මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ ලියන්න.
නම බාගත ගණන ප්‍රමාණය
At Nisala Arana ගොනු ගණන: 14 107 MB
Meditation Instructions ගොනු ගණන: 7 32 MB
Sabbasawa Sutta Main Series ගොනු ගණන: 15 105 MB
2008-07-19 Vas Dhamma Desana 1.mp3 546 6 MB
2008-07-23 Avijja Sutta Part 1.mp3 552 7 MB
2008-07-26 Vas Dhamma Desana 2.mp3 484 6 MB
2008-07-30 Avijja Sutta Part 2.mp3 463 8 MB
2008-08-02 Daana Anusasanaya.mp3 392 3 MB
2008-08-02 Discussion.mp3 424 14 MB
2008-08-02 Morning Meditation 1.mp3 387 4 MB
2008-08-02 Morning Meditation 2.mp3 315 620 KB
2008-08-02 Vas Dhamma Desana 3.mp3 378 7 MB
2008-08-06 Beeja Sutta.mp3 534 9 MB
2008-08-09 Discussion.mp3 360 14 MB
2008-08-09 Vas Dhamma Desana 4.mp3 375 8 MB
2008-08-13 Sath Attana Sutta Part 1.mp3 416 9 MB
2008-08-16 Daana Anusasanaya.mp3 329 4 MB
2008-08-16 Discussion.mp3 364 12 MB
2008-08-16 Morning Meditation.mp3 360 5 MB
2008-08-16 Vas Dhamma Desana 5.mp3 351 8 MB
2008-08-20 Sath Attana Sutta Part 2.mp3 361 9 MB
2008-08-23 Daana Anusasanaya.mp3 370 4 MB
2008-08-23 Morning Meditation.mp3 335 9 MB
2008-08-23 Vas Dhamma Desana 6.mp3 339 8 MB
2008-08-27 Sath Attana Sutta Part 3.mp3 357 8 MB
2008-08-30 Discussion.mp3 341 13 MB
2008-08-30 Vas Dhamma Desana 7.mp3 360 6 MB
2008-09-03 Sath Attana Sutta Part 4.mp3 416 9 MB
2008-09-06 Discussion.mp3 356 14 MB
2008-09-10 Devadaha Sutta.mp3 340 9 MB
2008-09-13 Discussion.mp3 339 14 MB
2008-09-17 Nibbedika Sutta Part 1.mp3 370 8 MB
2008-09-20 Daana Anusasanaya 1.mp3 339 2 MB
2008-09-20 Daana Anusasanaya 2.mp3 328 3 MB
2008-09-20 Discussion.mp3 379 13 MB
2008-09-20 Morning Meditation.mp3 325 6 MB
2008-09-20 Vas Dhamma Desana 8.mp3 358 7 MB
2008-09-24 Nibbedika Sutta Part 2.mp3 381 10 MB
2008-09-27 Daana Anusasanaya.mp3 437 2 MB
2008-09-27 Discussion.mp3 331 11 MB
2008-09-27 Morning Meditation.mp3 326 3 MB
2008-10-01 Kamma Nidana Sutta Part 1.mp3 411 8 MB
2008-10-04 Discussion.mp3 336 13 MB
2008-10-04 Vas Dhamma Desana 9.mp3 375 6 MB
2008-10-08 Kamma Nidana Sutta Part 2.mp3 347 6 MB
2008-10-11 Daana Anusasanaya 1.mp3 299 2 MB
2008-10-11 Daana Anusasanaya 2.mp3 349 3 MB
2008-10-11 Discussion.mp3 320 11 MB
2008-10-11 Morning Meditation.mp3 294 6 MB
2008-10-11 Vas Dhamma Desana 10.mp3 334 7 MB
2008-10-15 Samadi Bawana Sutta.mp3 379 7 MB
2008-10-18 Discussion.mp3 304 14 MB
2008-10-18 Vas Dhamma Desana 11.mp3 363 7 MB
Annangana Sutta1.mp3 308 8 MB
Annangana Sutta2.mp3 315 8 MB
Annangana Sutta3.mp3 340 9 MB
Annangana Sutta4.mp3 271 6 MB
Bala Panditha Sutta1.mp3 302 11 MB
Bala Panditha Sutta2.mp3 343 12 MB
Buduguna Bhawana & metta Bhawana.mp3 307 3 MB
Chulasachchaka Sutta1.mp3 304 10 MB
Chulasachchaka Sutta2.mp3 310 9 MB
Devadutha Sutta1.mp3 482 8 MB
Devadutha Sutta2.mp3 311 10 MB
Gilanpasa Buddha Puja.mp3 422 9 MB
Indriya sanwara sutta.mp3 417 13 MB
Indriya sanwara sutta2.mp3 370 7 MB
Mahagopala Sutta1.mp3 335 13 MB
Mahagopala Sutta2.mp3 335 10 MB
Niwapa Sutta1.mp3 287 10 MB
Niwapa Sutta2.mp3 337 9 MB
Salleka Sutta1.mp3 313 12 MB
Salleka Sutta2.mp3 319 13 MB
Sevithabba Asevithabba Sutta1.mp3 451 11 MB
Sevithabba Asevithabba Sutta2.mp3 473 10 MB
මෙහි නැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴