මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
At Nisala Arana Files: 14, Size: 107 MB
Meditation Instructions Files: 7, Size: 32 MB
Sabbasawa Sutta Main Series Files: 15, Size: 105 MB
2008-07-19 Vas Dhamma Desana 1.mp3 266 6 MB
2008-07-23 Avijja Sutta Part 1.mp3 268 7 MB
2008-07-26 Vas Dhamma Desana 2.mp3 205 6 MB
2008-07-30 Avijja Sutta Part 2.mp3 212 8 MB
2008-08-02 Daana Anusasanaya.mp3 207 3 MB
2008-08-02 Discussion.mp3 182 14 MB
2008-08-02 Morning Meditation 1.mp3 176 4 MB
2008-08-02 Morning Meditation 2.mp3 158 620 KB
2008-08-02 Vas Dhamma Desana 3.mp3 184 7 MB
2008-08-06 Beeja Sutta.mp3 209 9 MB
2008-08-09 Discussion.mp3 183 14 MB
2008-08-09 Vas Dhamma Desana 4.mp3 179 8 MB
2008-08-13 Sath Attana Sutta Part 1.mp3 192 9 MB
2008-08-16 Daana Anusasanaya.mp3 166 4 MB
2008-08-16 Discussion.mp3 168 12 MB
2008-08-16 Morning Meditation.mp3 188 5 MB
2008-08-16 Vas Dhamma Desana 5.mp3 165 8 MB
2008-08-20 Sath Attana Sutta Part 2.mp3 187 9 MB
2008-08-23 Daana Anusasanaya.mp3 178 4 MB
2008-08-23 Morning Meditation.mp3 173 9 MB
2008-08-23 Vas Dhamma Desana 6.mp3 167 8 MB
2008-08-27 Sath Attana Sutta Part 3.mp3 165 8 MB
2008-08-30 Discussion.mp3 165 13 MB
2008-08-30 Vas Dhamma Desana 7.mp3 170 6 MB
2008-09-03 Sath Attana Sutta Part 4.mp3 227 9 MB
2008-09-06 Discussion.mp3 172 14 MB
2008-09-10 Devadaha Sutta.mp3 165 9 MB
2008-09-13 Discussion.mp3 166 14 MB
2008-09-17 Nibbedika Sutta Part 1.mp3 197 8 MB
2008-09-20 Daana Anusasanaya 1.mp3 175 2 MB
2008-09-20 Daana Anusasanaya 2.mp3 169 3 MB
2008-09-20 Discussion.mp3 169 13 MB
2008-09-20 Morning Meditation.mp3 166 6 MB
2008-09-20 Vas Dhamma Desana 8.mp3 159 7 MB
2008-09-24 Nibbedika Sutta Part 2.mp3 193 10 MB
2008-09-27 Daana Anusasanaya.mp3 241 2 MB
2008-09-27 Discussion.mp3 173 11 MB
2008-09-27 Morning Meditation.mp3 160 3 MB
2008-10-01 Kamma Nidana Sutta Part 1.mp3 216 8 MB
2008-10-04 Discussion.mp3 162 13 MB
2008-10-04 Vas Dhamma Desana 9.mp3 164 6 MB
2008-10-08 Kamma Nidana Sutta Part 2.mp3 169 6 MB
2008-10-11 Daana Anusasanaya 1.mp3 151 2 MB
2008-10-11 Daana Anusasanaya 2.mp3 182 3 MB
2008-10-11 Discussion.mp3 157 11 MB
2008-10-11 Morning Meditation.mp3 154 6 MB
2008-10-11 Vas Dhamma Desana 10.mp3 149 7 MB
2008-10-15 Samadi Bawana Sutta.mp3 171 7 MB
2008-10-18 Discussion.mp3 163 14 MB
2008-10-18 Vas Dhamma Desana 11.mp3 170 7 MB
Annangana Sutta1.mp3 151 8 MB
Annangana Sutta2.mp3 156 8 MB
Annangana Sutta3.mp3 199 9 MB
Annangana Sutta4.mp3 150 6 MB
Bala Panditha Sutta1.mp3 148 11 MB
Bala Panditha Sutta2.mp3 153 12 MB
Buduguna Bhawana & metta Bhawana.mp3 160 3 MB
Chulasachchaka Sutta1.mp3 165 10 MB
Chulasachchaka Sutta2.mp3 177 9 MB
Devadutha Sutta1.mp3 222 8 MB
Devadutha Sutta2.mp3 153 10 MB
Gilanpasa Buddha Puja.mp3 165 9 MB
Indriya sanwara sutta.mp3 180 13 MB
Indriya sanwara sutta2.mp3 194 7 MB
Mahagopala Sutta1.mp3 158 13 MB
Mahagopala Sutta2.mp3 179 10 MB
Niwapa Sutta1.mp3 150 10 MB
Niwapa Sutta2.mp3 162 9 MB
Salleka Sutta1.mp3 165 12 MB
Salleka Sutta2.mp3 167 13 MB
Sevithabba Asevithabba Sutta1.mp3 287 11 MB
Sevithabba Asevithabba Sutta2.mp3 211 10 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴