 Morning Meditation 1.mp3 363 4 MB
2008-08-02 Morning Meditation 2.mp3 303 620 KB
2008-08-02 Vas Dhamma Desana 3.mp3 358 7 MB
2008-08-06 Beeja Sutta.mp3 514 9 MB
2008-08-09 Discussion.mp3 343 14 MB
2008-08-09 Vas Dhamma Desana 4.mp3 343 8 MB
2008-08-13 Sath Attana Sutta Part 1.mp3 394 9 MB
2008-08-16 Daana Anusasanaya.mp3 312 4 MB
2008-08-16 Discussion.mp3 346 12 MB
2008-08-16 Morning Meditation.mp3 350 5 MB
2008-08-16 Vas Dhamma Desana 5.mp3 329 8 MB
2008-08-20 Sath Attana Sutta Part 2.mp3 349 9 MB
2008-08-23 Daana Anusasanaya.mp3 358 4 MB
2008-08-23 Morning Meditation.mp3 325 9 MB
2008-08-23 Vas Dhamma Desana 6.mp3 315 8 MB
2008-08-27 Sath Attana Sutta Part 3.mp3 338 8 MB
2008-08-30 Discussion.mp3 328 13 MB
2008-08-30 Vas Dhamma Desana 7.mp3 342 6 MB
2008-09-03 Sath Attana Sutta Part 4.mp3 405 9 MB
2008-09-06 Discussion.mp3 343 14 MB
2008-09-10 Devadaha Sutta.mp3 328 9 MB
2008-09-13 Discussion.mp3 330 14 MB
2008-09-17 Nibbedika Sutta Part 1.mp3 361 8 MB
2008-09-20 Daana Anusasanaya 1.mp3 330 2 MB
2008-09-20 Daana Anusasanaya 2.mp3 320 3 MB
2008-09-20 Discussion.mp3 360 13 MB
2008-09-20 Morning Meditation.mp3 313 6 MB
2008-09-20 Vas Dhamma Desana 8.mp3 322 7 MB
2008-09-24 Nibbedika Sutta Part 2.mp3 365 10 MB
2008-09-27 Daana Anusasanaya.mp3 424 2 MB
2008-09-27 Discussion.mp3 316 11 MB
2008-09-27 Morning Meditation.mp3 309 3 MB
2008-10-01 Kamma Nidana Sutta Part 1.mp3 389 8 MB
2008-10-04 Discussion.mp3 314 13 MB
2008-10-04 Vas Dhamma Desana 9.mp3 348 6 MB
2008-10-08 Kamma Nidana Sutta Part 2.mp3 337 6 MB
2008-10-11 Daana Anusasanaya 1.mp3 280 2 MB
2008-10-11 Daana Anusasanaya 2.mp3 338 3 MB
2008-10-11 Discussion.mp3 308 11 MB
2008-10-11 Morning Meditation.mp3 283 6 MB
2008-10-11 Vas Dhamma Desana 10.mp3 304 7 MB
2008-10-15 Samadi Bawana Sutta.mp3 365 7 MB
2008-10-18 Discussion.mp3 294 14 MB
2008-10-18 Vas Dhamma Desana 11.mp3 336 7 MB
Annangana Sutta1.mp3 301 8 MB
Annangana Sutta2.mp3 307 8 MB
Annangana Sutta3.mp3 331 9 MB
Annangana Sutta4.mp3 266 6 MB
Bala Panditha Sutta1.mp3 289 11 MB
Bala Panditha Sutta2.mp3 327 12 MB
Buduguna Bhawana & metta Bhawana.mp3 296 3 MB
Chulasachchaka Sutta1.mp3 297 10 MB
Chulasachchaka Sutta2.mp3 304 9 MB
Devadutha Sutta1.mp3 470 8 MB
Devadutha Sutta2.mp3 303 10 MB
Gilanpasa Buddha Puja.mp3 392 9 MB
Indriya sanwara sutta.mp3 391 13 MB
Indriya sanwara sutta2.mp3 363 7 MB
Mahagopala Sutta1.mp3 316 13 MB
Mahagopala Sutta2.mp3 312 10 MB
Niwapa Sutta1.mp3 280 10 MB
Niwapa Sutta2.mp3 325 9 MB
Salleka Sutta1.mp3 307 12 MB
Salleka Sutta2.mp3 304 13 MB
Sevithabba Asevithabba Sutta1.mp3 445 11 MB
Sevithabba Asevithabba Sutta2.mp3 443 10 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴