මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
At Nisala Arana Files: 14, Size: 107 MB
Meditation Instructions Files: 7, Size: 32 MB
Sabbasawa Sutta Main Series Files: 15, Size: 105 MB
2008-07-19 Vas Dhamma Desana 1.mp3 354 6 MB
2008-07-23 Avijja Sutta Part 1.mp3 337 7 MB
2008-07-26 Vas Dhamma Desana 2.mp3 267 6 MB
2008-07-30 Avijja Sutta Part 2.mp3 263 8 MB
2008-08-02 Daana Anusasanaya.mp3 245 3 MB
2008-08-02 Discussion.mp3 239 14 MB
2008-08-02 Morning Meditation 1.mp3 208 4 MB
2008-08-02 Morning Meditation 2.mp3 179 620 KB
2008-08-02 Vas Dhamma Desana 3.mp3 210 7 MB
2008-08-06 Beeja Sutta.mp3 342 9 MB
2008-08-09 Discussion.mp3 222 14 MB
2008-08-09 Vas Dhamma Desana 4.mp3 219 8 MB
2008-08-13 Sath Attana Sutta Part 1.mp3 229 9 MB
2008-08-16 Daana Anusasanaya.mp3 196 4 MB
2008-08-16 Discussion.mp3 213 12 MB
2008-08-16 Morning Meditation.mp3 231 5 MB
2008-08-16 Vas Dhamma Desana 5.mp3 193 8 MB
2008-08-20 Sath Attana Sutta Part 2.mp3 216 9 MB
2008-08-23 Daana Anusasanaya.mp3 232 4 MB
2008-08-23 Morning Meditation.mp3 208 9 MB
2008-08-23 Vas Dhamma Desana 6.mp3 195 8 MB
2008-08-27 Sath Attana Sutta Part 3.mp3 198 8 MB
2008-08-30 Discussion.mp3 208 13 MB
2008-08-30 Vas Dhamma Desana 7.mp3 208 6 MB
2008-09-03 Sath Attana Sutta Part 4.mp3 265 9 MB
2008-09-06 Discussion.mp3 202 14 MB
2008-09-10 Devadaha Sutta.mp3 206 9 MB
2008-09-13 Discussion.mp3 209 14 MB
2008-09-17 Nibbedika Sutta Part 1.mp3 234 8 MB
2008-09-20 Daana Anusasanaya 1.mp3 202 2 MB
2008-09-20 Daana Anusasanaya 2.mp3 202 3 MB
2008-09-20 Discussion.mp3 213 13 MB
2008-09-20 Morning Meditation.mp3 194 6 MB
2008-09-20 Vas Dhamma Desana 8.mp3 185 7 MB
2008-09-24 Nibbedika Sutta Part 2.mp3 242 10 MB
2008-09-27 Daana Anusasanaya.mp3 288 2 MB
2008-09-27 Discussion.mp3 210 11 MB
2008-09-27 Morning Meditation.mp3 197 3 MB
2008-10-01 Kamma Nidana Sutta Part 1.mp3 265 8 MB
2008-10-04 Discussion.mp3 194 13 MB
2008-10-04 Vas Dhamma Desana 9.mp3 197 6 MB
2008-10-08 Kamma Nidana Sutta Part 2.mp3 212 6 MB
2008-10-11 Daana Anusasanaya 1.mp3 183 2 MB
2008-10-11 Daana Anusasanaya 2.mp3 222 3 MB
2008-10-11 Discussion.mp3 196 11 MB
2008-10-11 Morning Meditation.mp3 183 6 MB
2008-10-11 Vas Dhamma Desana 10.mp3 180 7 MB
2008-10-15 Samadi Bawana Sutta.mp3 200 7 MB
2008-10-18 Discussion.mp3 195 14 MB
2008-10-18 Vas Dhamma Desana 11.mp3 211 7 MB
Annangana Sutta1.mp3 184 8 MB
Annangana Sutta2.mp3 205 8 MB
Annangana Sutta3.mp3 231 9 MB
Annangana Sutta4.mp3 178 6 MB
Bala Panditha Sutta1.mp3 194 11 MB
Bala Panditha Sutta2.mp3 210 12 MB
Buduguna Bhawana & metta Bhawana.mp3 187 3 MB
Chulasachchaka Sutta1.mp3 204 10 MB
Chulasachchaka Sutta2.mp3 212 9 MB
Devadutha Sutta1.mp3 342 8 MB
Devadutha Sutta2.mp3 184 10 MB
Gilanpasa Buddha Puja.mp3 242 9 MB
Indriya sanwara sutta.mp3 220 13 MB
Indriya sanwara sutta2.mp3 232 7 MB
Mahagopala Sutta1.mp3 192 13 MB
Mahagopala Sutta2.mp3 204 10 MB
Niwapa Sutta1.mp3 174 10 MB
Niwapa Sutta2.mp3 198 9 MB
Salleka Sutta1.mp3 201 12 MB
Salleka Sutta2.mp3 205 13 MB
Sevithabba Asevithabba Sutta1.mp3 325 11 MB
Sevithabba Asevithabba Sutta2.mp3 253 10 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴